Popis projektu

Predmetom predkladanej ŽoNFP je jedna stavba - ktorá patrí do skupiny stavieb :

  • Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja v km 5,600 - 11,000    
  • Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Váhu v km 27,454 - 30,025                       

  • Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu, I. etapa
  • Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu, II. etapa, 1. časť,
  • Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu, II. etapa, 2. časť,
  • Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu, III. etapa,
  • Komoča - rieka Nitra, dotesnenie PSOH km 0,000 - 6,260 a ĽSOH km 0,490 - 6,490 preložky rieky Nitra

Podmienkou funkčnosti protipovodňovej línie tvorenej celou skupinou siedmich stavieb je dobudovanie súvislej protipovodňovej línie aj na pravej aj ľavej strane toku Malý Dunaj. Stavby po svojom dokončení zabezpečia protipovodňovú ochranu v regióne toku Malý Dunaj a čiastočne i v regióne toku Váh. Pri stavbe, ktorá je predmetom tejto ŽoNFP navrhujeme zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu povrchovej vody z Dunaja a Váhu vybudovaním Zátvorného objektu na Klátovskom ramene, a jeho prepojením s pravostrannou hrádzou Malého Dunaja a  Klátovského ramena, výstavbou prípojky VN a úpravou koruny hrádze nad Zátvorným objektom. Vybudujú sa aj príslušné pozorovacie a meracie zariadenia na sledovanie účinnosti navrhovaných úprav. Cieľovou skupinou sú obyvatelia regiónu, ktorý je priľahlý ku Klatovskému ramenu. Miesto stavby - Topoľníky. Katastrálne územie - Horné Topoľníky, Dolné Topoľníky. Okres - Dunajská Streda. VÚC - Trnavský. Tok - Malý Dunaj, Klatovské rameno. V nasledujúcich obdobiach plánujeme realizovať ďalšie stavby, ktorých výsledkom bude postupné navýšenie a utesnenie ochranných hrádzí Malého Dunaja na kótu 114,00 m n.m. Uvedené postupné navyšovanie ochranných hrádzí Malého Dunaja nie je predmetom tejto Žiadosti o NFP.V zmysle Plánu manažmentu povodňového rizika sú pre navrhované opatrenie prislúchajúce geografické oblasti s počtom 171 ohrozených obyvateľov. Merateľný ukazovateľ hodnoty majetku ochráneného pred povodňami bol vyčíslený na hodnotu 4 716 086,17 €.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Topoľníky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2017 - 01.03.2023
Celková suma
7,972,349 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
504,286 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
02.10.2017
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
15.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
15.03.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
171,0 (osoby)
Cieľ
171,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.05.2023
Riziko
-
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
4,716,086 €
Cieľ
4,716,086 €
Naposledy aktualizované
16.05.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

460/2018/240

Výkup pozemkov PPO M. Dunaja II. etapa

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
285,260 €
Schválené na preplatenie
285,260 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

462/2018/240

Výkup pozemkov PPO M. Dunaja II. etapa

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
29,873 €
Schválené na preplatenie
29,873 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

461/2018/240

Výkup pozemkov PPO M. Dunaja II. etapa

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
15,284 €
Schválené na preplatenie
15,284 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

M. Dunaj - II. etapa - Stavebné práce 10_2019

M. Dunaj - II. etapa - stavebné práce 10_2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,050 €
Schválené na preplatenie
28,050 €
Realizácia
-
Názov

M. Dunaj - II. etapa - Stavebné práce 10_2019

M. Dunaj - II. etapa - stavebné práce 10_2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

M. Dunaj - II. etapa - Stavebné práce 10_2019

M. Dunaj - II. etapa - stavebné práce 10_2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,050 €
Schválené na preplatenie
28,050 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

M. Dunaj II.etapa - Faktúra 11.2019

M. Dunaj - II. etapa - faktúra 11_2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,143 €
Schválené na preplatenie
14,143 €
Realizácia
-
Názov

M. Dunaj II.etapa - Faktúra 11.2019

M. Dunaj - II. etapa - faktúra 11_2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,143 €
Schválené na preplatenie
14,143 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

