Popis projektu

Predmetom tejto ŽoNFP sú tri stavby: 

ktoré patria do skupiny stavieb :

  • Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja v km 5,600 - 11,000    
  • Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Váhu v km 27,454 - 30,025                       

  • Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu, I. etapa
  • Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu, II. etapa, 1. časť,
  • Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu, II. etapa, 2. časť,
  • Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu, III. etapa,
  • Komoča - rieka Nitra, dotesnenie PSOH km 0,000 - 6,260 a ĽSOH km 0,490 - 6,490 preložky rieky Nitra

Vývoj názvov Stavby 1 a Stavby 2 je popísaný v textovej časti jednotlivých projektových dokumumentácií. Podmienkou funkčnosti protipovodňovej línie tvorenej celou skupinou siedmich stavieb je dobudovanie súvislej protipovodňovej línie na pravej aj na ľavej strane toku Malý Dunaj. Stavby po svojom dokončení zabezpečia protipovodňovú ochranu v regióne toku Malý Dunaj a čiastočne i v regióne toku Nitra. Pri  a , ktoré sú predmetom tejto ŽoNFP navrhujeme zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu povrchovej vody z Dunaja a Váhu zvýšením ( vyrovnaním, nasypaním ) pravostrannej ochrannej hrádze Malého Dunaja na kótu 114,00 m n. m. a proti nadmerným priesakom podzemnej vody do chráneného zázemia cez teleso hrádze a jej podložie technickými opatreniami (podzemná tesniacu stena – PTS - v osi koruny hrádze cez teleso hrádze a cez časť hydraulicky aktívneho podložia hrádze na elimináciu priesakov cez ochrannú líniu Malého Dunaja. Vybudujú sa príslušné pozorovacie a meracie zariadenia na sledovanie účinnosti navrhovaných úprav. Cieľovou skupinou sú obyvatelia regiónu, ktorý je priľahlý k toku Malý Dunaj v priestore Kolárovo - Horné Topoľníky. Miesto stavby : Katastrálne územie - Horné Topoľníky, Dolné Topoľníky, Okoč, Kolárovo. Okres - Dunajská Streda, Komárno. VÚC - Trnavský, Nitrianský. Tok - Malý Dunaj, Klatovské rameno.  Pri  sú v zmysle Plánu manažmentu povodňového rizika prislúchajúce geografické oblasti na pravom brehu s počtom 123 ohrozených obyvateľov, čo predstavuje hodnotu merateľného ukazovateľa ako kalkulovaný počet obyvateľov potenciálne ohrozených povodňou. Merateľný ukazovateľ hodnota majetku ochráneného pred povodňami bol vyčíslený na hodnotu 3 028 340,50 €..Pri za účelom dotesnenia ochranných hrádzi na oboch brehoch preložky rieky Nitra navrhujeme podzemnú tesniacu stenu (PTS) v osi koruny hrádze cez teleso hrádze a cez časť podložia hrádze. Za účelom stabilizácie podložia sa vybuduje zaťažovacia pätka. Ďalej sa zrealizujú pozorovacie a meracie zariadenia na sledovanie účinnosti navrhovaných úprav a úprava koruny hrádze na kótu 115,36 m.n.m.Cieľovou skupinou sú obyvatelia regiónu, ktorý je priľahlý k preložke rieky Nitra v priestore Vážsky klin - Komoča - Nové Zámky. Miesto stavby : Katastrálne územie - Komoča, Nové Zámky, Vážsky klin. Okres - Nové Zámky, Komárno. VÚC - Nitrianský. Tok - Nitra, resp. Preložka rieky Nitra. 

Podmienkou funkčnosti stavieb PPO na dolnom úseku M. Dunaja III. etapy (Stavba 1, Stavba 2 a Stavba 3), ako súčasti celej skupiny stavieb (protipovodňovej línie siedmich stavieb I. II. a III. etapy), je dobudovanie súvislej protipovodňovej ochrany na pravej aj na ľavej strane toku Malý Dunaj, Váh a preložky rieky Nitra. Stavby po svojom dokončení zabezpečia protipovodňovú ochranu v danom regióne. 

Súvislú ochranu tvoria obojstranné hrádze toku Malý Dunaj (dotýka sa Stavba 1 a Stavba 2), ktorý je v Kolárove zaústený do toku Váhu (tok Váhu je ďalej v Komárne zaústený do toku Dunaja), ďalej obojstranné hrádze toku Váhu nad zaústením Malého Dunaja, ďalej obojstranné hrádze na toku Nitra (dotýka sa Stavba 3), ktorý je zaústený do toku Váhu a ďalej obojstranné hrádze existujúcej protipovodňovej ochrany toku Váhu nad zaústením Nitry.

Všetky tieto stavby alebo uvedené úseky sa nachádzajú buď v primárnom dosahu povodňového vzdutia existujúceho stavu alebo v sekundárnom dosahu povodňového vzdutia po vybudovaní celej skupiny stavieb.

