Popis projektu

Projekt je zameraný na vypracovanie dokumentácie ochrany prírody, programu starostlivosti Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat a programu starostlivosti o lokalitu svetového dedičstva UNESCO s názvom Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, ktorá bude plniť funkciu integrovaného manažmentového plánu o lokalitu svetového dedičstva UNESCO. V rámci ich územia sa nachádzajú aj viaceré územia európskeho významu, pre ktoré musí mať Slovenská republika vypracované dokumenty starostlivosti a nie je možné vypracovať ich samostatne. Zároveň sa budú zohľadňovať aj požiadavky ostatných medzinárodných území, napr. Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty, Diplom Rady Európy pre chránené územia udelený Národnému parku Poloniny.

Dokumenty starostlivosti budú čiastočne vychádzať už z existujúcich podkladov z zmapovania výskytu predmetov ochrany území (biotopov a druhov), ale bude potrebné aj domapovanie niektorých častí územia, najmä s výskytom lesných porastov. Programy starostlivosti budú obsahovať aj analýzu socioekonomických pomerov a faktorov pôsobiacich a ovplyvňujúcich predmety ochrany v nadväznosti na vlastnícke vzťahy a dôvod ochrany jednotlivých území.

Cieľom projektu bude vypracovanie dokumentácie ochrany prírody podľa osnovy v prílohe č. 18 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, so zohľadnením požiadaviek predmetov ochrany území európskeho významu, ktoré sa vyskytujú v rámci týchto dvoch území. Integrovaný program starostlivosti o lokalitu svetového dedičstva UNESCO by mal vyriešiť zosúladenie všetkých typov území, prekrývajúcich sa na dotknutej lokalite. Dokumentácia môže byť využitá aj ako podklad pre vypracovanie renominačného projektu lokality svetového dedičstva UNESCO, ktorý je jednou z požiadaviek Výboru svetového dedičstva, aby toto medzinárodne významné územie ostalo zachované a nebol mu odobratý štatút lokality svetového dedičstva UNESCO a Diplom Rady Európy pre chránené územia.

V rámci projektu sa plánuje aj predrokovanie programov starostlivosti s dotknutými vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov, obcami v regióne a odbornou verejnosťou, aby sa vyriešili prípadné konflikty, ktoré by mohli nastať pri následnom schvaľovaní dokumentácie po ukončení projektu.

Zároveň zahŕňa aj zahraničné cesty zamerané na konzultácie s partnermi/krajinami, ktorých lokality sú tiež zahrnuté v uvedenej lokalite svetového dedičstva UNESCO, nakoľko lokalita pozostáva v súčasnosti zo 78 komponentov (častí) v rámci 12 krajín Európy. Na území Slovenska sú 4 z nich.

Viac
Subjekt
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Valaškovce (vojenský obvod), Brezovec, Dlhé nad Cirochou, Hostovice, Hrabová Roztoka, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Kolonica, Ladomirov, Nová Sedlica, Osadné, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruský Potok, Snina, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Strihovce, Topoľa, Ubľa, Ulič, Uličské Krivé, Zboj, Zemplínske Hámre, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hlivištia, Podhoroď, Choňkovce, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Vyšná Rybnica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2018 - 01.12.2020
Celková suma
349,681 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
65,594 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
03.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Vypracovanie programov starostlivosti o…
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných dokumentov starostlivosti
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Cestovné náhrady 11/2018

Cestovné náhrady 11/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Cestovné náhrady 09/2018

Cestovné náhrady 09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Cestovné náhrady 08/2018

Cestovné náhrady 08/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

Cestovné náhrady 12/2018

Cestovné náhrady 12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Cestovné náhrady 07/2018

Cestovné náhrady 07/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Cestovné náhrady 10/2018

Cestovné náhrady 10/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Mzdové výdavky PA 12/2018

Mzdové výdavky PA 09-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 11/2018

Mzdové výdavky PA 09-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2018

Mzdové výdavky PA 09-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Mzdové výdavky PA 09/2018

Mzdové výdavky PA 09-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Cestovné náhrady 06/2018

