Popis projektu

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Okrem vyššie uvedeného úrad vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním a ďalšie úlohy zadefinované v rámci zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Projekt je zameraný na zabezpečenie administratívnych priestorov a služieb v rámci užívania týchto priestorov pre oprávnených zamestnancov úradu – 25 administratívnych kapacít EŠIF (ďalej len „AK EŠIF“), ktorí sa podieľajú na efektívnom a účinnom zabezpečení odborných úloh, ktoré úrad vykonáva v rámci kontroly projektov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) zadefinovaných v Dohodách o spolupráci s CKO.

V súčasnosti úrad sídli v administratívnej budove na adrese Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, kde zabezpečuje priestory pre svojich zamestnancov na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 055-Z/2016 (ďalej len „zmluva o nájme“) uzatvorenej dňa 20. 10. 2016, účinnej od 22.10.2016 a platnej do 30.11.2021 s predĺžením a Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (ďalej len „dodatok č.1“) uzatvoreného dňa 02.02.2018 a účinného od 06.02.2018 (kópia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 055-Z/2016 s dodatkom č. 1 bude tvoriť Nepovinnú prílohu č.1 ŽoNFP).

Projekt bude realizovaný jednou aktivitou s názvom . Prostredníctvom tejto aktivity sa zabezpečí nájom administratívnych priestorov a služieb v rámci užívania týchto priestorov pokrývajúcich potreby AK EŠIF, a tým aj jeden spôsob podpory stability AK EŠIF pre vykonávanie štátnej správy v oblasti kontroly verejného obstarávania a dohľadu nad verejným obstarávaním v rámci projektov spolufinancovaných z EŠIF. 

Projekt svojim zameraním nadväzuje na projekt s názvom s kódom 301011, ktorý bol reálne ukončený v decembri 2018. Financovanými položkami v rámci tohto projektu boli skupina výdavkov 518 - Ostatné služby a skupina výdavkov 502 - Spotreba energie v celkovej schválenej finančnej výške 325 704,00 EUR.

Projekt  bude realizovaný od 01/2019 do 12/2021 v celkovom trvaní 36 mesiacov. 

Jedným z merateľných ukazovateľov projektu bude . Oprávnenými zamestnancami v rámci hlavnej aktivity je 25 zamestnancov úradu – AK EŠIF, ktorí vykonávajú oprávnené činnosti v súlade s opisom činnosti štátnozamestnaneckého miesta. Ďalším merateľným ukazovateľom je  v celkovom počte 1 - zmluva o nájme a v nej uvedený nájom a dohodnuté služby za kancelárske a súvisiace priestory.

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2021
Celková suma
219,456 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
66,838 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie priestorového zabezpečenia…
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
25,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Špeciálne služby 01/2019

Faktúra č. 183179_01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Všeobecné služby 01/2019

Faktúra č. 183179_01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
839 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Vodné, stočné 01/2019

Faktúra č. 183179_01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Energie 01/2019

Faktúra č. 183179_01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
552 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Nájom 01/2019

Faktúra č. 183179_01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,027 €
Schválené na preplatenie
4,027 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Špeciálne služby 02/2019

Faktúra č. 183191_02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Všeobecné služby 02/2019

Faktúra č. 183191_02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
788 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Vodné, stočné 02/2019

Faktúra č. 183191_02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Energie 02/2019

Faktúra č. 183191_02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Nájom 02/2019

Faktúra č. 183191_02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,781 €
Schválené na preplatenie
3,781 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Špeciálne služby 03/2019

Faktúra č. 290208_03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
18.02.2019
Názov

Všeobecné služby 03/2019

Faktúra č. 290208_03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
795 €
Realizácia
18.02.2019
Názov

Vodné, stočné 03/2019

Faktúra č. 290208_03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
18.02.2019
Názov

Energie 03/2019

Faktúra č. 290208_03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
523 €
Realizácia
18.02.2019
Názov

Nájom 03/2019

Faktúra č. 290208_03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,813 €
Schválené na preplatenie
3,813 €
Realizácia
18.02.2019
Názov

