Popis projektu

Miestom realizácie navrhovaného projektu je nevyužívaný pozemok, ktorý je mierne svahovitý. Lokalita je situovaná v nevyužívanom území obce Banské,v mieste kde nevznikne riziko obťažovania obyvateľov obce prevádzkou zberného dvora. Pozemok kde je navrhovaný zberný dvor je v súčasnosti zaburinený náletovými burinami a kríkmi , z východnej strany je existujúci prístup po účelovej komunikácii. Realizácia stavebného zámeru sa nedotkne jestvujúceho dopravného napojenia. Počas výstavby nedôjde  k obmedzeniu priestorových nárokov mimo riešeného územia.Plocha v okolí stavby je dostačujúca pre zriadenie staveniska. Parcela je nezastavaná v mieste navrhovaného zberného dvora.V riešenej lokalite sa nachádza trasa VN, jednotlivé objekty ako aj velkokapacitné kontajnery sú navrhované mimo ochranného pásma trasy.

Predkladaný projekt „Výstavba zberného dvora v obci Banské“ je v súlade s politikou obce týkajúcou sa nakladania so separovanými zložkami odpadov, ako aj v súlade s § 4, odstavec 3, písmeno g), Zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení. Taktiež je v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadov SR schválenom na obdobie rokov 2014 – 2018 a zároveň zohľadňuje aktuálne platný legislatívny rámec, a to Zákon č. 79/2015 Zákon o odpadoch a Smernicu 1999/31/ES o skládkach odpadu.

Prvoradým zámerom a cieľom projektu je zvýšiť kapacitu triedeného zberu komunálnych odpadov v celom katastrálnom území obce Banské, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec. Výstavbou zberného dvora zabezpečíme zvýšenú kvalitu životného prostredia a bezprostredného životného priestoru obyvateľov obce vo všetkých jeho lokalitách.

Realizáciou tohto projektu dôjde aj k informačným aktivitám, ktoré povedú k zvýšeniu povedomia o ochrane životného prostredia aj medzi samotnými občanmi obce, čím zabezpečíme podporu predchádzania vzniku odpadov.

Cieľ projektu dosiahneme vybudovaním a sprevádzkovaním zberného dvora pre zvýšenie kapacity triedeného zberu KO s ročnou kapacitou 105  ton a obstaraním technológie nevyhnutnej na prevádzkovanie Zberného dvora, a to: vaňový kontajner otvorený 6 ks, traktor 1ks, čelný nakladač k traktoru s lopatou 1ks a nosiča kontajnerov-  (ich špecifikácia a účel použitia je bližšie popísaný v časti 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu)

Zrealizovaním projektu dôjde k racionalizácii a k zefektívneniu nakladania s odpadmi, a to biologicky rozložiteľného odpadu z domácností a verejných priestranstiev, drobného stavebného odpadu, objemného odpadu. Jednotlivé typy odpadov sa budú zo záujmového územia zhromažďovať na vybudovanom zbernom dvore a ďalej sa budú spracovávať. BRKO, DSO a objemový odpad sa bude zhromažďovať od občanov na zbernom dvore a ďalej sa bude spracovávať organizáciou s ktorou bude mať obec uzatvorenú zmluvu o nakladaní s odpadmi. 

Ciele tohto projektu sú plne v súlade s § 4, odstavec 3, písmeno g), Zákona č. 369/1990 Zb. z (Zákon o obecnom zriadení). Projekt výstavby zberného dvora v obci je v súlade s programom predchádzania vzniku odpadov SR schválenom na obdobie rokov 2014 – 2018 a zároveň zohľadňuje aktuálne platný legislatívny rámec, a to Zákon č. 79/2015 Zákon o odpadoch a Smernicu 1999/31/ES o skládkach odpadu.

Projekt priamo prispieva k cieľom vyplývajúcim z aktuálneho Programu odpadového hospodárstva SR a požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov EU vo vzťahu k jednotlivým prúdom odpadov, čo je bližšie popísané v časti 7.3 ŽoNFP.

