Popis projektu

Cieľom Národného projektu Praxou k zamestnaniu 2 je podporiť získanie alebo zvýšenie a prehĺbenie odborných zručností, vedomostí a praktických skúseností mladých ľudí do 29 rokov veku, ktoré zodpovedajú ich dosiahnutému stupňu vzdelania formou mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý vytvorí pracovné miesto za účelom ich umiestnenia  a udržania sa na trhu práce.

Splnenie stanoveného cieľa sa zabezpečí poskytovaním fin.príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto na dobu minimálne 6 mesiacov, resp. na neurčitý čas a uzatvorí s UoZ pracovný pomer v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, pričom finančné príspevky sa poskytujú mesačne najviac počas 9 mesiacov. 

Projekt sa vykonáva prostredníctvom hlavnej aktivity Podpora praxe ako súčasti pracovného pomeru mladého nezamestnaného NEET pri využití mentoringu.

Cieľovou skupinou projektu sú NEET do 29 rokov.

Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2019 - 01.08.2023
Celková suma
29,999,996 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
20.08.2019
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora praxe ako súčasti pracovného po…
Typ
Programy zvyšujúce …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
21.08.2019
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Hodnota
-
Cieľ
2280,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných
Hodnota
-
Cieľ
1900,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní
Hodnota
-
Cieľ
1900,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku do 29 rokov
Hodnota
-
Cieľ
3800,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.