Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odbornej učebne na základnej škole.
Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ projektu:

  • obstaranie prírodovednej učebne (biologická/chemická učebňa).

Špecifický cieľ projektu bude mať úzky súvis s príslušným očakávaným výsledkom podpory IROP, ktorými sú: 

  • zlepšenie technického vybavenia prírodovedných učební

Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladanej žiadosti o NFP zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odbornej učebne a to konkrétne: biologickej/chemickej odbornej učebne s kapacitou 23 žiakov. Súčasťou učebne bude aj  plnohodnotne vybavené pracovisko učiteľa.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou jednej hlavnej aktivity projektu:

  • Zriadenie biologicko/chemickej učebne pre ZŠ Alekšince

a podpornými aktivitami:

  • Informovanie a komunikácia
  • Riadenie projektu

Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.
Miestom realizácie projektu je: Základná škola s materskou školou, Alekšince 395, so sídlom: Alekšince 395, 95122 Alekšince, IČO: 37865510

Realizáciou aktivít projektu budú naplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

  • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
  • P0322 Počet podporených učební prírodovedných
  • P0327 Počet podporených základných škôl

 
Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020 a Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Nitra na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2.


Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

  • zabezpečenie technického vybavenia prírodovedných učební,   
Viac
Subjekt
Obec Alekšince
Miesta realizácie
Alekšince
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2020 - 01.03.2021
Celková suma
54,868 €
Vlastné zdroje
2,743 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie biologicko/chemickej učebne p…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
16.10.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
17.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
04.12.2019
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
20.09.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
360,0 (osoby)
Cieľ
360,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
08.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nábytok pre učebňu

Faktúra č.20200333/1

Vlastník dokladu
Obec Alekšince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

IKT pre učebňu

Faktúra č. 2100000056

Vlastník dokladu
Obec Alekšince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

Didaktické pomôcky pre učebňu

Faktúra č. 1020210116

Vlastník dokladu
Obec Alekšince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Názov
HELAGO-SK, s. r. o.
IČO
47479256
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.