Popis projektu

Projekt s názvom "Miestna občianska poriadková služba v obci Valaliky" v rámci špecifického cieľa 5.1.2: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, zahrňuje realizáciu jednej hlavnej aktivity: "Podpora komplexného poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK". V rámci uvedenej aktivity, súčasťou realizácie projektu bude zabezpečenie miestnej občianskej poriadkovej služby prostredníctvom osôb z radov MRK žijúcich na území obce Valaliky. Snahou obce Valaliky počas realizácie projektu v období od 03/2019 do 02/2021 bude zabezpečiť udržateľnosť vytvorených pracovných miest, ktoré budú vykonávať miestne občianske poriadkové služby.

Osobný prístup k jednotlivcom cieľovej skupiny - príslušníkov MRK umožní zvýšenie ich zručností a rozvoj osobnostných predpokladov pre ďalšiu prax. Predkladaný projekt prispeje k aktivizácii MRK pri riešení vlastných problémov v obci a ich sociálnu inklúziu, teda začlenenie do majoritnej spoločnosti. Pomocou zabezpečenia udržania miestnej občianskej poriadkovej služby dôjde k prevencii a zmierňovaniu sociálneho vylúčenia obyvateľov MRK v obci Valaliky, čím sa dosiahne zlepšenie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a zabezpečí sa efektívne dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania. Realizáciou projektu sa taktiež dosiahne zlepšenie nepraznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva plynúcej zo sociálneho vylúčenia.

Okrem iného dôjde k zvýšeniu pocitu bezpečnosti, zlepší sa komunikácia obyvateľov v prostredí, v ktorom sa nachádzajú, zníži sa stres a napätie, otvoria sa komunikačné kanály a zlepšia sa komunikačné zručnosti. Udržaním pracovných pozícií v podobe miestnej občianskej poriadkovej služby sa zaistí podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obci Valaliky s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich vprostredí MRK.

Eefektívne a správne fungovanie projektu zabezpečí obec výlučne vo vlastnej réžii a prostredníctvom vzniknutých finančných prostriedkov v podobe paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu.

- riešenie bezpečnosti a poriadku priamo v obci Valaliky,

- aktívna spolupráca s políciou, obecným úradom, školami a obyvateľmi MRK.

- integrácia cieľovej skupiny, t.j. príslušníci a obyvatelia MRK na trh práce,

- zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín so zameraním na zvýšenie aktivít a na preberanie zodpovednosti z riešenia svojej situácie,

- obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov ohrozujúcich psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby v ich prirodzenom prostredí.

Stanovené ciele projektu sú v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ, so špecifickým cieľom 5.1.2., prioritnou osou 5, tématickým cieľom 9 a investičnou prioritou 5.1.. 

Prostredníctvom realizácie navrhovanej aktivity projektu sa dosiahnu zvolené hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov relevantných pre daný typ oprávnenej aktivity : 

Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby - 4,00

Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby - 4,00

Viac
Subjekt
Obec Valaliky
Miesta realizácie
Valaliky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.06.2021
Celková suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Vyčerpané z projektu
32,345 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
1,252 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
3,131 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
3,131 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
1,252 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osttané výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Pušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
2,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
1,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Valaliky
IČO
00324850
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.