Špeciálne služby 04/2019

Faktúra č. 290308_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Všeobecné služby 04/2019

Faktúra č. 290308_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
816 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Vodné, stočné 04/2019

Faktúra č. 290308_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Energie 04/2019

Faktúra č. 290308_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
537 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Nájom 04/2019

Faktúra č. 290308_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,913 €
Schválené na preplatenie
3,913 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Špeciálne služby 05/2019

Faktúra č. 290408_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Všeobecné služby 05/2019

Faktúra č. 290408_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Vodné, stočné 05/2019

Faktúra č. 290408_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Energie 05/2019

Faktúra č. 290408_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Nájom 05/2019

Faktúra č. 290408_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,778 €
Schválené na preplatenie
3,778 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Špeciálne služby 06/2019

Faktúra č. 290508_06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
315 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Všeobecné služby 06/2019

Faktúra č. 290508_06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
797 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Vodné, stočné 06/2019

Faktúra č. 290508_06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Energie 06/2019

Faktúra č. 290508_06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Nájom 06/2019

Faktúra č. 290508_06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,825 €
Schválené na preplatenie
3,825 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Všeobecné služby 07/2019

Faktúra č. 290608_07/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
833 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Vodné, stočné 07/2019

Faktúra č. 290608_07/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Energie 07/2019

Faktúra č. 290608_07/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
548 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Nájom 07/2019

Faktúra č. 290608_07/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,995 €
Schválené na preplatenie
3,995 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Špeciálne služby 07/2019

Faktúra č. 290608_07/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
329 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Špeciálne služby 08/2019

Faktúra č. 290708_08/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Vodné, stočné 08/2019

Faktúra č. 290708_08/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Energie 08/2019

Faktúra č. 290708_08/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Všeobecné služby 08/2019

Faktúra č. 290708_08/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
791 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Nájom 08/2019

Faktúra č. 290708_08/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,794 €
Schválené na preplatenie
3,794 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Špeciálne služby 09/2019

Faktúra č. 290807_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Všeobecné služby 09/2019

Faktúra č. 290807_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Vodné, stočné 09/2019

Faktúra č. 290807_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Energie 09/2019

Faktúra č. 290807_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Nájom 09/2019

Faktúra č. 290807_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,612 €
Schválené na preplatenie
3,612 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Špeciálne služby 10/2019

Faktúra č. 290906_10/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Všeobecné služby 10/2019

Faktúra č. 290906_10/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
746 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Nájom 10/2019

Faktúra č. 290906_10/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,580 €
Schválené na preplatenie
3,580 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Energie 10/2019

Faktúra č. 290906_10/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Vodné, stočné 10/2019

Faktúra č. 290906_10/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Špeciálne služby 11/2019

Faktúra č. 291011_11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

Vodné, stočné 11/2019

Faktúra č. 291011_11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

Nájom 11/2019

Faktúra č. 291011_11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,613 €
Schválené na preplatenie
3,613 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

Energie 11/2019

Faktúra č. 291011_11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

Všeobecné služby 11/2019

Faktúra č. 291011_11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

Špeciálne služby 12/2019

Faktúra č. 291111_12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
311 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Nájom 12/2019

Faktúra č. 291111_12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,767 €
Schválené na preplatenie
3,767 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Všeobecné služby 12/2019

Faktúra č. 291111_12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
785 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Energie 12/2019

Faktúra č. 291111_12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Vodné, stočné 12/2019

Faktúra č. 291111_12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Špeciálne služby 12/2019 - Doplatok

Faktúra č. 990002_12/2019 - Doplatok

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Všeobecné služby 12/2019 - Doplatok

Faktúra č. 990002_12/2019 - Doplatok

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Vodné, stočné 12/2019 - Doplatok

Faktúra č. 990002_12/2019 - Doplatok

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Energie 12/2019 - Doplatok

Faktúra č. 990002_12/2019 - Doplatok

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Nájom 12/2019 - Doplatok

Faktúra č. 990002_12/2019 - Doplatok

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
877 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Špeciálne služby 02/2020

