Budovanie výuk. a výskum. kapacít v štruktúrnej a funkčnej analýze biomolekúl pre potreby biomedic. a biotech./Aufbau von Lern- und Forschungskap. in der struktur. und funkt. Analyse von Biomolekülen für die Bedürfnisse der Biomedizin und Biotechnologie

Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

Popis projektu

Biomedicína a biotechnológie predstavujú moderné vedné odbory, ktorých rozvoj prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva a skvalitneniu životného prostredia. Štruktúrna biológia identifikuje podstatu vzniku závažných ochorení a vytvára základňu pre návrh potenciálnych liečiv. Umožňuje tiež vyhľadávať potenciálne škodlivé látky a študovať ich vplyv na životné prostredie. To, čo v našom regióne chýba, je spoločná vzdelávacia a vedecko-výskumná základňa, ktorá by vychovávala odborníkov schopných preniesť moderné poznatky v tejto oblasti do praxe. V rámci predkladaného projektu zriadime v regióne spoločné špičkové vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum štruktúrnej biológie vzdelávajúce doktorandov, vedeckých pracovníkov a záujemcov z praxe, tak aby sme vybudovali širokú vedecko-odbornú základňu schopnú priniesť významný pokrok do výskumu aplikácií v biomedicíne a biotechnológiách, čím prispejeme k zlepšeniu kvality života v našom regióne. Pri budovaní centra využijeme skúsenosti oboch partnerov ako aj dobre etablovanú medzinárodnú spoluprácu. Všetky aktivity budeme pripravovať spoločne, prednášky a školiace semináre budú organizované striedavo na oboch pracoviskách tak, aby prilákali čo najširšiu komunitu a podporili vznik vzájomných kontaktov doktorandov a vedeckých pracovníkov vo Viedni a Bratislave s perspektívou ďalšej spolupráce.

Jednotlivé ciele projektu zahŕňajú:

a) posilnenie dlhodobej a udržateľnej výskumnej základne pre rozvoj štruktúrnej biológie v regióne, merateľné počtom organizácií využívajúcich zariadenia a školiace pracoviská;

b) vzdelávanie VŠ študentov, doktorandov, vedeckých pracovníkov a pracovníkov z praxe, merateľných počtom prednášok, praktických kurzov a počtom účastníkov pripravených aktivít;

c) vybudovanie výskumného centra excelentnosti štruktúrnej biológie pre štúdium ľudských ochorení, merateľné počtom zakúpených zariadení a ich užívateľov.

Dlhodobým prínosom bude vytvorenie zázemia pre kvalitné vzdelávanie, poskytovanie poradenstva a špičkový výskum v oblasti biomedicíny a biotechnológií, ktorý prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu a pritiahne záujem zahraničných odborníkov o spoluprácu a prenos získaných poznatkov do praxe.

Viac
Subjekt
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Partneri
Universität Wien
Miesta realizácie
Wien, Bratislava - mestská časť Devín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2019 - 01.11.2022
Celková suma
1,166,799 €
Vlastné zdroje
53,916 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu/ Durchführu…
Typ
1.1 V_Posilnenie sp…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov
Realizácia aktivít projektu/ Durchführu…
Typ
1.1 V_Posilnenie sp…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
28.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú na spolupráci súvisiacej s inováciami (P)
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do schém spoločného vzdelávania vo vzťahu k výskumu a inováciám (P)
Hodnota
319,0 (počet)
Cieľ
145,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a služieb týkajúcich sa výskumu a inovácií(P)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných výskumných zariadení (P)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet výskumných inštitúcií zúčastňujúcich sa na cezhraničných, medzinárodných alebo medziregionálnych výskumných projektoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Büro und Verwaltungskosten

PP1_Abrechnung Perioden 6 und 7

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
9,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP1_Abrechnung Perioden 6 und 7

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
61,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