M. Dunaj II.etapa - Faktúra 11.2019

M. Dunaj - II. etapa - faktúra 11_2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

faktúra č. 30201028

PPO M. Dunaj - II.etapa - stavebné práce 02/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

faktúra č. 30201028

PPO M. Dunaj - II.etapa - stavebné práce 02/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra č. 30201028

PPO M. Dunaj - II.etapa - stavebné práce 02/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO. M. Dunaj-II.-stav. práce 03.2020

M. DUnaj - II.et.- stavebné práce 03.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

PPO. M. Dunaj-II.-stav. práce 03.2020

M. DUnaj - II.et.- stavebné práce 03.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO. M. Dunaj-II.-stav. práce 03.2020

M. DUnaj - II.et.- stavebné práce 03.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Faktúra č. 30201063 - staveb.práce 04.2020

Kl. rameno 04.2020 - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
509,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Faktúra č. 30201063 - staveb.práce 04.2020

Kl. rameno 04.2020 - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
509,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 30201063 - staveb.práce 04.2020

Kl. rameno 04.2020 - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Faktúra č. 30201088

M. Dunaj-II. stavebé práce 05.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 30201088

M. Dunaj-II. stavebé práce 05.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Faktúra č. 30201088

M. Dunaj-II. stavebé práce 05.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj - II. et. stav.práce 07.2020

PPO M. Dunaj - II.et.- stav. práce 07.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

PPO M. Dunaj - II. et. stav.práce 07.2020

PPO M. Dunaj - II.et.- stav. práce 07.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj - II. et. stav.práce 07.2020

PPO M. Dunaj - II.et.- stav. práce 07.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

M.Dunaj II - faktúra 06.2020 stavebné práce

M. Dunaj II. etapa - faktúra 06.2020 stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,060 €
Schválené na preplatenie
131,677 €
Realizácia
-
Názov

M.Dunaj II - faktúra 06.2020 stavebné práce

M. Dunaj II. etapa - faktúra 06.2020 stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

M.Dunaj II - faktúra 06.2020 stavebné práce

M. Dunaj II. etapa - faktúra 06.2020 stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj - II. etapa - staveb.práce 08.2020

PPO M. Dunaja - stav.práce 08.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj - II. etapa - staveb.práce 08.2020

PPO M. Dunaja - stav.práce 08.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

PPO M. Dunaj - II. etapa - staveb.práce 08.2020

PPO M. Dunaja - stav.práce 08.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj-II.et. - stavebné práce 09.2020

PPO M. Dunaj- II.et. - stavebné práce 09.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj-II.et. - stavebné práce 09.2020

PPO M. Dunaj- II.et. - stavebné práce 09.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

PPO M. Dunaj-II.et. - stavebné práce 09.2020

PPO M. Dunaj- II.et. - stavebné práce 09.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj - II - stav.práce 10.2020

PPO M. Dunaj - II. et. -stavebné práce 10.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

PPO M. Dunaj - II - stav.práce 10.2020

PPO M. Dunaj - II. et. -stavebné práce 10.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj - II - stav.práce 10.2020

PPO M. Dunaj - II. et. -stavebné práce 10.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj - II.et - stav.práce 11.2020

PPO M.Dunaj - II.et - stavebné práce 11.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj - II.et - stav.práce 11.2020

PPO M.Dunaj - II.et - stavebné práce 11.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

PPO M. Dunaj - II.et - stav.práce 11.2020

PPO M.Dunaj - II.et - stavebné práce 11.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

M.Dunaj II.et. - stav.práce 12.2020

PPO M. Dunaj-stav.práce 12.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

M.Dunaj II.et. - stav.práce 12.2020

PPO M. Dunaj-stav.práce 12.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

M.Dunaj II.et. - stav.práce 12.2020

PPO M. Dunaj-stav.práce 12.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M.Dunaj-II. -stavebné práce 01.2021

PPO M. Dunaj-II - stavebné práce 01.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M.Dunaj-II. -stavebné práce 01.2021

PPO M. Dunaj-II - stavebné práce 01.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

PPO M.Dunaj-II. -stavebné práce 01.2021

PPO M. Dunaj-II - stavebné práce 01.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO. M.Dunaj - II - stavebné práce 02.2021

PPO. M. Dunaj - II - stav.práce 02.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