Faktúra č. 300111_02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Vodné, stočné 02/2020

Faktúra č. 300111_02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Nájom 02/2020

Faktúra č. 300111_02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Energie 02/2020

Faktúra č. 300111_02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Všeobecné služby 02/2020

Faktúra č. 300111_02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Všeobecné služby 01/2020

Faktúra č. 291211_01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Energie 01/2020

Faktúra č. 291211_01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Nájom 01/2020

Faktúra č. 291211_01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Vodné, stočné 01/2020

Faktúra č. 291211_01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Špeciálne služby 01/2020

Faktúra č. 291211_01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Nájom 07/2020

Faktúra č. 300611_07/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Všeobecné služby 07/2020

Faktúra č. 300611_07/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Energie 07/2020

Faktúra č. 300611_07/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Vodné, stočné 07/2020

Faktúra č. 300611_07/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Špeciálne služby 07/2020

Faktúra č. 300611_07/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Špeciálne služby 08/2020

Faktúra č. 300711_08/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Vodné, stočné 08/2020

Faktúra č. 300711_08/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Nájom 08/2020

Faktúra č. 300711_08/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Energie 08/2020

Faktúra č. 300711_08/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Všeobecné služby 08/2020

Faktúra č. 300711_08/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Špeciálne služby 06/2020

Faktúra č. 300511_06/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Vodné, stočné 06/2020

Faktúra č. 300511_06/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Nájom 06/2020

Faktúra č. 300511_06/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Energie 06/2020

Faktúra č. 300511_06/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Všeobecné služby 06/2020

Faktúra č. 300511_06/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Energie 05/2020

Faktúra č. 300411_05/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Všeobecné služby 05/2020

Faktúra č. 300411_05/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Nájom 05/2020

Faktúra č. 300411_05/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Vodné, stočné 05/2020

Faktúra č. 300411_05/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Špeciálne služby 05/2020

Faktúra č. 300411_05/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Energie 04/2020

Faktúra č. 300311_04/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Špeciálne služby 04/2020

Faktúra č. 300311_04/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Vodné, stočné 04/2020

Faktúra č. 300311_04/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Nájom 04/2020

Faktúra č. 300311_04/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Všeobecné služby 04/2020

Faktúra č. 300311_04/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Špeciálne služby 03/2020

Faktúra č. 300211_03/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Všeobecné služby 03/2020

Faktúra č. 300211_03/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Nájom 03/2020

Faktúra č. 300211_03/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Vodné, stočné 03/2020

Faktúra č. 300211_03/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Energie 03/2020

Faktúra č. 300211_03/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Špeciálne služby 12/2020

Faktúra č. 301111_12/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Všeobecné služby 12/2020

Faktúra č. 301111_12/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Vodné, stočné 12/2020

Faktúra č. 301111_12/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Energie 12/2020

Faktúra č. 301111_12/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Nájom 12/2020

Faktúra č. 301111_12/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Špeciálne služby 11/2020

Faktúra č. 301011_11/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Všeobecné služby 11/2020

Faktúra č. 301011_11/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Vodné, stočné 11/2020

Faktúra č. 301011_11/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Energie 11/2020

Faktúra č. 301011_11/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Nájom 11/2020

Faktúra č. 301011_11/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Špeciálne služby 10/2020

Faktúra č. 300911_10/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Všeobecné služby 10/2020

Faktúra č. 300911_10/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Vodné, stočné 10/2020

Faktúra č. 300911_10/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Energie 10/2020

Faktúra č. 300911_10/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Nájom 10/2020

Faktúra č. 300911_10/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Špeciálne služby 09/2020

Faktúra č. 300811_09/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Všeobecné služby 09/2020

Faktúra č. 300811_09/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Vodné, stočné 09/2020

Faktúra č. 300811_09/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Energie 09/2020

Faktúra č. 300811_09/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Nájom 09/2020

Faktúra č. 300811_09/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Nájom 01/2021

Faktúra č. 301211_01/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Energie 01/2021

