Popis projektu

predkladaného projektu je .

Projekt je spracovaný v súlade s Tematickým cieľom č. 10 a Investičnou prioritou IROP Investovanie do vzdelania cez vývoj vzdelávacej infraštruktúry. Intervenuje potreby zlepšenia prístupu mladých ľudí na trh práce a vytvorenia priestoru pre rozhľad  žiaka o jeho schopnostiach a budúcich možnostiach. Vybavenie obecnej základnej školy ako konečného prijímateľa pomoci odbornými učebňami, ich rekonštrukciou, resp. modernizáciou, dovybavenie modernými didaktickými a učebnými pomôckami umožní širšie využívanie moderných vyučovacích metód pre rozvoj kľúčových spôsobilostí žiakov, ich zručností a schopností.

Predkladateľom projektu je mesto  Považská Bystrica, kde sa nachádza 8 základných škôl, z ktorých je jedna málotriedna. Tento projekt sa týka Základnej školy SNP 1484 s počtom žiakov 326 a indexom IIÚ 30,41. Miestom realizácie je teda RIÚS Trenčianskeho kraja, okres Považská Bystrica. Dôvodom spracovania je, že škola nedisponuje technickými a materiálnymi možnosťami čeliť aktuálnym výzvam a požiadavkam kladeným na vzdelávanie a cíti potrebu zlepšiť podmienky pre harmonický vývoj žiakov aj ku prírodovedným predmetom a odborným zručnostiam. Stav odborných učební odpovedá ich času zriadenia v roku 1979, učebné pomôcky neprešli žiadnou väčšou systémovou obnovou. Prepojenosť na aktuálne učebnice absentuje.

Projekt pozostáva zo 4 hlavných aktivít: 1. Rekonštrukcia Chemickej/Biologickej učebne, 2. Obnova Polytechnickej  učebne a  Zriadenie IKT učebne. Stavebno-montážne práce a dokumentácia sú navrhnuté v minimálnom rozsahu potrebnom pre úpravu stávajúcich priestorov školy na funkčnosť odborných učební a tvoria rovnomennú 4-tú aktivitu.  Modernizácia materiálno-technického vybavenia bude rešpektovať potreby inkluzívneho vzdelávania.

Úspešnou realizáciou aktivít sa naplnia : zlepšenie technického vybavenia

- odbornej  učebne  zameranej  na prírodné vedy – chémiu a biológiu ,

- polytechnickej učebne,

-  IKT učebne.

Projektom je adresovaných 5 merateľných ukazovateľov: P0069, P0319, P0321, P0322 a P0327 .

Viac
Subjekt
Mesto Považská Bystrica
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2021 - 01.05.2022
Celková suma
95,163 €
Vlastné zdroje
4,758 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
4. Stavebno-montážne práce a dokumentác…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
10.08.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
06.05.2022
Názov
3. Zriadenie IKT učebne
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
09.04.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
18.02.2022
Názov
2. Obnova Polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
26.02.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
18.02.2022
Názov
1. Rekonštrukcia a dovybavenie Chemi…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
26.02.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
18.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
23.03.2020
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
06.05.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
407,0 (osoby)
Cieľ
326,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
20.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebno-technické úpravy Chemickej učebne

zaúčovanie dFA AKTIV PRO stavebno-technické úpravy učební ZŠ SNP

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

Stavebno-technické úpravy Polytechnickej učebne

zaúčtovanie dFA AKTIV PRO stavebno-technické úpravy učební ZŠ SNP - dokončenie

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Stavebno-technické úpravy - montáž stolov

zaúčtovanie dFA AKTIV PRO stavebno-technické úpravy učební ZŠ SNP - dokončenie

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

DpTechnika 1a.47; 1b.1,3

Zaúčtovanie dFa eTechnology - DpTechnika

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DpTechnika 3.10

Zaúčtovanie dFa eTechnology - DpTechnika

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DpTechnika 3.1až6

Zaúčtovanie dFa eTechnology - DpTechnika

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DpTechnika 1a.47; 1b.1,3

Zaúčtovanie dFa eTechnology - DpTechnika

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

DpTechnika 3.10

Zaúčtovanie dFa eTechnology - DpTechnika

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

DpTechnika 3.1až6

Zaúčtovanie dFa eTechnology - DpTechnika

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Didaktické prostriedky 1a.1 až 1a.24; 1a.28 až 1a.45

Zaúčtovanie dFa Skola.sk - DProstriedky učebňa Ch/B

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické prostriedky 1a.1 až 1a.24; 1a.28 až 1a.45

Zaúčtovanie dFa Skola.sk - DProstriedky učebňa Ch/B

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Didaktické prostriedky 2a.1 až 2a.16

Zaúčtovanie dFa Skola.sk - DProstriedky učebňa Polytechnika/Dielne

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické prostriedky 17 až 44

Zaúčtovanie dFa Skola.sk - DProstriedky učebňa Polytechnika/Dielne

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické prostriedky 17 až 44

Zaúčtovanie dFa Skola.sk - DProstriedky učebňa Polytechnika/Dielne

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Didaktické prostriedky 2a.1 až 2a.16

Zaúčtovanie dFa Skola.sk - DProstriedky učebňa Polytechnika/Dielne

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Vybavenie učebne 1b.2, 7, 8

Zaúčtovanie dFa Riljak- Vybavenie 1.časť Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

Vybavenie učebne 3.7 až 9

Zaúčtovanie dFa Riljak- Vybavenie 1.časť Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

Vybavenie učebne 2b.1, 6

Zaúčtovanie dFa Riljak- Vybavenie 1.časť Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

Vybavenie 1, 2, 3 a 9

Zaúčtovanie dFa Riljak- Vybavenie 1.časť Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

Vybavenie učebne 1b.4 až 6

Zaúčtovanie dFa Škola.sk- Vybavenie 2.časť Lab.Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Vybavenie učebne 2b.2 až 5

Zaúčtovanie dFa Škola.sk- Vybavenie 2.časť Lab.Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Vybavenie 4 až 8

Zaúčtovanie dFa Škola.sk- Vybavenie 2.časť Lab.Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov IČO
Názov
Interiéry Riljak s.r.o.
IČO
43885306
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Názov
Aktiv Pro, s.r.o.
IČO
36808547
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.