Popis projektu

Projekt je jedným z radu opatrení MPSVR SR, podporujúcich zlepšenie podmienok pre zamestnanosť osôb s opatrovateľskými povinnosťami v rámci iniciatívy Európskej komisie „Nový začiatok na riešenie problémov rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktorým čelia pracujúce rodiny“. Jeho cieľom je špecificky zvýšiť zamestnanosť uchádzačov o zamestnanie, ktorými sú ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do 6 rokov a osamelé dospelé osoby žijúce s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť, alebo starajúce sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky. Ide o osoby, ktoré majú problémy pri zosúladení rodinného a pracovného života, kvôli zvýšenej potrebe starostlivosti o maloleté deti alebo členov rodiny, resp. domácnosti, odkázaných na ich starostlivosť. Matky detí so ZŤP majú obdobné problémy ako matky detí v predškolskom veku, nakoľko možnosti celodenného umiestnenia detí so ZŤP do zariadení sú veľmi limitované a preto mnohé zostávajú doma. Osobitnú skupinu predstavujú osamelí rodičia a osoby (ženy, ale výnimočne aj muži a tiež osamele žijúce osoby) starajúce sa o odkázaných dospelých členov a členky rodiny resp. domácnosti, ako sú osoby so ZŤP, alebo seniori. Inovatívne mechanizmy pre zvyšovanie flexibility práce (napríklad vytváranie, udržiavanie a rozvíjanie zručností, posilňovanie kontinuity a kontaktu s pracoviskom atď.) sú podľa doterajších zistení rozhodujúcim mechanizmom pre skorší návrat na trh práce a udržaniu určitej miery ekonomickej nezávislosti tak žien, ako aj osamele žijúcich osôb s rodičovskými povinnosťami alebo starajúcich sa o odkázané osoby rodiny, resp. domácnosti.

Projekt je preto zameraný na podporu zamestnávateľov, ktorí realizujú opatrenia na zlepšenie podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života a tým napomáhajú návrat osôb cieľovej skupiny projektu na trh práce prostredníctvom flexibilných foriem pracovných miest, kam patrí skrátený pracovný úväzok, zdieľané pracovné miesto a domácka práca.

V súčasnosti je na trhu stále nedostatok takýchto pracovných príležitostí. Realizáciu projektu bude zabezpečovať Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci územia menej rozvinutých regiónov SR.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.08.2022
Celková suma
11,055,163 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
250,000 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora zosúlaďovania rodinného a praco…
Typ
Vytváranie efektívn…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených zamestnávateľov/inštitúcií
Hodnota
262,0 (počet)
Cieľ
250,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet zamestnávateľov/inštitúcií, ktorí realizujú opatrenia na zosúladenie pracovného a rodinného života šesť mesiacov po ukončení projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

901 Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.