Popis projektu

Predmetom projektu je obstaranie materiálno – technického vybavenia knižnice a odborných učební a stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov v objekte Základnej školy Biskupická 21. Cieľom je adaptácia priestorov pre potreby obstarania školskej knižnice a odborných učební s prvkami inkluzívneho vzdelávania v plnoorganizovanej základnej škole a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov.

Objekt je samostatne stojaca viacpodlažná budova základnej školy, bola postavená v 60. rokoch 20. storočia v Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, na Biskupickej ulici č. 21, má plochú strechu a členitý pôdorys o veľkosti 2 381 m2. K budove prislúcha aj  školský areál o rozlohe 22 400 m2.

Projekt je zameraný na zatraktívnenie vzdelávacieho procesu aj pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a zvýšenie ich vzdelanostnej úrovne v ZŠ Biskupická. Nevyhnutnou podmienkou je vytvorenie a vybavenie priestorov k získaniu a rozvíjaniu kompetencií žiakov podľa Štátneho vzdelávacieho programu.

Cieľom projektu je:

b) Obstaranie školskej knižnice, v rámci ktorej sa budú:

 • rozvíjať, podporovať a udržiavať u žiakov návyky a radosť z čítania, učenia a využívania knižnice;
 • ponúkať príležitosti na získavanie skúseností v tvorbe a používaní informácií s cieľom získať vedomosti, porozumenie, rozvíjať imagináciu;
 • organizovať aktivity, ktoré podporujú kultúrne a sociálne vedomie a cítenie;
 • vytvárať a podporovať rozvoj čitateľských návykov od útleho detstva;
 • podporovať sebavzdelávanie a školské vzdelávanie všetkých stupňov;
 • podporovať kreativitu detí a mladých ľudí;
 • podporovať dialóg medzi kultúrami a kultúrnou rozmanitosťou;
 • podporovať tradície ľudovej slovesnosti;
 • v prípade potreby iniciovať, podporovať, resp. organizovať aktivity, zamerané na odstraňovanie negramotnosti.

c) obstaranie modernej prírodovednej učebne, v rámci ktorej:

 • zapojíme žiakov do objavovania javov a predmetov v prírode;
 • umožníme žiakom v maximálnej miere pozorovať skutočnosť, o ktorej  sa učia;
 • pomôžeme žiakom analyzovať, experimentovať, klásť si otázky o realite, v ktorej žije;
 • podporíme fantáziu a zvedavosť žiakov;
 • zdokonalíme ovládanie jazyka žiakov pri vyjadrovaní vlastných názorov;
 • umožníme žiakom pracovať v malých skupinách;
 • budeme viesť žiakov k formulovaniu hypotéz v interaktívnej atmosfére;
 • dáme žiakom priestor na vysvetlenie vlastných názorov, diskutovať o nich a aby sa samostatne vyjadrovali k skúmanej problematike.

d) obstaranie polytechnickej učebne, v rámci ktorej:

 • vytvoríme podnetné prostredie k získaniu základných zručností a návykov v rôznych oblastiach technickej ľudskej činnosti;
 • Zavedieme inovatívne formy a metódy s prihliadnutím na usporiadanie obsahu vyučovania a individualitu žiakov;
 • sa pokúsime dosiahnuť postupne vybudovaný systém, ktorý žiakom poskytne dôležité informácie z pracovnej oblasti, pomôže im pri zodpovednom rozhodovaní v ďalšom profesijnom zameraní a napokon aj v uplatnení modernej spoločnosti.

e) Obstaranie učebne IKT (materiálno-technické vybavenie) 2x 16 žiakov, v rámci ktorej:

 • vytvoríme nové formy a metódy vzdelávania so zameraním na využívanie IKT  vo vyučovacom procese pri podpore čitateľskej gramotnosti;
 • zatraktívnime vzdelávací proces pre žiakov Základnej školy na Biskupickej ulici a následne zvýšime vzdelanostnú úroveň žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít;
 • vyškolíme pedagogických a odborných zamestnancov na prácu s novou IKT na jej využitie vo vyučovacom procese

             

f. stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

Priestory Školskej knižnice, Prírodovedného laboratória a Dielne si vyžadujú výmenu podláh, výmenu vykurovacích telies, rekonštrukciu rozvodov elektroinštalácie, výmenu svietidiel, výmenu umývadla a kachličiek, výmenu dverí, opravu nerovností a prasklín stien a stropu, maliarske práce. Okrem toho je potrebné v priestoroch knižnice, z dôvodu zväčšenia priestoru, odstránenie sadrokartónovej steny. Pre vytvárania bezbariérového priestoru v budove základnej školy je plánovaná inštalácia šikmej schodiskovej plošiny na viacerých schodiskách. V priestoroch Dielne a Prírodovedného laboratória bude inštalovaná vzduchotechnika.

Naplnením cieľov projektu očakávame

 • zlepšenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,
 • zlepšenie technického vybavenia IKT učební,
 • zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy,
 • zlepšenie technického vybavenia školských knižníc,
 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základných školách s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce,
 • vytvorenie podmienok pre zavádzanie inkluzívnej výchovy a vzdelávania na základných školách,
 • vytvorenie podmienok na celoživotné vzdelávania.

Viac
Subjekt
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2021 - 01.11.2023
Celková suma
102,940 €
Vlastné zdroje
5,147 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_Stavebno-tec…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
02.08.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
07.04.2022
Názov
Informatika
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
05.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Dielne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
05.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Prírodovedné laboratórium
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
05.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Školská knižnica
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
05.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
875,0 (osoby)
Cieľ
875,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

FA - MANUS Prostějov, spol. s r.o.

FA - MANUS Prostějov, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov IČO
Názov
Top Soft BSB, s.r.o.
IČO
36301001
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
KREATOR ATELIER, s. r. o.
IČO
44023189
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.