PP1_Abrechnung Perioden 6 und 7

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungskosten

PP1_Abrechnung Perioden 6 und 7

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
9,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP1_Abrechnung Perioden 6 und 7

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
62,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

PP1_Abrechnung Perioden 6 und 7

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungskosten

1. Abrechnung

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
5,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

1. Abrechnung

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
37,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

1. Abrechnung

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

1. Abrechnung

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
5,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

1. Abrechnung

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
1,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

1. Abrechnung

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
32,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungskosten

1. Abrechnung

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
4,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

1. Abrechnung

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
3,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

Katering na Kick-off meeting a Projekt meeting 1

Katering na Kick-off meeting a Projekt meeting 1

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Katering na Kick-off meeting a Projekt meeting 1

Katering na Kick-off meeting a Projekt meeting 1

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Roll Up banner a letáky

Tlač Roll Up banneru a letákov pre publicitu projektu

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Roll Up banner a letáky

Tlač Roll Up banneru a letákov pre publicitu projektu

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Cestovné náklady - Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Project meeting 2 a Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Project meeting 2

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Project meeting 2

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Project meeting 2 a Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náklady - Workshop 1

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Sálová preparatívna ultracentrifúga s príslušenstvom

Sálová preparatívna ultracentrifúga s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Sálová preparatívna ultracentrifúga s príslušenstvom

Sálová preparatívna ultracentrifúga s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

5 balení štandardných nanoDSF kapilár

5 balení štandardných nanoDSF kapilár

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

5 balení štandardných nanoDSF kapilár

5 balení štandardných nanoDSF kapilár

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Zariadenie nano Differential Scanning Fluorimeter (nanoDSF) s príslušenstvom

Zariadenie nano Differential Scanning Fluorimeter (nanoDSF) s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Zariadenie nano Differential Scanning Fluorimeter (nanoDSF) s príslušenstvom

Zariadenie nano Differential Scanning Fluorimeter (nanoDSF) s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
18,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
18,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatizovaný kryštalizačný systém pre detekciu kryštálov

Prístroje pre kryštalografické laboratórium s príslušenstvom, softwarom a inštaláciou

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
136,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Robot pre prípravu kryštalizačných skrínov

Prístroje pre kryštalografické laboratórium s príslušenstvom, softwarom a inštaláciou

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
100,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Softvérový balík pre prístroje kryštalografického laboratória

Prístroje pre kryštalografické laboratórium s príslušenstvom, softwarom a inštaláciou

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
14,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Kryštalizačný pipetovací robot

Prístroje pre kryštalografické laboratórium s príslušenstvom, softwarom a inštaláciou

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
105,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Softvérový balík pre prístroje kryštalografického laboratória

Prístroje pre kryštalografické laboratórium s príslušenstvom, softwarom a inštaláciou

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
14,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Robot pre prípravu kryštalizačných skrínov

Prístroje pre kryštalografické laboratórium s príslušenstvom, softwarom a inštaláciou

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
100,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Automatizovaný kryštalizačný systém pre detekciu kryštálov

Prístroje pre kryštalografické laboratórium s príslušenstvom, softwarom a inštaláciou

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
136,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Kryštalizačný pipetovací robot

Prístroje pre kryštalografické laboratórium s príslušenstvom, softwarom a inštaláciou

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
105,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Vrchnáky pre Formulator pre Falcon skúmavky a Nalgene flaše

Vrchnáky pre Formulator pre Falcon skúmavky a Nalgene flaše

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Vrchnáky pre Formulator pre Falcon skúmavky a Nalgene flaše

Vrchnáky pre Formulator pre Falcon skúmavky a Nalgene flaše

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Náklady na zamestnancov (20% paušalizácia)

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
121,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov (20% paušalizácia)

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
121,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru kryštalizačného pipetovacieho robota

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
2,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru automatizovaného kryštalyzačného systému

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru robota pre prípravu kryštalizačných skrínov

