Popis projektu

Hlavným cieľom predkladanéhho projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy.Predkladaný projekt vychádza z dlhodobých a strednodobých cieľov obce Trstená na Ostrove v oblasti zlepšenia kvality života obyvateľov obce a s tým spojené zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu detí v materskej škole. Projektový zámer je súčasťou širšieho investičného zámeru obce na Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy, pričom súčasťou projektovej dokumentácie je aj energeticky efektívne opatrenia na odstránenie nepriaznivého stavu pri chode materskej školy. Celková zastavaná/merná plocha objektu je 427 m2.

Predmetom tejto žiadosti bude  zníženie energetickej náročnosti budovy. Hlavný cieľ sa dosiahne realizáciou opatrení navrhnutých v energetickom audite budovy:

  • Zateplenie budovy
  • Zateplenie strechy/stropu/podlahy
  • Výmena otvorových konštrukcií

  • Rekonštrukcia a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy
  • Inštalácia LED a FV
  • Inštalácia de/centralizovanej rekuperácie - systém spätného získavania tepla

Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahne zníženie celkovej spotreby energie v budove - plánovaná úspora v zmysle energetického auditu sa predpokladá na úrovni 75%, znížia sa emisie skleníkových plynov, čím projekt prispeje k zlepšovaniu kvality životného prostredia. Zároveň sa vytvoria vhodné mikroklimatické a hygienické podmienky v interiéry budovy, čo je vzhľadom na účel využitia - predškolská výchova detí, nevyhnutné. Objekt v súčasnotí nemá bezbarierový vstup do budovy, ale dobudovaním rampy a schodiska s podestou bude objekt spĺňať požiadavky vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 a  projekt zároveň dodrží podmienky výzvy. Budova po zrealizovaní projektu bude vyhovovať súčasným tepelnotechnickým normám a bude zaradená , čím spĺňa najprísnejšiekritériá na úsporu energie.

Viac
Subjekt
Obec Trstená na Ostrove
Miesta realizácie
Trstená na Ostrove
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.02.2020
Celková suma
290,383 €
Vlastné zdroje
14,519 €
Vyčerpané z projektu
192,940 €
Nezrovnalosti
438 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti objekt…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
26.06.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
12.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0246 (MW)
Cieľ
0,024 (MW)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0205 (MWt)
Cieľ
0,0201 (MWt)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0041 (MWe)
Cieľ
0,0039 (MWe)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
24,736 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,9 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
27,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
71229,7452 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
24,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
426,8 (m2)
Cieľ
426,8 (m2)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
13,0122 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
77,316 (MWh/rok)
Cieľ
77,316 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
64303,7969 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
149380,0 (kWh/rok)
Cieľ
137728,36 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce 9.8-18.9.2019

faktúra za stavebné práce 9.8-18.9.2019

Vlastník dokladu
Obec Trstená na Ostrove
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
120,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce 9.8-18.9.2019

faktúra za stavebné práce 9.8-18.9.2019

Vlastník dokladu
Obec Trstená na Ostrove
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
120,110 €
Schválené na preplatenie
120,110 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce 9.8-18.9.2019

faktúra za stavebné práce 9.8-18.9.2019

Vlastník dokladu
Obec Trstená na Ostrove
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
120,110 €
Schválené na preplatenie
120,110 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

stavebné práce 30.9-31.10.2019

faktúra za stavebné práce 30.9-31.10

Vlastník dokladu
Obec Trstená na Ostrove
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
72,830 €
Schválené na preplatenie
72,830 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce 30.9-31.10.2019

faktúra za stavebné práce 30.9-31.10

Vlastník dokladu
Obec Trstená na Ostrove
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
72,830 €
Schválené na preplatenie
72,830 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

stavebné práce 1.11.2019-3.2.2020

stavebné práce za 1.11.2019 - 3.2.2020

Vlastník dokladu
Obec Trstená na Ostrove
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
58,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce 1.11.2019-3.2.2020

stavebné práce za 1.11.2019 - 3.2.2020

Vlastník dokladu
Obec Trstená na Ostrove
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
58,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Trstená na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Trstená na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

externý manažment 11/19-01/20

ext.manažment 11/19-01/20

Vlastník dokladu
Obec Trstená na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

externý manažment 11/19-01/20

ext.manažment 11/19-01/20

Vlastník dokladu
Obec Trstená na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

externý manažment 07-11/2019

ext.manazment 07-11/2019

Vlastník dokladu
Obec Trstená na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

externý manažment 07-11/2019

ext.manazment 07-11/2019

Vlastník dokladu
Obec Trstená na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

stavebné práce podľa súpisu prác č.4

stavebné práce 4-12.2.2020

Vlastník dokladu
Obec Trstená na Ostrove
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
27,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

externý manažment 02/20-04/20

externý manažmenť 2/20-4/20

Vlastník dokladu
Obec Trstená na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Trstená na Ostrove

Suma celkom
438 €
Vrátená suma
438 €
Suma na vymáhanie
438 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
PROSPECT, spol. s r.o.
IČO
34107100
Názov
PROAGE, s.r.o.
IČO
47406470
Názov
PROAGE s.r.o.
IČO
47406470
Názov
Ing. Ladislav Csölley
IČO
52188183
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.