PPO. M.Dunaj - II - stavebné práce 02.2021

PPO. M. Dunaj - II - stav.práce 02.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO. M.Dunaj - II - stavebné práce 02.2021

PPO. M. Dunaj - II - stav.práce 02.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj II-stav.práce 03.2021

PPO M. Dunaj II.-stav.práce 03.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj II-stav.práce 03.2021

PPO M. Dunaj II.-stav.práce 03.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

PPO M. Dunaj II-stav.práce 03.2021

PPO M. Dunaj II.-stav.práce 03.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M.Dunaj-II. stavebné práce 04.2021

PPO M.Duna-II - stavebné práce 04.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

PPO M.Dunaj-II. stavebné práce 04.2021

PPO M.Duna-II - stavebné práce 04.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M.Dunaj-II. stavebné práce 04.2021

PPO M.Duna-II - stavebné práce 04.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M.Dunaj-II - stavebné práce 05.2021

PPO M. Dunaj II - stavebné práce 05.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M.Dunaj-II - stavebné práce 05.2021

PPO M. Dunaj II - stavebné práce 05.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

PPO M.Dunaj-II - stavebné práce 05.2021

PPO M. Dunaj II - stavebné práce 05.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj II - stavebné práce 07.2021

PPO M. DUnaj II - staveb.práce 07.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

PPO M. Dunaj II - stavebné práce 07.2021

PPO M. DUnaj II - staveb.práce 07.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj II - stavebné práce 07.2021

PPO M. DUnaj II - staveb.práce 07.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M. Dunaja - II - stavebné práce 06.2021

PPO M. Dunaj II - stavebná práce 06.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaja - II - stavebné práce 06.2021

PPO M. Dunaj II - stavebná práce 06.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

PPO M. Dunaja - II - stavebné práce 06.2021

PPO M. Dunaj II - stavebná práce 06.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M. Dunaja-II.etapa - stavebné práce 09.2021

PPO M. DUnaj-II.etapa - stav.práce 09.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaja-II.etapa - stavebné práce 09.2021

PPO M. DUnaj-II.etapa - stav.práce 09.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

PPO M. Dunaja-II.etapa - stavebné práce 09.2021

PPO M. DUnaj-II.etapa - stav.práce 09.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj-II - stavebné práce 8.2021

PPO M. Dunaj II-staebné práce 8.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

PPO M. Dunaj-II - stavebné práce 8.2021

PPO M. Dunaj II-staebné práce 8.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj-II - stavebné práce 8.2021

PPO M. Dunaj II-staebné práce 8.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj II - stavebné práce 10.2021

PPO M.Dunaj II stavebné práce 10.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

PPO M. Dunaj II - stavebné práce 10.2021

PPO M.Dunaj II stavebné práce 10.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj II - stavebné práce 10.2021

PPO M.Dunaj II stavebné práce 10.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO.M.Dunaj II-stavebné práce 11.2021

PPO M. Dunaj II - stavebné práce 11.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
539,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

PPO.M.Dunaj II-stavebné práce 11.2021

PPO M. Dunaj II - stavebné práce 11.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
539,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO.M.Dunaj II-stavebné práce 11.2021

PPO M. Dunaj II - stavebné práce 11.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO.M.Dunaj-II etapa - stav.práce 01.2022

PPO.M.Dunaj-II etapa - stav.práce 01.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO.M.Dunaj-II etapa - stav.práce 01.2022

PPO.M.Dunaj-II etapa - stav.práce 01.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

PPO.M.Dunaj-II etapa - stav.práce 01.2022

PPO.M.Dunaj-II etapa - stav.práce 01.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj II- stav.práce 02.2022

PPO M.Dunaj_II-stav.práce 02.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
569,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj II- stav.práce 02.2022

PPO M.Dunaj_II-stav.práce 02.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
568,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

PPO M. Dunaj II- stav.práce 02.2022

PPO M.Dunaj_II-stav.práce 02.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PPO M.Dunaj II.et. - konečná faktúra

PPO M. Dunaj II.et - konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M.Dunaj II.et. - konečná faktúra

PPO M. Dunaj II.et - konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

PPO M.Dunaj II.et. - konečná faktúra

PPO M. Dunaj II.et - konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov IČO
Názov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO
36022047
Názov
TuCon, a. s.
IČO
44802030
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.