Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.

Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie prírodovedných učební
 • obstaranie IKT učební

Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú: 

 • zlepšenie technického vybavenia prírodovedných učební
 • zlepšenie technického vybavenia IKT učební

Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladanej žiadosti zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: učebne pre vyučovanie fyziky s kapacitou 16 žiakov. V rámci projektu bude zriadená aj jazyková učebná s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou dvoch hlavných aktivít projektu:

 • Zriadenie biologicko/chemickej učebne pre ZŠ Komjatice
 • Zriadenie IKT učebne pre ZŠ Komjatice

a podpornými aktivitami:

 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu

Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. Miestom realizácie projektu je: Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana, so sídlom: Námestie A.Cabana 36, 94106 Komjatice, IČO: 37863932

Realizáciou aktivít projektu budú zaplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0319 Počet podporených učební IKT
 • P0322 Počet podporených učební prírodovedných
 • P0327 Počet podporených základných škôl

Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020 a Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Nitra na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj: 

 • zabezpečenie technického vybavenia prírodovedných učební,  
 • zabezpečenie technického vybavenia IKT učební,  

Viac
Subjekt
Obec Komjatice
Miesta realizácie
Komjatice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.09.2021
Celková suma
71,115 €
Vlastné zdroje
3,556 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie IKT učebne pre ZŠ Komjatice
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
05.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
15.07.2021
Názov
Zriadenie biologicko/chemickej učebne p…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
13.07.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
22.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
05.12.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
387,0 (osoby)
Cieľ
360,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

NÁBYTOK: Zriadenie biologicko/chemickej učebne pre ZŠ Komjatice

K212.3001_fa.NB

Vlastník dokladu
Obec Komjatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

NÁBYTOK: Zriadenie IKT učebne pre ZŠ Komjatice

K212.3001_fa.NB

Vlastník dokladu
Obec Komjatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

NÁBYTOK: Zriadenie biologicko/chemickej učebne pre ZŠ Komjatice

K212.3001_fa.NB

Vlastník dokladu
Obec Komjatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NÁBYTOK: Zriadenie IKT učebne pre ZŠ Komjatice

K212.3001_fa.NB

Vlastník dokladu
Obec Komjatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT

Faktúra 20210257

Vlastník dokladu
Obec Komjatice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
18,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

IKT

Faktúra 20210257

Vlastník dokladu
Obec Komjatice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

Didaktické pomôcky

Fa 2021001975

Vlastník dokladu
Obec Komjatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Didaktické pomôcky

Fa 2021001975

Vlastník dokladu
Obec Komjatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
KP plus, s.r.o.
IČO
36475025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.