Projekt je v plnej miere v súlade s intervenčnou stratégiou OP KŽP v príslušnej oblasti podpory, t.j. je v súlade s:

a) príslušným špecifickým cieľom: 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

b) očakávanými výsledkami:  

- zníženie znečistenia prírodného prostredia a krajiny

- eliminácie tvorby nelegálnych skládok

- predchádzanie vzniku odpadov

- zvýšenie kvality života a zdravia obyvateľov

- úspora nákladov pre obyvateľov obce spojená s likvidáciou odpadov

c) oprávneným typom aktivity:  B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Zároveň je projekt v súlade s horizontálnymi princípmi:

1. udržateľný rozvoj, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia pri zohľadnení zásady „znečisťovateľ platí“ čo sa v projekte priamo prejaví  realizáciou aktivít zameraných na zefektívnenie zberu a zhodnocovania komunálneho odpadu.

2. rovnosť mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia, kde je hlavným cieľom horizontálneho princípu nediskriminácia pre programy EŠIF zabezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb, čo náš projekt z plnej miere zabezpečuje.

Hodnota Value for Money je : projektu k príslušnému špecifickému cieľu OP.

Realizáciou predmetného projektu dôjde k zabezpečeniu nasledujúcich merateľných ukazovateľov:

P0087 - Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu:105  t.

P0702 - Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov: 105  t.

Viac
Subjekt
Obec Banské
Miesta realizácie
Banské
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.12.2020
Celková suma
316,321 €
Vlastné zdroje
15,816 €
Vyčerpané z projektu
116,550 €
Nezrovnalosti
57 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
06.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
30.12.2020
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
06.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
17.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
105,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
105,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita recyklácie odpadu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo recyklovaných nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Výstavba zberného dvora v obci Banské

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
113,830 €
Schválené na preplatenie
113,830 €
Realizácia
06.02.2020
Názov

Faktúra

Výstavba zberného dvora v obci Banské

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
113,830 €
Schválené na preplatenie
113,830 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Činnosť stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,720 €
Schválené na preplatenie
2,720 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Činnosť stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,720 €
Schválené na preplatenie
2,720 €
Realizácia
07.02.2020
Názov

Faktúra_stavebné práce_200017

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
25,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Faktúra_stavebné práce_200017

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
25,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru - 07/2020

Činnosť stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Projektová dokumentácia_zberný dvor

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2018
Názov

Faktúra_externé riadenie_19055

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

DPH za faktúru na stavebné práce_190062

DPH za faktúru na stavebné práce_190062

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
Obec Banské
Žiadaná suma
22,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

DPH za faktúru na stavebné práce_200017

DPH za faktúru na stavebné práce_200017

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
Obec Banské
Žiadaná suma
5,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Faktúra externé riadenie_20055

Faktúra_externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2021
Názov

Faktúra_technologie_zberný dvor_vaňový kontajner_25747

Faktúra_technologie_zberný dvor_vaňový kontajner

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_technologie_zberný dvor_vaňový kontajner_25747

Faktúra_technologie_zberný dvor_vaňový kontajner

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Faktúra_technologie_zberný dvor_nakladač Kubota

Faktúra_technologie_zberný dvor_nakladač Kubota

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_technologie_zberný dvor_nakladač Kubota

Faktúra_technologie_zberný dvor_nakladač Kubota

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Faktúra_technologie_zberný dvor_nosič kontajnerový

Faktúra_technologie_zberný dvor_nosič kontajnerový

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_technologie_zberný dvor_nosič kontajnerový

Faktúra_technologie_zberný dvor_nosič kontajnerový

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Faktúra_technologie_zberný dvor_traktor_163971

Faktúra_technologie_zberný dvor_traktor

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_technologie_zberný dvor_traktor_163971

Faktúra_technologie_zberný dvor_traktor

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Banské

Suma celkom
57 €
Vrátená suma
57 €
Suma na vymáhanie
57 €
Typ
Nepresné množstvo
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Obec Banské
IČO
00332259
Názov
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
IČO
36836907
Názov
DD-ARCH s.r.o
IČO
45853240
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
IČO
36498548
Názov
Ing. Marcel Koncz
IČO
41285905
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.