Primárny dosah povodňového vzdutia existujúceho stavu je súčasný stav, ktorý je preukázateľne nevyhovujúci kvôli nejednotnosti stavu a neúčinnosti jednotlivých parciálnych úsekov celej ohrozovanej línie.

Sekundárny dosah povodňového vzdutia po vybudovaní celej skupiny stavieb je následný, dôsledkový stav, ktorý je vyvolaný žiadaným spoľahlivým ohrádzovaním inundačného priestoru tak, aby za žiadnych okolností neprišlo ku ohrozeniu chráneného zázemia (dôsledok je želané zníženie potenciálneho retenčného priestoru obývaných a využívaných území), ale s dôsledkom, že hladiny (kontrolované) v priestoroch inundácie mierne a prijateľne stúpnu (čo si v niektorých prípadoch spätne vyžiada vyššie a spoľahlivejšie ohrádzovanie (a aj iné potrebné stabilitné opatrenia, čo je cena za celkovú bezpečnosť), lebo prietokové množstvo uzavreté v bezpečne ohrádzovanom priestore sa musí zdržať aj pretekať pri vyššej hladine (v smere toku aj v smere proti toku ) a postupne odtekať musí počas dlhšej doby (dlhšie zaťaženie hrádze a jej podložia).

V prípade zlyhania niektorého neúčinného parciálneho úseku či v primárnom, či v sekundárnom dosahu (napr. preliatie hrádze z titulu nedostatočnej výšky línie na niektorom úseku alebo havárie časti alebo celého telesa hrádze z titulu jej nestability alebo nestability nedostatočne chráneného podložia pri vyššom alebo dlhotrvajúcom zaťažení) vzhľadom na rovinatý charakter chráneného územia prichádza k ohrozeniu celého dotknutého územia.

V primárnom dosahu povodňového vzdutia od toku Dunaja sa nachádza tok Váhu (dominantne významne od zaústenia do Dunaja po Kolárovo) a tok Malého Dunaja (Stavba 1 a Stavba 2, tiež Zvýšenie I. etapa a II. etapa 2.časť) a Nitry (Stavba 3).

V primárnom dosahu povodňového vzdutia od toku Váhu sa nachádza tok Malého Dunaja (dominantne významne od zaústenia do Váhu v Kolárove po Horné Mýto – III. etapa až koniec úseku II. etapy 2.časť) a tok Nitry (dominantne významne od zaústenia do Váhu).

(želané zníženie potenciálneho retenčného priestoru obývaných a využívaných chránených území) a vymedzením priestoru inundačného územia osobitne chráneného toku Klátovského ramena (5. stupeň ochrany) mimo retenčný účinok ako samotný tok Malého Dunaja, tak aj tok Váhu nad aj pod sútokom s Malým Dunajom a tok Nitry ().

Pri zohľadnení súčasného stavu na toku Váh, Malý Dunaj a Nitra, skúseností z predchádzajúcich povodňových epizód a po zhrnutí uvedených predchádzajúcich teoretických aj praktických predpokladov je potrebné konštatovať, že realizáciou jednotlivých stavieb sa základné morfologické pomery korýt a priľahlých inundačných priestorov na Malom Dunaji po jeho zaústenie do Váhu a na Váhu nad aj pod zaústením Malého Dunaja síce významne nemenia, no vplyvom tejto realizácie sa mení hydraulický režim (vyššie hladiny, prietoky a trvanie epizódy) a je nutné ho vždy zohľadniť ako synergický efekt (aj protikladov) všetkých stavieb ako celku (každá stavba sa podieľa na celku len určitou časťou, pričom spolu tvoria celok s vlastným podielom každej z nich, ale ich spoločný účinok je významnejší ako len ich súčet významov ich podielov) v pozitívnom ale aj negatívnom zmysle (vyšší pozitívny prínos – komplexná ochrana väčšieho teritória ale aj vyššie prípustné negatívne dôsledky – lokálne zvýšenie prietokov a hladín, dlhšie trvanie epizód, z čoho vyplýva určitá prípustná miera zhoršenia sekundárnych pomerov a v neposlednom rade vyššie náklady na realizáciu).

Realizáciou opatrení t.j. Stavbou 1 a Stavbou 2 dôjde k ochrane 123 obyvateľov a zamedzí sa škodám v rozsahu 3 028 340,50 €.

Pri posudzovaní možností realizovateľnosti opatrení v povodí podľa PMPR, ktoré by majú zabezpeovať zníženie doby kulminácie a tým aj zníženie trvania zaťaženia ochranných hrádzí vyplynula ich neralizovateľnosť prípadne ich zanedbateľný účinnok na povodňové stavy nakoľko sa jedná o dolný úsek Váhu a Malého Dunaja.

Stavba 3 je na základe vyššie uvedených skutočností sekundárnym opatrením, ktoré zabráni zhoršeniu stavu protipovodňovej ochrany v predmetnej lokalite a jeho prípadným nerealizovaním by priamo došlo k zhoršeniu situácia v dolnom úseku povodia Váhu, čo by malo za následok ohrozenie obyvateľov v celkovom počte 8 640 a vzniku potenciálnych povodňových škôd  vo výške 46 160 910,83 €.

