Popis projektu

Podpora a refundácia mzdových výdavkov administratívnych kapacít Riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc (RO OP TP), odboru administratívnych kapacít EŠIF (odbor AK EŠIF), oddelenia Platobnej jednotky pre operačný program Technická pomoc (PJ OPTP), odboru implementácie projektov OP TP (OIP OP TP), odboru informovanosti a publicity (OIP), odboru kontroly verejného obstarávania (OKVO), právneho odboru (PO), odboru informatiky a elektronických služieb/sekcie technickej správy (OIES), sekcia finančných programov (SFP)zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF v programovom období 2014-2020 na úrovni Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 (PD SR) je základným predpokladom pre dosiahnutie efektívneho a účinného riadenia a implementácie EŠIF. V zmysle uznesenia vlády SR č. 519/2014 plní úlohy RO OP TP, PJ OP TP, AK EŠIF v programovom období 2014-2020 Úrad vlády SR.

Národný orgán a národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce a európsku územnú spoluprácu je zapojený do systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na úrovni PD SR. Programy európskej územnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020 a Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 majú  významnú úlohu pri definovaní oblastí, ktoré budú predmetom pomoci v rámci nových operačných programov PD SR. Úrad vlády SR je orgánom zodpovedným za prípravu a implementáciu programov nadnárodnej spolupráce a európskej územnej spolupráce v zmysle uznesenia vlády SR č. 604/2013. Uznesením vlády SR č. 318/2014 bol schválený  Program spolupráce Stredná Európa 2020 a uznesením vlády SR č. 34/2015 bol schválený Program spolupráce Dunajský nadnárodný program 2014-2020. Podpora administratívnych kapacít národného orgánu a národného kontaktného bodu pre programy nadnárodnej spolupráce a európsku územnú spoluprácu v programovom období 2014-2020 je základným predpokladom pre dosiahnutie efektívnej prípravy a implementácie programov nadnárodnej spolupráce.

Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP v celkovej cieľovej hodnote 50 bol určený na základe počtu obsadenosti RO OP TP k 1.1.2019 a skúseností z implementácie projektu „Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2018“.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
2,630,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,432,291 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Refundácia miezd oprávnených zamestnanc…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
59,79 (FTE)
Cieľ
50,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
14.02.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

642 015 Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,489 €
Schválené na preplatenie
7,489 €
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,391 €
Schválené na preplatenie
8,391 €
Realizácia
-
Názov

625 003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,816 €
Schválené na preplatenie
6,816 €
Realizácia
-
Názov

625 001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,930 €
Schválené na preplatenie
11,930 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58,006 €
Schválené na preplatenie
58,006 €
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215,163 €
Schválené na preplatenie
215,163 €
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
224,173 €
Schválené na preplatenie
224,173 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
399,461 €
Schválené na preplatenie
399,461 €
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,139 €
Schválené na preplatenie
10,139 €
Realizácia
-
Názov

616 Doplatky k platu a ďalší plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,939 €
Schválené na preplatenie
3,939 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,020 €
Schválené na preplatenie
25,020 €
Realizácia
-
Názov

625 002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119,314 €
Schválené na preplatenie
119,314 €
Realizácia
-
Názov

625 004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,175 €
Schválené na preplatenie
25,175 €
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,480 €
Schválené na preplatenie
40,480 €
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73,570 €
Schválené na preplatenie
73,570 €
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77,680 €
Schválené na preplatenie
77,680 €
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,821 €
Schválené na preplatenie
3,821 €
Realizácia
-
Názov

616 Doplatky k platu a ďalší plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
1,085 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,682 €
Schválené na preplatenie
9,682 €
Realizácia
-
Názov

625 002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41,038 €
Schválené na preplatenie
41,038 €
Realizácia
-
Názov

625 004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,458 €
Schválené na preplatenie
8,458 €
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,923 €
Schválené na preplatenie
13,923 €
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
2,819 €
Realizácia
-
Názov

625 003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,344 €
Schválené na preplatenie
2,344 €
Realizácia
-
Názov

625 001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,103 €
Schválené na preplatenie
4,103 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,900 €
Schválené na preplatenie
18,900 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136,974 €
Schválené na preplatenie
136,974 €
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,462 €
Schválené na preplatenie
1,462 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625 001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
2,125 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

616 Doplatky k platu a ďalší plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,850 €
Schválené na preplatenie
39,850 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,942 €
Schválené na preplatenie
1,942 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,203 €
Schválené na preplatenie
39,203 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70,225 €
Schválené na preplatenie
70,225 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

642 015 Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625 003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,214 €
Schválené na preplatenie
1,214 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,962 €
Schválené na preplatenie
9,962 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,849 €
Schválené na preplatenie
4,849 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625 002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,254 €
Schválené na preplatenie
21,254 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625 004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,386 €
Schválené na preplatenie
4,386 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,211 €
Schválené na preplatenie
7,211 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,706 €
Schválené na preplatenie
9,706 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

616 Doplatky k platu a ďalší plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,230 €
Schválené na preplatenie
37,230 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,807 €
Schválené na preplatenie
38,807 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68,424 €
Schválené na preplatenie
68,424 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,738 €
Schválené na preplatenie
1,738 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

642 015 Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,261 €
Schválené na preplatenie
1,261 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,968 €
Schválené na preplatenie
6,968 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
1,411 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625 004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,233 €
Schválené na preplatenie
4,233 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625 003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,173 €
Schválené na preplatenie
1,173 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625 002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,539 €
Schválené na preplatenie
20,539 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625 001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
2,054 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,589 €
Schválené na preplatenie
4,589 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625 003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
1,448 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

625 002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,352 €
Schválené na preplatenie
25,352 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67,690 €
Schválené na preplatenie
67,690 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

625 001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,535 €
Schválené na preplatenie
2,535 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,946 €
Schválené na preplatenie
5,946 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,746 €
Schválené na preplatenie
11,746 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,833 €
Schválené na preplatenie
39,833 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70,904 €
Schválené na preplatenie
70,904 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,067 €
Schválené na preplatenie
2,067 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

616 Doplatky k platu a ďalší plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

642 015 Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,601 €
Schválené na preplatenie
8,601 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
1,742 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

625 004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,227 €
Schválené na preplatenie
5,227 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,462 €
Schválené na preplatenie
40,462 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

616 Doplatky k platu a ďalší plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
593 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

642 015 Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,304 €
Schválené na preplatenie
7,304 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,482 €
Schválené na preplatenie
1,482 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625 004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,445 €
Schválené na preplatenie
4,445 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625 003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
1,230 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625 002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,529 €
Schválené na preplatenie
21,529 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625 001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,153 €
Schválené na preplatenie
2,153 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,084 €
Schválené na preplatenie
5,084 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,951 €
Schválené na preplatenie
9,951 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,026 €
Schválené na preplatenie
2,026 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70,635 €
Schválené na preplatenie
70,635 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,060 €
Schválené na preplatenie
40,060 €
Realizácia
09.01.2020
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.