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru kryštalizačného pipetovacieho robota

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
2,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru robota pre prípravu kryštalizačných skrínov

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru automatizovaného kryštalyzačného systému

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru robota pre prípravu kryštalizačných skrínov

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru kryštalizačného pipetovacieho robota

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
2,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru automatizovaného kryštalyzačného systému

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
3,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru kryštalizačného pipetovacieho robota

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
2,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru automatizovaného kryštalyzačného systému

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
3,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru robota pre prípravu kryštalizačných skrínov

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru kryštalizačného pipetovacieho robota

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
2,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru automatizovaného kryštalyzačného systému

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
3,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru robota pre prípravu kryštalizačných skrínov

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru automatizovaného kryštalyzačného systému

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru robota pre prípravu kryštalizačných skrínov

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Dvojročná údržba obslužného softwaru kryštalizačného pipetovacieho robota

Servis a údržba prístrojov/ update softwaru Formulatrix

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

Auszahlungsantrag Periode 3

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Personalkosten

Auszahlungsantrag Periode 3

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Ausrüstungskosten

Auszahlungsantrag Periode 3

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

Auszahlungsantrag Periode 3

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Personalkosten

Auszahlungsantrag Periode 3

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Ausrüstungskosten

Auszahlungsantrag Periode 3

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

DPH k faktúre č. 432120018 (colný dlh)

DPH k faktúre č. 432120018 (colný dlh)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

DPH k faktúre č. 432120018 (colný dlh)

DPH k faktúre č. 432120018 (colný dlh)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

DPH k faktúre č. 432120030 (colný dlh)

DPH k faktúre č. 432120030 (colný dlh)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

DPH k faktúre č. 432120030 (colný dlh)

DPH k faktúre č. 432120030 (colný dlh)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Náklady na zamestnancov (20% paušalizácia)

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov (20% paušalizácia)

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál na kryštalizáciu MiTeGen

Spotrebný materiál na kryštalizáciu MiTeGen

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Spotrebný materiál na kryštalizáciu MiTeGen

Spotrebný materiál na kryštalizáciu MiTeGen

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Klimatizačné zariadenia

Klimatizačné zariadenia UMB SAV

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Klimatizačné zariadenia

Klimatizačné zariadenia UMB SAV

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Chemikálie na kryštalizáciu Hampton

Chemikálie na kryštalizáciu Hampton

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Chemikálie na kryštalizáciu Hampton

Chemikálie na kryštalizáciu Hampton

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

TbXo4-02-N

Chemikálie na kryštalizáciu Polyvalan

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

TbXo4-02-N

Chemikálie na kryštalizáciu Polyvalan

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZA_UniWien_GHP_4

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
4,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Ausrüstungskosten

ZA_UniWien_GHP_4

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_UniWien_GHP_4

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
33,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Personalkosten

ZA_UniWien_GHP_4

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
45,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZA_UniWien_GHP_4

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
6,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Ausrüstungskosten

ZA_UniWien_GHP_4

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH k účtovnému dokladu č. 432120011 (Polyvalan)

DPH k účtovnému dokladu č. 432120011 (Polyvalan)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

DPH k účtovnému dokladu č. 432120011 (Polyvalan)

DPH k účtovnému dokladu č. 432120011 (Polyvalan)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Poplatok za open access publikácie

Poplatok za open access publikácie

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Poplatok za open access publikácie

Poplatok za open access publikácie

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

DPH k účtovnému dokladu č. 432120040 (VWR)

DPH k účtovnému dokladu č. 432120040 (VWR)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

DPH k účtovnému dokladu č. 432120040 (VWR)

DPH k účtovnému dokladu č. 432120040 (VWR)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

DPH k účtovnému dokladu č. 432120053 (MDPI)

DPH k účtovnému dokladu č. 432120053 (MDPI)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

DPH k účtovnému dokladu č. 432120053 (MDPI)

