Vybudovanie výskumného centra monitoringu srdca a rozvoj moderných metód identifikácie srdcových ochorení

SEVITECH a. s.

Popis projektu

Hlavným riešiteľom projektu je spoločnosť Sevitech a.s., ktorá spolu s partnermi projektu FEI STU a NUSCH a.s. bude v rámci kolaboratívneho
partnerstva participovať na projekte vybudovania výskumného centra monitoringu srdca a rozvoj moderných metód identifikácie srdcových
ochorení.
Žiadateľ projektu má bohaté skúsenosti z výskumného prostredia (výskumná činnosť v ORSR – výskum a vývoj v oblasti technických vied).
Žiadateľ je vhodný ako hlavný riešiteľ z viacerých dôvodov: má bohaté skúsenosti s plánovaním, implementáciou projektov podobného rozsahu a pri realizácii projektu dokáže dosiahnuť najlepšie synergie iniciatívami v oblasti RIS3 SK.
Partner projektu č.1 FEI STU je najkvalitnejšia fakulta v SR s orientáciou na IKT. Fakulta disponuje bohatou skúsenosťou s riešením domácich a zahraničných projektov. V roku 2014 bolo na FEI STU riešených celkovo 125 domácich a 31 zahraničných projektov, (z toho 15 zo 7. RP) a pracoviská FEI boli zapojené v 27 projektoch z OP VaV. Pracoviská fakulty majú bohatú publikačnú činnosť (v roku 2014 bolo vydaných
celkovo 1249 publikácií, z toho 116 publikácií v prestížnych karentovaných časopisoch). Úspechy v grantovej a publikačnej oblasti sa odzrkadlili v hodnotení fakúlt ARRA 2015, v ktorom obsadila FEI STU 2. miesto v skupine technických vied.
Partner projektu č.2 NÚSCH je jedna z najmodernejších a najlepšie vybavených nemocníc v SR, vrcholové pracovisko srdcovocievnej medicíny SR. Súčasťou zdravotnej starostlivosti je rehabilitácia pacientov s ochoreniami srdca a obehovej sústavy a dispenzarizácia vybraných skupín pacientov. Kolektív erudovaných odborníkov pracuje s najmodernejšími technológiami a úzko spolupracuje s viacerými významnými zahraničnými inštitúciami rovnakého zamerania. NÚSCH, a. s. sa podieľa na základnom a aplikovanom klinickom výskume kardiovaskulárnej
problematiky s následným zavádzaním výsledkov výskumu do praxe.
Potenciál projektu, dôraz na vstup projektu a jeho relevantných aktivít do medzinárodnej siete a inštitúcií.
Vzhľadom na interdisciplinárny charakter projektu, je zabezpečená spolupráca partnera projektu NUSCH, a.s. s Európskou spoločnosťou
cievnej chirurgie (European Society for Vascular Surgery), s Asociáciou internacionálnych vaskulárnych chirurgov (AIVS), s kardiovaskulárnym centrom (Cardiovascular Center Aalst) v Belgicku, s nemocnicou v Holandsku (Catharina Hospital, Departmen of Cardiology, Eindhoven), s inštitútom klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM Praha) v Českej republike, s FN Sv. Anny v Brne (Česká republika), ako aj s inštitútom pre choroby srdca v Macedónsku (Univerzitná nemocnica Skopje).
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)/partner projektu a jej jednotlivé súčasti - fakulty a jednotliví zamestnanci sa podieľajú na
medzinárodnej spolupráci svojim pôsobením vo významných európskych a svetových odborných, vedeckých, technických, umeleckých
organizáciách, sieťach a združeniach s cieľom vytvárania spoločného európskeho priestoru a zviditeľnenia pozície univerzity v európskom
i svetovom kontexte. S rastúcou mierou globalizácie rastie aj význam medzinárodnej spolupráce univerzity so zahraničnými akademickými inštitúciami. Aj členstvom v medzinárodne uznávaných organizáciách a združeniach sa vytvára platforma pre pozitívnu propagáciu a šírenie dobrého mena STU v globálnom kontexte. Je to jeden z prostriedkov na získavanie nových informácií a budovanie kontaktov pre zapojenie sa do ďalších, medzinárodných aktivít. STU je členom EUA (European University Association).
Žiadateľ projektu má uzatvorené viaceré technické partnerstvá, ktoré dokazujú schopnosť žiadateľa porozumieť technológiám, ich implementácií, zvládnutiu procesov a investovaniu do kontinuálneho vzdelávania odborníkov. Tieto úrovne technologických partnerstiev posúvajú žiadateľa do prvej päťky slovenských IT firiem (SAP VAR Delivery Suport Partner pre SAP Business All in One, IBM Premiere Business Partner, HP Gold Specialist, Oracle Gold Partner, Lenovo Gold Business Partner, Microsoft Gold Partner, VMware Registered Partner, CA Technologies Partner, partner Fabasoft).
Žiadateľ projektu je partnerom profesionálnych IT asociácií (ITAS / IT asociácia Slovenska, ITAPA, PPP/partnerstvá pre prosperitu).

Viac
Subjekt
SEVITECH a. s.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Žilina, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.09.2017 - 01.08.2021
Celková suma
4,908,914 €
Vlastné zdroje
704,309 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
VÝSKUMNÁ AKTIVITA (základný výskum) 1.1…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
VÝSKUMNÁ AKTIVITA (PRIEMYSELNÝ VÝSKUM) …
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
VÝSKUMNÁ AKTIVITA (PRIEMYSELNÝ VÝSKUM) …
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
VÝSKUMNÁ AKTIVITA (PRIEMYSELNÝ VÝSKUM) …
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
VÝSKUMNÁ AKTIVITA NEPODNIKATEĽSKÉHO PAR…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
VÝSKUMNÁ AKTIVITA NEPODNIKATEĽSKÉHO PAR…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.