Popis projektu

Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ústredie) a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrady) v rámci Slovenskej republiky (ďalej len SR) mimo Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK). Výdavky viažuce sa k BSK budú hradené zo štátneho rozpočtu. Prerozdelenie finančných prostriedkov je vypočítané na základe prepočtu pomerov UoZ evidovaných na úradoch PSVR v rámci VRR a MRR (stav k 31.1.2017) a na základe skutočných nákladov osobitne pre VRR a osobitne pre MRR.

Prerozdelenie finančných prostriedkov podľa prepočtu UoZ v rámci SR bez BSK (MRR) na 43 úradov je 93,65% a v rámci BSK (VRR) - financované zo ŠR, podľa prepočtu 3 úradov 6,35 %. Prerozdelenie finančných prostriedkov podľa skutočnosti je použité pri technickom vybavení pripadajúce na úrady PSVR osobitne pre MRR a osobitne pre VRR.

Zámerom národného projektu „Efektívnymi službami k občanovi – 2“ (ďalej len NP ESKO-2) je nadviazať  na úspešne implementovaný národný projekt „Efektívnymi službami k občanovi“ (ďalej len NP ESKO), ktorý sa realizoval na území Slovenskej republiky s výnimkou BSK v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a nadväzne zo štátneho rozpočtu aj v rámci BSK.

Cieľom projektu je budovanie proklientsky orientovaných verejných služieb zamestnanosti tak, aby boli poskytované adresne, komplexne a dostupne v nadväznosti na snahu  poskytnúť pomoc  občanovi na jednom mieste, zároveň zabezpečenie takýchto služieb aj pre ďalšiu skupinu klientov úradov - zamestnávateľov a modernizácia služieb v súlade s potrebami a požiadavkami trhu práce. Podpora služieb zamestnanosti prostredníctvom informačných systémov a technológií zabezpečí kvalitnejšie poskytovanie služieb zamestnanosti, čo napomôže k zvýšeniu zamestnanosti cieľových skupín, čím národný projekt prispeje k prekonávaniu sociálno-ekonomického znevýhodnenia spôsobeného nezamestnanosťou.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom hlavnej aktivity Vytvorenie a implementácia nástrojov zameraných na podporu efektívnejších služieb zamestnanosti a podaktivít:

Podaktivita č. 1:  Služby pre klientov – Uplatnenie uchádzačov o zamestnanie na trhu práce

Podaktivita č. 2:  Doplnenie vybavenia pre úrady práce

Podaktivita č. 3:  Podpora pre zamestnancov úradov v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti.

Cieľovou skupinou projektu sú:

Inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci  - Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vrátane svojich zamestnancov

Uchádzači o zamestnanie

Zamestnanci

Zamestnávatelia

Sociálni partneri

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2018 - 01.04.2021
Celková suma
34,076,841 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vytvorenie a implementácia nástrojov za…
Typ
Podpora modernizáci…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov inštitúcií trhu práce, ktorí absolvovali vzdelávanie zamerané na zvýšenie ich zručností poskytovať individualizované služby klientom
Hodnota
-
Cieľ
2059,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zapojených zamestnancov inštitúcií trhu práce
Hodnota
-
Cieľ
2059,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.