Popis projektu

Hlavným cieľom NP Vzdelávanie MUoZ-2 je podporiť zamestnateľnosť MUoZ prostredníctvom prípravy na TP formou rekvalifikácie,posilnením kľúč.kompetencií,vzdelávaním a prípravou pre TP z vlastnej iniciatívy MUoZ. Opatrenia realiz. prostredníctvom tohto NP budú vykonávané na základe kompetencií vyplývajúcich z osob.predpisov,a to najmä zák.č.453/2003 Z.z. V rámci NP sa bude v regiónoch prostredníctvom úradov PSVR implementovať AOTP podľa §54 ods.1 písm.d) zákona č.5/2004 Z.z. Opatrenie č.1 a č.2 a Opatrenie 3 podľa §46 ods.7 zák.o službách zam.  NP Vzdelávanie MUoZ–2 bude realizovaný aj na základe odporúčania ER z 22.04.2013 o zavedení záruky pre ml.ľudí (2013/C 120/01), podľa ktorého majú člen.štáty zabezpečiť,aby všetci ml.ľudia vo veku do 25 rok. dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učň.prípravy alebo stáže v lehote 4 mesiacov po strate zamestnania, alebo ukončení formál. vzdelania. Záruka pre ml. ľudí bude poskytovaná v rámci hlav.aktivity aj pre MUoZ od 25 do 29 rokov na základe aktualizácie z 04/2014, ktorá bola zaslaná EK.Rovnaké AOTP sa prvýkrát začali realizovať od júla 2017 v rámci NP Vzdelávanie MUoZ.Ide o pokračovanie uvedeného NP.V rámci NP Vzdelávanie MUoZ–2 sa v porovnaní s predchádzajúcim NP počíta aj s cielenejšou podporou smerovanou na špecializ.kurzy v oblasti IT. 

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2019 - 01.09.2023
Celková suma
7,081,936 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
600,000 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vzdelávanie mladých UoZ
Typ
Programy zvyšujúce …
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Hodnota
-
Cieľ
5875,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž
Hodnota
-
Cieľ
2400,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných
Hodnota
-
Cieľ
2675,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Hodnota
-
Cieľ
1400,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž
Hodnota
-
Cieľ
400,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných
Hodnota
-
Cieľ
400,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí šesť mesiacov po odchode absolvujú ďalšie vzdelávanie, program odbornej prípravy vedúci k získaniu kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž
Hodnota
-
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní
Hodnota
-
Cieľ
1425,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
60,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku do 29 rokov
Hodnota
-
Cieľ
8275,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.