Faktúra č. 301211_01/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Vodné, stočné 01/2021

Faktúra č. 301211_01/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Všeobecné služby 01/2021

Faktúra č. 301211_01/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Špeciálne služby 01/2021

Faktúra č. 301211_01/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Nájom 02/2021

Faktúra č. 310111_02/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

Energie 02/2021

Faktúra č. 310111_02/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

Vodné, stočné 02/2021

Faktúra č. 310111_02/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

Všeobecné služby 02/2021

Faktúra č. 310111_02/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

Špeciálne služby 02/2021

Faktúra č. 310111_02/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

Nájom 04/2021

Faktúra č. 310311_04/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Energie 04/2021

Faktúra č. 310311_04/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Vodné, stočné 04/2021

Faktúra č. 310311_04/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Všeobecné služby 04/2021

Faktúra č. 310311_04/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Špeciálne služby 04/2021

Faktúra č. 310311_04/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Energie 03/2021

Faktúra č. 310211_03/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

Nájom 03/2021

Faktúra č. 310211_03/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

Vodné, stočné 03/2021

Faktúra č. 310211_03/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

Všeobecné služby 03/2021

Faktúra č. 310211_03/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

Špeciálne služby 03/2021

Faktúra č. 310211_03/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

Nájom 05/2021

Faktúra č. 310411_05/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Energie 05/2021

Faktúra č. 310411_05/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Vodné, stočné 05/2021

Faktúra č. 310411_05/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Špeciálne služby 05/2021

Faktúra č. 310411_05/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Všeobecné služby 05/2021

Faktúra č. 310411_05/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Vodné, stočné 06/2021

Faktúra č. 310511_06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Nájom 06/2021

Faktúra č. 310511_06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Energie 06/2021

Faktúra č. 310511_06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Všeobecné služby 06/2021

Faktúra č. 310511_06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Špeciálne služby 06/2021

Faktúra č. 310511_06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Energie 07/2021

Faktúra č. 310611_07/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Vodné, stočné 07/2021

Faktúra č. 310611_07/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Nájom 07/2021

Faktúra č. 310611_07/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Špeciálne služby 07/2021

Faktúra č. 310611_07/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Všeobecné služby 07/2021

Faktúra č. 310611_07/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Všeobecné služby 08/2021

Faktúra č. 310711_08/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Vodné, stočné 08/2021

Faktúra č. 310711_08/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Špeciálne služby 08/2021

Faktúra č. 310711_08/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Energie 08/2021

Faktúra č. 310711_08/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Nájom 08/2021

Faktúra č. 310711_08/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Nájom 11/2021

Faktúra č. 311011_11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Všeobecné služby 11/2021

Faktúra č. 311011_11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Energie 11/2021

Faktúra č. 311011_11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Vodné, stočné 11/2021

Faktúra č. 311011_11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Špeciálne služby 11/2021

Faktúra č. 311011_11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Všeobecné služby 09/2021

Faktúra č. 310811_09/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Nájom 09/2021

Faktúra č. 310811_09/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Energie 09/2021

Faktúra č. 310811_09/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Špeciálne služby 09/2021

Faktúra č. 310811_09/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Vodné, stočné 09/2021

Faktúra č. 310811_09/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Špeciálne služby 10/2021

Faktúra č. 310911_10/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Nájom 10/2021

Faktúra č. 310911_10/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Vodné, stočné 10/2021

Faktúra č. 310911_10/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Všeobecné služby 10/2021

Faktúra č. 310911_10/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Energie 10/2021

Faktúra č. 310911_10/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Energie 12/2021

Faktúra č. 311111_12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Všeobecné služby 12/2021

Faktúra č. 311111_12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Nájom 12/2021

Faktúra č. 311111_12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vodné, stočné 12/2021

Faktúra č. 311111_12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Špeciálne služby 12/2021

Faktúra č. 311111_12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov IČO
Názov
AC - RD 10, s. r. o.
IČO
44628226
Názov
GMD FINANCE, s. r. o.
IČO
44474563
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.