Popis projektu

Predmetom projektu sú materiálno-technické vybavenie a stavebno-technické úpravy vybratých učební ZŠ Bieloruská 1 v Bratislave s cieľom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom Chemicko–fyzikálneho laboratória, odbornej učebne Polytechniky a vybavenia Počítačovej učebne.

Projekt je zameraný na obstaranie odborných učební, ktoré v rámci napĺňania strategických cieľov školy prispejú ku skvalitneniu vzdelávania v súlade s požiadavkami Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu.

Hlavné aktivity projektu:

1. Chemicko–fyzikálne laboratórium

2. Učebňa polytechniky

3. PC učebňa.

Chemicko-fyzikálne laboratórium  (20žiakov+pedagóg)

Cieľom je revitalizácia a modernizácia Chemickej učebne a kabinetu pre žiakov II. stupňa, vytvorenie priestoru, ktorý umožní žiakom simulovať overené pokusy s konkrétnymi predmetmi, pozorovať javy, merať, vykonávať experimenty, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické problémy.

Obstaraním Chemicko-fyzikálneho laboratória by základná škola poskytla priestor pre osvojenie si vedomostí prostredníctvom žiackeho objavovania, bádania, skúmania, ktoré sú základnými predpokladmi pre pozitívny postoj k vedeckému spôsobu poznávaniu sveta.

Fyzika 16 žiakov + pedagóg - Benchmark 57 130,00/učebňa, 180,00/žiak  (stôl, stolička 1x)

Biológia/Chémia 16 žiakov + pedagóg - Benchmark 57 680,00/učebňa, 180,00/žiak  (stôl, stolička 1x)

Učebňa polytechniky (16 žiakov + pedagóg)

Učebňa polytechniky poskytne žiakom priestor na získavanie základných užívateľských zručností – experimentovanie, konštruovanie a objavovanie životnej profesijnej orientácie. Praktické činnosti vykonávané v učebni polytechniky by umožnili žiakom pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami a získať potrebné zručnosti a návyky s rozvíjaním technického myslenia s dodržiavaním zásad bezpečnosti pri práci a pravidiel hygieny.

Benchmark 16 žiakov + pedagóg - 58 340,00/učebňa, 80,00/žiak  (stôl, stolička 1x)

Vybavenie počítačovej učebne (18 žiakov + pedagóg)

Cieľom je vytvorenie adekvátnych podmienok na aktívne si osvojovanie vedomostí žiakov v súlade k vymedzeným výkonom štátneho a školského vzdelávacieho programu. Zlepšovanie kľúčových kompetencií a rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov z predmetu informatika je podmienené vonkajšími podmienkami na realizáciu výučby.

Benchmark 16 žiakov + pedagóg - 21 780,00/učebňa, 700,00/žiak  (NTB, stôl, stolička 1x), variant NOTEBOOK

Naplnením cieľov projektu očakávame:

  • zlepšenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,
  • zlepšenie technického vybavenia IKT učební,
  • zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy,
  • zlepšenie technického vybavenia školských knižníc,
  • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základných školách s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce,
  • vytvorenie podmienok pre zavádzanie inkluzívnej výchovy a vzdelávania na základných školách,
  • vytvorenie podmienok na celoživotné vzdelávanie.

Viac
Subjekt
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2021 - 01.11.2023
Celková suma
72,989 €
Vlastné zdroje
3,649 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_Stavebno-tec…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
02.08.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
PC učebňa
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Učebňa polytechniky
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Chemicko-fyzikálne laboratórium
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
813,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
04.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

FA - Ares, spol s r.o.

FA - ARES, spol s r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov IČO
Názov
Top Soft BSB, s.r.o.
IČO
36301001
Názov
Ares, spol. s r.o.
IČO
31363822
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
ARES, spol.s.r.o.
IČO
31363822
Názov
KREATOR ATELIER, s. r. o.
IČO
44023189
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.