Popis projektu

Mimovládne neziskové organizácie (ďalej aj ako MNO) - najmä nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy a organizácie s medzinárodným prvkom) predstavujú formalizovanú stránku zdravo fungujúcej občianskej spoločnosti. Tieto organizácie nie sú zriaďované, alebo zakladané za účelom dosahovania zisku, ale za inými, verejnoprospešnými účelmi. Na druhej strane sú však takými istými právnickými osobami, ako sú aj subjekty verejnej správy, alebo podnikateľské subjekty. Uvedené MNO sú evidované, alebo registrované buď na Ministerstve vnútra SR (ďalej aj ako MV SR) (nadácie, občianske združenia a organizácie s medzinárodným prvkom), alebo na okresných úradoch v sídle kraja (neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby).

Nakoľko tieto jednotlivé registre o mimovládnych neziskových organizáciách obsahujú údaje v rôznej kvalite a rozsahu, cieľom MV SR je vybudovanie elektronického registra mimovládnych neziskových organizácií (ďalej aj ako ER MNO) v prostredí vládneho cloudu, ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých registrácia sa bude vykonávať v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií bude predstavovať logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o združeniach občanov,organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch. Bude budovaný ako otvorený register, ktorý umožní aj zapisovanie údajov o organizačných zložkách mimovládnych neziskových organizácií alebo o iných právnických osobách.

Navrhovaný národný projekt spadá do prioritnej osi PO7 OPII (Informačná spoločnosť) a prispieva k naplneniu špecifického cieľa: ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. Miestom realizácie projektu bude celé územie Slovenska.

Ďalšie informácie k projektu sa nachádzajú v štúdii uskutočniteľnosti:https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/faa1ebaa-310f-d632-ae5d-5e638a4992c4?tab=basicForm.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.10.2019 - 01.08.2021
Celková suma
4,560,154 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.