Popis projektu

Hlavným cieľom nášho projektu je zlepšenie výsledkov našich žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia Základnej školy s materskou školou Koškovce 134 z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a nášho projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne, knižnice, polytechnickej učebne a učebne IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov našej základnej školy.

Stanovený celkový cieľ projektu,  súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.

Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifické ciele projektu:

  • obstaranie IKT učebne,
  • obstaranie polytechnickej učebne,
  • obstaranie školskej knižnice vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,

Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú: 

  • zlepšenie technického vybavenia polytechnických učební,
  • zlepšenie technického vybavenia školských knižníc.
  • zlepšenie technického vybavenia IKT učební,

Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Prešovského kraja na roky 2014 – 2020, konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

  • obstaranie jazykových, prírodovedných a technických učební,
  • obstaranie IKT učební,
  • obstaranie školských knižníc vrátane ďalších priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Hlavná aktivita 1: Zriadenie školskej knižnice pre ZŠ s MŠ Koškovce

Začiatok realizácie aktivity: 09/2017

Koniec realizácie aktivity: 08/2018

Hlavná aktivita 2: Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ s MŠ Koškovce

Začiatok realizácie aktivity: 09/2017

Koniec realizácie aktivity: 08/2018

Hlavná aktivita 3: Zriadenie novej IKT učebne pre ZŠ s MŠ Koškovce

Začiatok realizácie aktivity: 09/2017

Koniec realizácie aktivity: 08/2018

Podporné aktivity projektu:

Riadenie projektu

Informovanie a komunikácia

Začiatok realizácie aktivity: 09/2017

Koniec realizácie aktivity: 08/2018

Realizáciou týchto aktivít projektu dôjde k naplneniu špecifického cieľa projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou Koškovce 134, Koškovce, 067 12, Koškovce 134.

Zároveň realizáciou uvedených aktivít dôjde aj k naplneniu jednotlivých merateľných ukazovateľov projektu ktorými sú:

Názov hlavnej aktivity projektu č. 1: Zriadenie školskej knižnice pre ZŠ s MŠ Koškovce

Merateľný ukazovateľ:   Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl

Merná jednotka: žiak     Cieľová hodnota: 237

Merateľný ukazovateľ:   Počet podporených knižníc

Merná jednotka: počet   Cieľová hodnota: 1

Merateľný ukazovateľ:   Počet podporených základných škôl

Merná jednotka: počet   Cieľová hodnota: 1

Názov hlavnej aktivity projektu č. 2: Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ s MŠ Koškovce

Merateľný ukazovateľ:   Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl

Merná jednotka: žiak     Cieľová hodnota: 237

Merateľný ukazovateľ:   Počet podporených učební polytechnických

Merná jednotka: počet   Cieľová hodnota: 1

Merateľný ukazovateľ:    Počet podporených základných škôl

Merná jednotka: počet    Cieľová hodnota: 1

Názov hlavnej aktivity projektu č. 3: Zriadenie novej IKT učebne pre ZŠ s MŠ Koškovce

Merateľný ukazovateľ:   Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl

Merná jednotka: žiak     Cieľová hodnota: 237

Merateľný ukazovateľ:   Počet podporených učební IKT

Merná jednotka: počet   Cieľová hodnota: 1

Merateľný ukazovateľ:    Počet podporených základných škôl

Merná jednotka: počet    Cieľová hodnota: 1

Viac
Subjekt
Obec Koškovce
Miesta realizácie
Koškovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2021
Celková suma
115,320 €
Vlastné zdroje
5,766 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie novej IKT učebne pre ZŠ s MŠ …
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
29.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
03.12.2021
Názov
Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ …
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
29.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Zriadenie školskej knižnice pre ZŠ s MŠ…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
29.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
03.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
20.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
29.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
237,0 (osoby)
Cieľ
237,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zriadenie novej IKT učebne pre ZŠ s MŠ Koškovce

Faktúra 20200432 | 45

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ s MŠ Koškovce

Faktúra 20200432 | 45

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Zriadenie školskej knižnice pre ZŠ s MŠ Koškovce

Faktúra 20200432 | 45

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Zriadenie novej IKT učebne pre ZŠ s MŠ Koškovce

Faktúra 20200432 | 45

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ s MŠ Koškovce

Faktúra 20200432 | 45

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie školskej knižnice pre ZŠ s MŠ Koškovce

Faktúra 20200432 | 45

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre školskú knižnicu pre ZŠ s MŠ Koškovce

Faktúra č. 2021001918

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Didaktické pomôcky pre školskú knižnicu pre ZŠ s MŠ Koškovce

Faktúra č. 2021001918

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu pre ZŠ s MŠ Koškovce

Faktúra č. 2021001918

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu pre ZŠ s MŠ Koškovce

Faktúra č. 2021001918

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre školskú knižnicu pre ZŠ s MŠ Koškovce

Faktúra č. 2021001918

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre školskú knižnicu pre ZŠ s MŠ Koškovce

Faktúra č. 2021001918

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre školskú knižnicu

Faktúra č. 2100000406

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Softvér pre školskú knižnicu

Faktúra č. 2100000406

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Softvér pre IKT učebňu

Faktúra č. 2100000406

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

IKT pre IKT učebňu

Faktúra č. 2100000406

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Softvér pre IKT učebňu

Faktúra č. 2100000406

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér pre školskú knižnicu

Faktúra č. 2100000406

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre školskú knižnicu

Faktúra č. 2100000406

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre IKT učebňu

Faktúra č. 2100000406

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
Obec Koškovce
Žiadaná suma
1,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov IČO
Názov
Obec Koškovce
IČO
00323179
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Názov
KP plus, s.r.o.
IČO
36475025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.