DPH k účtovnému dokladu č. 432120053 (MDPI)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Spotrebný materiál na filtráciu

Spotrebný materiál na filtráciu

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Spotrebný materiál na filtráciu

Spotrebný materiál na filtráciu

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Spotrebný materiál a kity na kryštalizáciu a izoláciu proteínov

Spotrebný materiál a kity na kryštalizáciu a izoláciu proteínov

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
4,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Spotrebný materiál a kity na kryštalizáciu a izoláciu proteínov

Spotrebný materiál a kity na kryštalizáciu a izoláciu proteínov

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
4,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Kity na kryštalizáciu proteínov

Kity na kryštalizáciu proteínov

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Kity na kryštalizáciu proteínov

Kity na kryštalizáciu proteínov

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Prometheus NT.48 Series nanoDSF Grade Standard Capillaries

Prometheus NT.48 Series nanoDSF Grade Standard Capillaries

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Prometheus NT.48 Series nanoDSF Grade Standard Capillaries

Prometheus NT.48 Series nanoDSF Grade Standard Capillaries

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Spotrebný materiál izoláciu proteínov

Spotrebný materiál izoláciu proteínov

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Spotrebný materiál izoláciu proteínov

Spotrebný materiál izoláciu proteínov

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Laboratórny plastový materiál (skúmavky)

Laboratórny plastový materiál (skúmavky)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Laboratórny plastový materiál (skúmavky)

Laboratórny plastový materiál (skúmavky)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Spotrebný materiál na kryštalizáciu a izoláciu proteínov č.1

Spotrebný materiál na kryštalizáciu a izoláciu proteínov č.1

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Spotrebný materiál na kryštalizáciu a izoláciu proteínov č.1

Spotrebný materiál na kryštalizáciu a izoláciu proteínov č.1

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Spotrebný materiál na kryštalizáciu a izoláciu proteínov č.2

Spotrebný materiál na kryštalizáciu a izoláciu proteínov č.2

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Spotrebný materiál na kryštalizáciu a izoláciu proteínov č.2

Spotrebný materiál na kryštalizáciu a izoláciu proteínov č.2

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

DPH k účtovnému dokladu č. 432120071 a 432120072 (VWR)

DPH k účtovnému dokladu č. 432120071 a 432120072 (VWR)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

DPH k účtovnému dokladu č. 432120071 a 432120072 (VWR)

DPH k účtovnému dokladu č. 432120071 a 432120072 (VWR)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Laboratórny plastový materiál (špičky)

Laboratórny plastový materiál (špičky)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Laboratórny plastový materiál (špičky)

Laboratórny plastový materiál (špičky)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Laboratórny spotrebný materiál

Laboratórny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Laboratórny spotrebný materiál

Laboratórny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Chemikálie (Sorbitol)

Chemikálie (Sorbitol)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

Chemikálie (Sorbitol)

Chemikálie (Sorbitol)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Náklady na zamestnancov (20% paušalizácia)

Náklady na zamestnancov (20% paušalizácia)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Náklady na zamestnancov (20% paušalizácia)

Náklady na zamestnancov (20% paušalizácia)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

PP1_Abrechnung 5

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
6,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP1_Abrechnung 5

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
41,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP1_Abrechnung 5

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
37,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

PP1_Abrechnung 5

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
5,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov (20% paušalizácia)

Náklady na zamestnancov (20% paušalizácia)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Náklady na zamestnancov (20% paušalizácia)

Náklady na zamestnancov (20% paušalizácia)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

ZDV_VP_06

Náklady na zamestnancov (20% paušalizácia)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

