Popis projektu

pod názvom „Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ  s MŠ Plavnica“ je podpora základného vzdelávania zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií

podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zameranie žiakov, učební IKT a jazykových učební pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl.

Uvedený cieľ chce žiadateľ dosiahnuť realizáciou nasledujúcich hlavných oprávnených aktivít:

  1. zriadenie jazykovej učebne na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov,
  2. zriadenie prírodovednej učebne biochémie,
  3. zriadenie prírodovednej učebne fyziky,
  4. zriadenie polytechnickej učebne,
  5. zriadenie IKT učebne

Predkladaný projekt s názvom „Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica“ je v súlade so špecifickým cieľom OP 2.2.2- Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl a to tým, že prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenia týchto učební v podporenom objekte sa zlepšia výsledky žiakov v medzinárodnom, ako aj nadnárodnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom predkladanej ŽoNFP je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania.

Dĺžka a miesto realizácie projektu : 5 mesiacov v Základnej škole s MŠ v Plavnici

Výsledky realizácie projektu: Na základe zrealizovaného projektového zámeru, ktorého predmetom je najmä zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ  Plavnica sa zmodernizuje 1 jazyková učebňa, 1 učebňa biochémie, 1 učebňa fyziky, 1 učebňa technickej výchovy a 1 učebňa IKT.

Viac
Subjekt
Obec Plavnica
Miesta realizácie
Plavnica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.04.2021
Celková suma
124,722 €
Vlastné zdroje
6,236 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie IKT učebne
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
21.09.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
26.04.2021
Názov
Zriadenie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
21.09.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
26.04.2021
Názov
Zriadenie prírodovednej učebny fyziky
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
21.09.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
26.04.2021
Názov
zriadenie prírodovednej učebne biochémie
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
21.09.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
26.04.2021
Názov
Zriadenie jazykovej učebne na výučbu sl…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
21.09.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
26.04.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
20.11.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.04.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.08.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
264,0 (osoby)
Cieľ
254,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
02.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zriadenie IKT učebne- nábytok

Fa č. VF20211013

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne fyziky- nábytok

Fa č. VF20211013

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne biochémie- nábytok

Fa č. VF20211013

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie polytechnickej učebne

Fa č. VF20211013

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie IKT učebne- nábytok

Fa č. VF20211013

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Zriadenie polytechnickej učebne

Fa č. VF20211013

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne fyziky- nábytok

Fa č. VF20211013

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne biochémie- nábytok

Fa č. VF20211013

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Zriadenie IKT učebne- IKT

Faktúra č. 20210111

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie IKT učebne- IKT

Faktúra č. 20210111

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne biochémie- IKT

Faktúra č. 20210111

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie jazykovej učebne na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov- IKT

Faktúra č. 20210111

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie jazykovej učebne na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov- IKT

Faktúra č. 20210111

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne biochémie- IKT

Faktúra č. 20210111

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Zriadenie jazykovej učebne na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov- IKT

Faktúra č. 20210111

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Zriadenie jazykovej učebne na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov- IKT

Faktúra č. 20210111

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Zriadenie IKT učebne- IKT

Faktúra č. 20210111

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Zriadenie IKT učebne- IKT

Faktúra č. 20210111

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne biochémie- didaktické pomôcky

Faktúra č. 212000002

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadeie polytechnickej učebne

Faktúra č. 212000002

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne fyziky- didaktické pomôcky

Faktúra č. 212000002

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne biochémie- didaktické pomôcky

Faktúra č. 212000002

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne fyziky- didaktické pomôcky

Faktúra č. 212000002

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadeie polytechnickej učebne

Faktúra č. 212000002

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne fyziky- didaktické pomôcky

Faktúra č. 212000002

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne biochémie- didaktické pomôcky

Faktúra č. 212000002

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne biochémie- didaktické pomôcky

Faktúra č. 212000002

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne fyziky- didaktické pomôcky

Faktúra č. 212000002

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Sumarizačný hárok 11/2020-12/2020, 01/2021-04/2021

Sumarizačný hárok 11/2020-12/2020, 01/2021-04/2021

Vlastník dokladu
Obec Plavnica
Dodávateľ
Obec Plavnica
Žiadaná suma
2,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Obec Plavnica
IČO
00330124
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.