Popis projektu

V tomto projekte sa uchádzame o získanie finančnej podpory určenej na modernizáciu a vybavenie učebne na výučbu prírodovedných predmetov, predovšetkým fyziky a odbornej jazykovej na zabezpečenie interaktívnej výučby jazykov. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie výsledkov žiakov školy v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a nášho projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: učebne pre vyučovanie fyziky s kapacitou 24 žiakov. Učebňa bude doplnená o interaktívnu tabuľu s príslušenstvom pre možnosť využitia moderných interaktívnych vyučovacích pomôcok. V rámci projektu bude zriadená aj jazyková učebňa s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.


Stanovený celkový cieľ projektu,  súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie fyzikálnej učebne,
 • obstaranie jazykovej učebne na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí

 
Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú:

 • zlepšenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,
 • zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,  
 • zlepšenie technického vybavenia prírodovedných učební.

 
Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladanej žiadosti zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: fyzikálna učebňa pre vyučovanie  s kapacitou 24 žiakov. V rámci projektu bude zriadená aj jazyková učebná s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.


Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou dvoch hlavných aktivít projektu:

 • Modernizácia a vybavenie fyzikálnej učebne
 • Modernizácia a vybavenie jazykovej učebne

a podpornými aktivitami:

 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu

 
Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.
Miestom realizácie projektu je: Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď, IČO: 37836706
 
Realizáciou hlavných aktivít projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0322 Počet podporených učební prírodovedných
 • P0320 Počet podporených učební jazykových
 • P0327 Počet podporených základných škôl

 
Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Trnavského kraja na roky 2014 – 2020 a Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2.


Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

 • zabezpečenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,
 • zabezpečenie technického vybavenia jazykových učební,
 • zabezpečenie technického vybavenia prírodovedných učební
Viac
Subjekt
Mesto Sereď
Miesta realizácie
Sereď
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2021 - 01.11.2021
Celková suma
64,591 €
Vlastné zdroje
3,230 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia a vybavenie jazykovej učeb…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
31.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
12.11.2021
Názov
Modernizácia a vybavenie fyzikálnej uče…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
31.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
12.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
04.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
28.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
768,0 (osoby)
Cieľ
768,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nábytok pre zriadenie jazykovej učebne

Faktúra č. 212000044

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre zriadenie fyzikálnej učebne

Faktúra č. 212000044

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre zriadenie jazykovej učebne

Faktúra č. 212000044

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Nábytok pre zriadenie fyzikálnej učebne

Faktúra č. 212000044

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Didaktické pomôcky pre fyzikálnu učebňu

Faktúra č. 1020210325

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Didaktické pomôcky pre fyzikálnu učebňu

Faktúra č. 1020210325

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre modernizáciu a vybavenie fyzikálnej učebne

Faktúra č. 2100000375

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre modernizáciu a vybavenie jazykovej učebne

Faktúra č. 2100000375

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre modernizáciu a vybavenie jazykovej učebne

Faktúra č. 2100000375

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

IKT pre modernizáciu a vybavenie fyzikálnej učebne

Faktúra č. 2100000375

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov IČO
Názov
Mesto Sereď
IČO
00306169
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Názov
HELAGO-SK, s. r. o.
IČO
47479256
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.