ZDV_VP_06

Náklady na zamestnancov (20% paušalizácia)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

konferencia ubytovanie Mito2022, Israel (Pevala, Kutejová)

konferenčný poplatok a ubytovanie Mito2022, Israel (Pevala, Kutejová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

konferenčný poplatok Mito2022, Israel (Pevala, Kutejová)

konferenčný poplatok a ubytovanie Mito2022, Israel (Pevala, Kutejová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

konferencia ubytovanie Mito2022, Israel (Pevala, Kutejová)

konferenčný poplatok a ubytovanie Mito2022, Israel (Pevala, Kutejová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

konferenčný poplatok Mito2022, Israel (Pevala, Kutejová)

konferenčný poplatok a ubytovanie Mito2022, Israel (Pevala, Kutejová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

konferenčný poplatok Mito2022, Spain (Havalová, Kunová, Ondrovičová)

konferenčný poplatok a letenky Mito2022, Spain (Havalová, Kunová, Ondrovičová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

konferencia cestovne (letenky) Mito2022, Spain (Kunová, Ondrovičová, Havalová)

konferenčný poplatok a letenky Mito2022, Spain (Havalová, Kunová, Ondrovičová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

konferenčný poplatok Mito2022, Spain (Havalová, Kunová, Ondrovičová)

konferenčný poplatok a letenky Mito2022, Spain (Havalová, Kunová, Ondrovičová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

konferencia cestovne (letenky) Mito2022, Spain (Kunová, Ondrovičová, Havalová)

konferenčný poplatok a letenky Mito2022, Spain (Havalová, Kunová, Ondrovičová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

konferenčný poplatok Chemistry towards Biology, Bratislava

konferencny poplatok Chemistry towards Biology, Bratislava (Ondrovičová, Kunová, Bauer)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

konferenčný poplatok Chemistry towards Biology, Bratislava

konferencny poplatok Chemistry towards Biology, Bratislava (Ondrovičová, Kunová, Bauer)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

konferencia ubytovanie Mito2022, Spain (Kunová, Ondrovičová, Havalová)

konferencia ubytovanie Mito2022, Spain (Kunová, Ondrovičová, Havalová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

konferencia ubytovanie Mito2022, Spain (Kunová, Ondrovičová, Havalová)

konferencia ubytovanie Mito2022, Spain (Kunová, Ondrovičová, Havalová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Spain (Ondrovičová)

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Spain (Ondrovičová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Spain (Ondrovičová)

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Spain (Ondrovičová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Spain (Kunová)

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Spain (Kunová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Spain (Kunová)

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Spain (Kunová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Spain (Havalová)

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Spain (Havalová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Spain (Havalová)

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Spain (Havalová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Israel (Kutejová)

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Israel (Kutejová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Israel (Kutejová)

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Israel (Kutejová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Israel (Pevala)

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Israel (Pevala)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Israel (Pevala)

konferencia cestovne a diéty Mito2022, Israel (Pevala)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

konferencia cestovne (letenky) Mito2022, Israel (Pevala, Kutejová)

konferencia cestovne (letenky) Mito2022, Israel (Pevala, Kutejová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

konferencia cestovne (letenky) Mito2022, Israel (Pevala, Kutejová)

konferencia cestovne (letenky) Mito2022, Israel (Pevala, Kutejová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

konferenčný poplatok EMBO Bro, Sweden

konferenčný poplatok EMBO Bro, Sweden

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

konferenčný poplatok EMBO Bro, Sweden

konferenčný poplatok EMBO Bro, Sweden

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

konferencia cestovné letenka EMBO Bro, Sweden

konferencia cestovné letenka EMBO Bro, Sweden

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

konferencia cestovné letenka EMBO Bro, Sweden

konferencia cestovné letenka EMBO Bro, Sweden

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

konferencia cestovne, diéty a ubytovanie EMBO Bro, Sweden

konferencia cestovne, diéty a ubytovanie EMBO Bro, Sweden

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

konferencia cestovne, diéty a ubytovanie EMBO Bro, Sweden

konferencia cestovne, diéty a ubytovanie EMBO Bro, Sweden

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

Služobná cesta Viedeň meranie 24.05.2022

Služobná cesta Viedeň meranie 24.05.2022

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Služobná cesta Viedeň meranie 24.05.2022

