Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole v Oravskom Podzámku prostredníctvom vybudovania a dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a zároveň vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry základnej školy, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym a špecifickým cieľom IROP.

Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít projektu:

 1. Vybudovanie jazykovej učebne
 2. Obstaranie vybavenia odbornej učebne pre praktický rozvoj jazykových a komunikačných zručností žiakov ZŠ
 3. Vybudovanie školskej knižnice
 4. Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice pre zabezpečenie čitateľskej a multimediálnej gramotnosti žiakov ZŠ
 5. Vybudovanie polytechnickej učebne
 6. Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických kompetencií žiakov ZŠ

Podporné aktivity pre zabezpečenie realizácie projektu sú:

 1. Informovanie a komunikácia o projekte
 2. Interné riadenie projektu

Miestom realizácie projektu bude budova Základnej školy s materskou školou sídlom v Oravskom Podzámku, súp. č. 51( parcely 109/6 a 190/7) , ktorej zriaďovateľom je obec Oravský Podzámok.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl,
 • počet podporených knižníc, jazykových učební a učební polytechniky,
 • počet podporených základných škôl.
Vykazovanie ukazovateľov sa bude realizovať prostredníctvom monitorovacích správ a zostáv ITMS2014+.

Viac
Subjekt
Obec Oravský Podzámok
Miesta realizácie
Oravský Podzámok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.08.2020
Celková suma
108,382 €
Vlastné zdroje
5,419 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie technického vybavenia školske…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
23.01.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
24.08.2020
Názov
Zlepšenie technického vybavenia polytec…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
23.01.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
07.08.2020
Názov
Obstaranie vybavenia odbornej učebne pr…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
23.01.2020
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
27.07.2020
Názov
Vybudovanie školskej knižnice ZŠ
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
15.01.2020
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
17.04.2020
Názov
Vybudovanie polytechnickej učebne
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
15.01.2020
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
17.04.2020
Názov
Vybudovanie jazykovej učebne
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
15.01.2020
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
17.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
10.10.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
30.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
164,0 (osoby)
Cieľ
164,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vybudovanie školskej knižnice - stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybudovanie jazykovej učebne - stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybudovanie polytechnickej učebne - stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybudovanie školskej knižnice - stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Vybudovanie jazykovej učebne - stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Vybudovanie polytechnickej učebne - stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Nábytok v školskej knižnici

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školský nábytok v jazykovej učebni

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok v polytechnickej učebni

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školský nábytok v jazykovej učebni

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Nábytok v školskej knižnici

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Nábytok v polytechnickej učebni

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Knižnično-informačný systém

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie v školskej knižnici

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie v jazykovej učebni

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie v jazykovej učebni

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Knižnično-informačný systém

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

IKT vybavenie v školskej knižnici

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Didaktické vybavenie v školskej knižnici

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie v polytechnickej učebni

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie v školskej knižnici

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Didaktické vybavenie v polytechnickej učebni

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Knižničný fond pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ v Oravskom Podzámku"

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
14,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Knižničný fond pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ v Oravskom Podzámku"

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
Complete Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
14,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické vybavenie - zlepšenie technického vybavenia polytech. učebne

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Technické vybavenie - zlepšenie technického vybavenia polytech. učebne

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér projektu

Mzdový list-Žmijáková

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
Obec Oravský Podzámok
Žiadaná suma
1,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

finančný manažér

Mzdový list-Červeňová

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
Obec Oravský Podzámok
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Porealizačná projektová dokumentácia

Faktúra-daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Vyhotovenie plagátu

Faktúra-daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov IČO
Názov
Complete Solutions, s. r. o.
IČO
44860820
Názov
Obec Oravský Podzámok
IČO
00314731
Názov
GAVIS, s.r.o.
IČO
46891277
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
PROPACK s.r.o.
IČO
46233008
Názov
Ing. arch. Monika Urbanová
IČO
42386047
Názov
Art AIR Center s.r.o.
IČO
46494201
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.