Popis projektu

V súčasnosti v obci žije 1934 obyvateľov, z toho 450 občanov pochádza z MRK. K problémom obce patrí vysoký počet trestných činov a priestupkov, ako sú násilné trestné činy, konflikty medzi obyvateľmi, krádeže, výtržníctvo, nedodržiavanie nočného kľudu, vandalizmus, poškodzovanie verejného majetku, majetku podnikov, nekontrolovaný zber, resp. krádeže železného šrotu a iných kovov, ohrozovanie bezpečnosti cestnej premávky, čistota verejných priestranstiev, budovanie nelegálnych stavieb a zakladanie čiernych skládok, nepriaznivý stav obydlí príslušníkov marginalizovaných komunít, nielen čo sa týka hygienických pomerov ale aj rizika požiarov, ako aj vypaľovanie trávnatých porastov (hrozba požiarov ako aj environmentálne narušenia), problémy s udržiavaním poriadku na pošte pri vyplácaní sociálnych dávok, nevhodne využívaný voľný čas u kategórie detí a mládeže, nekontrolované stretávanie sa mládeže, najmä v neskorých hodinách, užívanie alkoholických a iných návykových látok a nárast závislosti a výskytu ďalších sociálno-patologických javov, možné riziko nákaz z dôvodu vysokého počtu túlavých psov a mačiek ako aj výskytu veľkého množstva hlodavcov a ďalšie iné javy, ktoré je potrebné riešiť. Problémy v obci súvisia najmä s vysokým percentom nezamestnanosti obyvateľov z MRK. Máme skúsenosti s terénnou sociálnou prácou v obci, ktorá čiastočne eliminovala uvedené problematické javy. Napriek terénnej sociálnej práci v obci mnohé z problémov pretrvávajú aj naďalej. V obci v súčasnosti absentuje miestna občianska poriadková služba. Na základe skúseností iných obcí, ktoré v minulosti zriadili občianske hliadky, môžeme potvrdiť účelnosť zriadenia miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) prostredníctvom ŽoNFP v našej obci.

Podporiť systematické poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb v obciach s marginalizovanými komunitami, predovšetkým z MRK a zvýšiť zamestnateľnosť a zamestnanosť príslušníkov marginalizovaných komunít, s dôrazom na rómsku komunitu v obci Lemešany.

1. Eliminovať resp. znížiť kriminalitu, vandalizmus a iné protispoločenské javy. 

2. Zabezpečiť verejný poriadok a zvýšiť bezpečnosť občanov.

3. Zlepšiť úroveň vzťahov medzi občanmi MRK a majoritou. 

4. Zlepšiť životné podmienky obyvateľov obce.

Hlavnou aktivitou projektu je "Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.“

03/2019 - 02/2021

Celkové trvanie projektu: 24 mesiacov

1. príslušníkmi a obyvateľmi marginalizovaných komunít, s dôrazom na MRK (450 osôb)

2. zamestnancami štátnej správy a samosprávy pracujúcimi s marginalizovanými komunitami, predovšetkým s MRK

Nepriame cieľové skupiny sú tvorené: ostatnými obyvateľmi obce (1484 osôb), návštevníkmi obce, príbuznými obyvateľov obce a pod.

obec Lemešany

P0885 - Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: 4

P0886 - Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 3 

Viac
Subjekt
Obec Lemešany
Miesta realizácie
Lemešany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.05.2021
Celková suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Vyčerpané z projektu
26,526 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
3,0 (osoby)
Cieľ
3,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 6/2019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 6/2019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
03.07.2019
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 7/2019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 7/2019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 8/2019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 8/2019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 9/2019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 9/2019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 10/2019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
2,105 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 10/2019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
842 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 11/2019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 12/2019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 1/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 2/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 1/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 2/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 4/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 4/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 3/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 3/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 6/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 6/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 5/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 5/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 8/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 8/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 7/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 7/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 10/2020A

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projekty

Paušálne výdavky 09/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 12/2020A

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 11/2020A

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 01/2021

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
2,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 1/2021A

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 2/2021

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 03/2021A

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 03/2021

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 02/2021A

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 05/2021

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 04/2021A

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok 04/2021

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov IČO
Názov
Obec Lemešany
IČO
00327344
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.