Služobná cesta Viedeň meranie 24.05.2022

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Služobná cesta Viedeň meranie 29.03.2022

Služobná cesta Viedeň meranie 29.03.2022

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Služobná cesta Viedeň meranie 29.03.2022

Služobná cesta Viedeň meranie 29.03.2022

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Chemikálie na kryštalizáciu Molecular Dimensions

Chemikálie na kryštalizáciu Molecular Dimensions

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
3,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Chemikálie na kryštalizáciu Molecular Dimensions

Chemikálie na kryštalizáciu Molecular Dimensions

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
3,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Prometheus NT.48 Series nanoDSF Grade Standard Capillaries

Prometheus NT.48 Series nanoDSF Grade Standard Capillaries

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Prometheus NT.48 Series nanoDSF Grade Standard Capillaries

Prometheus NT.48 Series nanoDSF Grade Standard Capillaries

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Poplatok za open access publikácie

Poplatok za open access publikácie

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Poplatok za open access publikácie

Poplatok za open access publikácie

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Ubytovanie pre externých lektorov a účastníkov workshopu

Ubytovanie pre externých lektorov a účastníkov workshopu

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

Ubytovanie pre externých lektorov a účastníkov workshopu

Ubytovanie pre externých lektorov a účastníkov workshopu

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

Katering Workshop (drev. pribor, ovocie) a menovky

Katering Workshop (drev. pribor, ovocie) a menovky

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Katering Workshop (drev. pribor, ovocie) a menovky

Katering Workshop (drev. pribor, ovocie) a menovky

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Katering Záverečný Meeting (Tesco)

Katering Záverečný Meeting (Tesco)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Katering Záverečný Meeting (Tesco)

Katering Záverečný Meeting (Tesco)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Katering Záverečný Meeting (Demovič)

Katering Záverečný Meeting (Demovič)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Katering Záverečný Meeting (Demovič)

Katering Záverečný Meeting (Demovič)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Cestovné pre účastníkov workshopu (De Felice)

Cestovné pre účastnikov workshopu (De Felice)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Cestovné pre účastníkov workshopu (De Felice)

Cestovné pre účastnikov workshopu (De Felice)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Cestovné pre účastnikov workshopu (Mikitová)

Cestovné pre účastnikov workshopu (Mikitová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Cestovné pre účastnikov workshopu (Mikitová)

Cestovné pre účastnikov workshopu (Mikitová)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Cestovné externý expert (Barinka)

Cestovné externý expert (Barinka)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

Cestovné externý expert (Barinka)

Cestovné externý expert (Barinka)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

Cestovné externý expert (Kereiche)

Cestovné externý expert (Kereiche)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

Cestovné externý expert (Kereiche)

Cestovné externý expert (Kereiche)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

Katering Workshop (obedy a občerstvenie)

Katering Workshop (obedy a občerstvenie)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Katering Workshop (obedy a občerstvenie)

Katering Workshop (obedy a občerstvenie)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Katering Workshop (Tesco)

Katering Workshop (Tesco)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Katering Workshop (Tesco)

Katering Workshop (Tesco)

Vlastník dokladu
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Reisekosten

PP1 Strubiomol Abr. 8 End

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP1 Strubiomol Abr. 8 End

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
37,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

PP1 Strubiomol Abr. 8 End

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
9,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Office Pauschale

PP1 Strubiomol Abr. 8 End

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
5,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externe Expertise

PP1 Strubiomol Abr. 8 End

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externe Expertise

PP1 Strubiomol Abr. 8 End

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP1 Strubiomol Abr. 8 End

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
37,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Office Pauschale

PP1 Strubiomol Abr. 8 End

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
5,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten

PP1 Strubiomol Abr. 8 End

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

PP1 Strubiomol Abr. 8 End

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
9,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.