Stavba 3. po prepočítaní priamo ochráni 8640 obyvateľov a zabráni vzniku škôd vo výške 46 160 910,83 €.

Uvedené výstupy boli vypočítané v rámci aktualizácie 2019.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Nové Zámky, Komoča, Kolárovo, Okoč, Topoľníky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.12.2023
Celková suma
5,644,260 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
06.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
06.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
0 €
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
0,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Percento fyzického pokroku novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
16,7 (%)
Cieľ
16,7 (%)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

PPO M. Dunaj III - stavebné práce 2Q.2021

PPO M. Dunaj - III. - stavebné práce 2Q.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj III - stavebné práce 2Q.2021

PPO M. Dunaj - III. - stavebné práce 2Q.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

PPO M. Dunaj III - stavebné práce 2Q.2021

PPO M. Dunaj - III. - stavebné práce 2Q.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

PPO M. Dunaja III.et- stavba 1-stav.práce 07.2021

PPO M. Dunaj III.et - stavba 1- stavebné práce 07.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
497,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaja III.et- stavba 1-stav.práce 07.2021

PPO M. Dunaj III.et - stavba 1- stavebné práce 07.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
497,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

PPO M. Dunaja III.et- stavba 1-stav.práce 07.2021

PPO M. Dunaj III.et - stavba 1- stavebné práce 07.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

PPO M. Dunaja - III - stavba 1 - stav.práce 08.2021

PPO M. Dunaj - III. stavba 1 - stavebné práce 08.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
612,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

PPO M. Dunaja - III - stavba 1 - stav.práce 08.2021

PPO M. Dunaj - III. stavba 1 - stavebné práce 08.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
612,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaja - III - stavba 1 - stav.práce 08.2021

PPO M. Dunaj - III. stavba 1 - stavebné práce 08.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

PPO M.Dunaj-III.et. - 1. stavba - stavebné práce 09.2021

PPO M. Dunaj-III.etapa, stavba 1 - staveb.práce 09.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

PPO M.Dunaj-III.et. - 1. stavba - stavebné práce 09.2021

PPO M. Dunaj-III.etapa, stavba 1 - staveb.práce 09.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M.Dunaj-III.et. - 1. stavba - stavebné práce 09.2021

PPO M. Dunaj-III.etapa, stavba 1 - staveb.práce 09.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj III.et. - stavba 1 - stavebné práce 10.2021

PPO M. Dunaj III - stavba 1 - stavebné práce 10.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj III.et. - stavba 1 - stavebné práce 10.2021

PPO M. Dunaj III - stavba 1 - stavebné práce 10.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

PPO M. Dunaj III.et. - stavba 1 - stavebné práce 10.2021

PPO M. Dunaj III - stavba 1 - stavebné práce 10.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

PPO M.Dunaj III - stavebné práce 11.2021

PPO M.Dunaj III-stavebné práce 11.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M.Dunaj III - stavebné práce 11.2021

PPO M.Dunaj III-stavebné práce 11.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

PPO M.Dunaj III - stavebné práce 11.2021

PPO M.Dunaj III-stavebné práce 11.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj III - stav.práce 12.2021

PPO M. Dunaj III. stav.práce 12.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj III - stav.práce 12.2021

PPO M. Dunaj III. stav.práce 12.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

PPO M. Dunaj III - stav.práce 12.2021

PPO M. Dunaj III. stav.práce 12.2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj III - stavebné práce 01.2022

PPO M. Dunaj III - stav.práce 01.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj III - stavebné práce 01.2022

PPO M. Dunaj III - stav.práce 01.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

PPO M. Dunaj III - stavebné práce 01.2022

PPO M. Dunaj III - stav.práce 01.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj III - stavba 1-sta.práce 02.2022

PPO M. Dunaj III - stavba 1-sta.práce 02.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj III - stavba 1-sta.práce 02.2022

PPO M. Dunaj III - stavba 1-sta.práce 02.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

PPO M. Dunaj III - stavba 1-sta.práce 02.2022

PPO M. Dunaj III - stavba 1-sta.práce 02.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj III. et., stavba 1 - konečná faktúra

PPO M. Dunaj III.et. stavba 1 - konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M. Dunaj III. et., stavba 1 - konečná faktúra

PPO M. Dunaj III.et. stavba 1 - konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

PPO M. Dunaj III. et., stavba 1 - konečná faktúra

PPO M. Dunaj III.et. stavba 1 - konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367,882 €
Schválené na preplatenie
367,882 €
Realizácia
21.07.2022
Názov

PPO M.Dunaj III - stav.práce 03.2022

PPO M. Dunaj III - stav.práce 03.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

PPO M.Dunaj III - stav.práce 03.2022

PPO M. Dunaj III - stav.práce 03.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PPO M.Dunaj III - stav.práce 03.2022

PPO M. Dunaj III - stav.práce 03.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Suma celkom
8,479,000 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.