Popis projektu

Mesto Levoča sa nachádza vo východnej časti Slovenskej republiky v Prešovskom kraji v okrese Levoča. V roku 2017 malo v obci trvalý pobyt 14 802 obyvateľov. Rozloha obce je 11476,7 ha, hustota obyvateľstva bola v sledovanom roku 129 ob./km2. Prvá zmienka o meste pochádza z roku 1249. Mesto leží na rozhraní Hornádskej kotliny a Levočských vrchov v nadmorskej výške 628 m (ŠÚ SR, 2019).

V zmysle Atlasu rómskych komunít na Slovensku (2013) bol na prelome rokov 2012/2013 na území mesta zaznamenaný až 22 % podiel rómskeho obyvateľstva.

Cieľom predloženého projektu je zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Levoča.

Špecifickými cieľmi projektu sú poskytovaním MOPS v meste Levoča posilniť miestny aktivizmus, podporiť komunitný rozvoj, znížiť protispoločenskú činnosť, udržiavať verejný poriadok (rušenie kľudu, eliminácia kriminality prostredníctvo preventívneho hliadkovania problémových lokalít), zvýšenie štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK prostredníctvom príslušníkov MOPS. Uvedené špecifické ciele sú merateľné prostredníctvom vybraných sledovaných ukazovateľov v zmysle Prílohy č. 5 výzvy.

Cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ, so špecifickým cieľom 5.1.2 „Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateťnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov“ prioritnej osi 5 „Integrácia marginalizovaných rómskych komunít“, vybranými tematickým cieľom 9 „Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii“ a investičnou prioritou 5.1 „Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia“.

Hlavnou aktivitou predloženého projektu v zmysle výzvy je „.“ Hlavná aktivita je vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP ĽZ: „Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (t.j. TSP, komunitní pracovníci / pracovníčky v oblasti sociálnych služieb). Ide o oprávnenú aktivitu v zmysle špecifického cieľa 5.1.2 „Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov“.

Cieľovou skupinou predloženého projektu sú:

- príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

- zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúcich s marginalizovanými rómskymi komunitami

Miestom realizácie predloženého projektu je mesto Levoča (NUTS V) v okrese Levoča (NUTS IV) v Prešovskom kraji (NUTS III).

– Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby:

– Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby:

Viac
Subjekt
Mesto Levoča
Miesta realizácie
Levoča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.08.2021
Celková suma
201,222 €
Vlastné zdroje
10,061 €
Vyčerpané z projektu
48,971 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
8,0 (osoby)
Cieľ
8,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
27.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
8,0 (osoby)
Cieľ
6,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
27.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ostatné výdavky

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
5,614 €
Schválené na preplatenie
5,614 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Ostatné výdavky

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
5,614 €
Schválené na preplatenie
5,614 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Ostatné výdavky

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
5,614 €
Schválené na preplatenie
5,614 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
5,614 €
Schválené na preplatenie
5,614 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01/2020

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
6,262 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky 01/2020

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
2,505 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 02/2020

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
6,262 €
Realizácia
09.03.2020
Názov

Ostatné výdavky

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
2,505 €
Realizácia
-
Názov

Doplnenie - Ostatné výdavky

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Doplnenie - Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Ostatné výdavky 04/2020

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04/2020

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Ostatné výdavky 05/2020

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2020

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Ostatné výdavky 06/2020

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2020

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Ostatné výdavky

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2020

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Ostatné výdavky 10/2020

Ostatné výdavkvy

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 10/2020

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
10,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Ostatné výdavky 08-09/2020

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
4,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky 11-12/2020

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
5,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11-12/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
12,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Ostatné výdavky 01/2021

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky 02/2021

Ostatné výdavky 02/2021

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 02/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Ostatné výdavky 03/2021

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 03/2021

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Ostatné výdavky 04/2021

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04/2021

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Ostatné výdavky 05/2021

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2021

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 05/2021

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Ostatné výdavky 06/2021

Ostatné výdavky 06/2021

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2021

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 06/2021

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 08/2021

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Ostatné výdavky 08/2021

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2021

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 07/2021

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Ostatné výdavky 07/2021

Ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Levoča
IČO
00329321
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.