Popis projektu

Projekt Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám je súčasťou riešenia princípov definovaných v strategickej priorite Manažment údajov. Problematika systémového manažmentu kvality a dostupnosti údajov verejnej správy si vyžaduje odbornú koordináciu procesov životného cyklu údajov ako zberu, čistenia a spracovania údajov, a zároveň technickú prevádzku riešení a odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytických nástrojov. Neoddeliteľnou súčasťou Manažmentu údajov je aj manažment priestorových údajov. Navrhované opatrenia pre projekt Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám bude realizovať na centrálnej úrovni Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽPSR) v spolupráci s ostatnými dotknutými subjektmi.

Štát vytvára a aktualizuje veľké množstvo priestorových údajov, no ich opätovné využitie zďaleka nedosahuje ich potenciál. Aj keď viaceré orgány verejnej moci (OVM) vynakladajú nemalé úsilie zamerané na naplnenie súvisiacich legislatívnych požiadaviek, technických odporúčaní ako aj samotných očakávaní na strane užívateľov, doterajšie výsledky v oblasti harmonizovaného zdieľania priestorových údajov a služieb v kontexte INSPIRE, ako aj príklady ich využitia umiestňujú Slovenskú republiku v slabšom priemere v porovnaní s ostatnými krajinami Európskeho spoločenstva .

Doterajšie skúsenosti v oblasti harmonizácie vybraných najdôležitejších referenčných priestorových údajov (Témy z prílohy 1 INSPIRE ), ako aj sprístupnenia prioritných priestorových údajov z oblasti životného prostredia , potvrdzujú vysoké nároky na dosiahnutie požadovanej miery súladu ako aj nízku pripravenosť ich poskytovateľov na naplnenie týchto požiadaviek.

To sa prejavuje v manažmente priestorových údajov a služieb, kde stále absentuje ich systematická správa od momentu ich vytvorenia až do chvíle ich archivácie, prípadne vymazania. Zároveň existujú príklady ich multiplicitnej tvorby ako aj absencie v oblastiach, kde by boli významným prínosom. Veľmi heterogénna je aj situácia v oblasti postupov ich harmonizácie pre lepšiu využiteľnosť pre interné potreby ako aj externé požiadavky.    

Tento nesystémový prístup tvorby a zdieľania priestorových údajov, spôsobuje často neefektívne vynakladanie verejných zdrojov a v konečnom dôsledku aj nedostatočný prístup k priestorovým údajom, respektíve tento prístup k priestorovým údajom je úzko limitovaný, čím sa porušuje princíp „jedenkrát a dosť“. To má vplyv aj na mieru ich kvality, nakoľko obmedzené možnosti výmeny priestorových údajov eliminujú prirodzený tlak na zvýšenie samotnej kvality a je veľmi málo OVM, ktoré napríklad proaktívne spolupracujú s používateľmi na spracovávaní ich spätnej väzby aj v oblasti skvalitňovania údajov a služieb.

Tieto skutočnosti odzrkadľujú aj reálnu prax, kde aj napriek niektorým výnimkám, existujú výrazné bariéry pri efektívnom zdieľaní priestorových údajov medzi OVM ako aj medzi OVM a privátnym sektorom (G2B), prípadne OVM a občanmi (G2C). Tento stav je najviac citeľný pri výmene priestorových údajov, ktoré sa často zdieľajú prostredníctvom neharmonizovaných bilaterálnych dohôd, pričom sa údaje ešte stále zdieľajú aj na vymeniteľných nosičoch. Privátny, neziskový sektor a verejnosť sú často odkázaní iba na priestorové údaje, ktoré bývajú zväčša dostupné prostredníctvom zapúzdrených web aplikácií. Sprístupňovanie a výmena priestorových údajov prostredníctvom strojovo spracovateľných rozhraní (API), stále patrí skôr medzi výnimky. Tento stav má citeľný dopad aj na obmedzené možnosti ich opätovného využitia pre potreby cieľových skupín (od podpory výkonu relevantnej legislatívy a rozhodovania OVM, cez stimuláciu inovácií v podnikateľskom prostredí, až po zlepšenie služieb pre občana (prostredníctvom lepšej podpory relevantných životných situácií).

Tvorba a samotná realizácia projektu zabezpečí vytvorenie nových funkcionalít nadväzujúcich na projekt Registra priestorových informácií - RPI (podpora metaúdajov, údajových modelov, transformácie) a jeho následné jednotné prepojenie s Národným geoportálom (vizualizácia, tvorba mapových podkladov) a webovým sídlom Národnej infraštruktúry priestorových informácií (systém na správu obsahu, nástrojov pre využívanie priestorových údajov). Zároveň bude predstavovať na národnej úrovni jednotný vstupný bod pre záujemcov o priestorové údaje, cez ktorý budú môcť efektívne vyhľadať, zobraziť, vyhodnotiť a následne buď priamo použiť, uložiť alebo v prípade potreby zakúpiť požadované priestorové údaje.  Predmetný projektový zámer predstavuje nove IT riešenie, ktoré však po jeho dokončení zabezpečí integráciu RPI a rozšírenie jeho súčasných možností. Dnes RPI zabezpečuje len požiadavky v oblasti metaúdajov, ale pre plnohodnotnú infraštruktúru je potrebne zabezpečiť harmonizáciu samotných priestorových údajov a ich sprístupnenie prostredníctvom služieb.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2022
Celková suma
9,663,685 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového SW
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.