Popis projektu

Ministerstvo vnútra SR (ďalej aj MV SR) v rokoch 2009 – 2015 zelektronizovalo a scentralizovalo viacero agend vo svojej pôsobnosti, ktoré teraz predstavujú základné nosné bloky reformy verejnej správy (ďalej aj VS). Boli vybudované alebo upravené centrálne backend agendy, referenčné registre fyzických osôb a adries, integrovaný informačný systém v oblasti BackOffice, registratúry a v oblasti operačného riadenia, elektronický archív a ďalšie stavebné prvky eGovernment prostredia MV SR. Rôznorodosť existujúcich aplikácií, viacnásobné prihlasovanie užívateľov, výmena dát formou emailu a využívanie viacerých technologických zariadení k výkonu agendy spôsobuje zvýšenú prácnosť, s čím sú spojené náklady na prevádzku. Cieľom projektu „Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ (ďalej aj Workdesk) je tak nadviazať na existujúce systémové riešenia a prepojiť ich, aby umožňovali pružnú reakciu na zmeny s minimálnymi nákladmi a dlhodobou udržateľnosťou a poskytovať služby občanom pohodlne, pružne a efektívne.

Cieľ projektu:
Vybudovanie digitálneho prostredia zamestnanca MV SR, čím sa dosiahne:
a) Do kontaktu a procesu obsluhy občanov budú nasadené moderné IKT riešenia
b) Zvýšenie efektivity zamestnancov verejnej správy.

Projekt obsiahne všetky organizačné útvary MV SR (okresné úrady, policajný zbor, hasičský a záchranný zbor ako aj samotné Ministerstvo vnútra SR), ktoré sú cieľovou skupinou, čím bude docieléná vyššia a efejtívnejšia úroveň nimi poskytovaných služieb.

Zameranie projektu, ktorý má za cieľ nastaviť štandardy pre relevantné činnosti MV SR na celom území Slovenska, ale aj ostatných subjektov VS, si vyžaduje komplexné a systémové riešenie na národnej úrovni a bude sa dať aplikovať aj pre iné orgány verejnej moci (čo však už nie je predmetom tejto žiadosti). Kumulácia takto sústredených zdrojov sa zameriava na efektívnosť využívania ľudských, technologických, inštitucionálnych i administratívnych kapacít MV SR s cieľom naplniť ambície reformy verejnej správy. Výstupy projektu budú využité v zefektívnení práce organizácií rezortu MV SR, o čom bude svedčiť aj naplnenie zvoleného merateľného ukazovateľa spomínaného v bodoch 7.3 a 10.1 tejto Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj ŽoNFP).

Ďalšie informácie sa nachádzajú na https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/9420410b-5318-49af-8161-01ea4fe43bf2?tab=basicForm

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.09.2022
Celková suma
19,438,675 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.