Cestovné náhrady 06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2018

Mzdové výdavky HA 06-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,620 €
Schválené na preplatenie
2,620 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2018

Mzdové výdavky HA 06-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,029 €
Schválené na preplatenie
4,029 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2018

Mzdové výdavky HA 06-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,742 €
Schválené na preplatenie
2,742 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2018

Mzdové výdavky HA 06-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,570 €
Schválené na preplatenie
3,570 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2018

Mzdové výdavky HA 06-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,415 €
Schválené na preplatenie
2,415 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2018

Mzdové výdavky HA 06-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,565 €
Schválené na preplatenie
2,565 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2018

Mzdové výdavky HA 06-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,741 €
Schválené na preplatenie
2,741 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

cestovné náhrady ZPC jún 2019

cestovné náhrady ZPC jún 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,319 €
Schválené na preplatenie
2,319 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

cestovné náhrady ZPC 05/2019

cestovné náhrady ZPC 05/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
971 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

cestovné náhrady 06/2019

cestovné náhrady 06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

cestovné náhrady 05/2019

cestovné náhrady 05/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

cestovné náhrady 04/2019

cestovné náhrady 04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

cestovné náhrady 03/2019

cestovné náhrady 03/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

cestovné náhrady 02/2019

cestovné náhrady 02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

cestovné náhrady 01/2019

cestovné náhrady 01/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

mzdové výdavky PA 05/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky PA 03/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

mzdové výdavky PA 02/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

mzdové výdavky PA 04/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky PA 06/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
769 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdové výdavky HA 06/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,142 €
Schválené na preplatenie
8,142 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdové výdavky HA 01/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,807 €
Schválené na preplatenie
4,807 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

mzdové výdavky HA 04/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,479 €
Schválené na preplatenie
5,479 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky HA 02/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,691 €
Schválené na preplatenie
4,691 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

mzdové výdavky HA 03/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,064 €
Schválené na preplatenie
5,064 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

mzdové výdavky HA 05/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,736 €
Schválené na preplatenie
6,736 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Cestovné náhrady zahraničné 10/2019

Cestovné náhrady zahraničné 10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Cestovné náhrady 12/2019

Cestovné náhrady 12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Cestovné náhrady 11/2019

Cestovné náhrady 11/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Cestovné náhrady 10/2019

Cestovné náhrady 10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Cestovné náhrady 09/2019

Cestovné náhrady 09/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2019
Názov

Cestovné náhrady 08/2019

Cestovné náhrady 08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Cestovné náhrady 07/2019

Cestovné náhrady 07/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 11/2019

Mzdové výdavky PA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 09/2019

Mzdové výdavky PA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2019

Mzdové výdavky PA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2019

Mzdové výdavky PA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2019

Mzdové výdavky PA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 12/2019

Mzdové výdavky PA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Tracking Analyst Concurrent Use

modernizácia GIS

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

3D Analyst Concurrent Use

modernizácia GIS

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

ArcGIS Desktop Advanced Concurrent Use

modernizácia GIS

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
19,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Spatial Analyst Concurrent Use

modernizácia GIS

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Publisher Concurrent Use

modernizácia GIS

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Cestovné náhrady 06/2020

Cestovné náhrady 06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Cestovné náhrady 05/2020

Cestovné náhrady 05/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Cestovné náhrady 04/2020

Cestovné náhrady 04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Cestovné náhrady 03/2020

Cestovné náhrady 03/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Cestovné náhrady 02/2020

Cestovné náhrady 02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Cestovné náhrady 01/2020

Cestovné náhrady 01/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 05/2020

Mzdové výdavky PA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2020

Mzdové výdavky PA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 01/2020

Mzdové výdavky PA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2020

Mzdové výdavky PA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2020

Mzdové výdavky PA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 06/2020

Mzdové výdavky PA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2020

Mzdové výdavky HA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2020

Mzdové výdavky HA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2020

Mzdové výdavky HA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2020

Mzdové výdavky HA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2020

Mzdové výdavky HA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2020

Mzdové výdavky HA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.