Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je potreba centralizácie v systéme riadenia verejných financií ako predpokladu pre budovanie modernej a efektívnej verejnej správy. Jednou z oblastí, kde bola aj audítormi zodpovednými za audit konsolidovaných účtovných závierok identifikovaná potreba centralizácie, je oblasť štandardizácie a zjednocovania metodík, procesov a systémov zabezpečenia výkonu ekonomickej a podpornej agendy v subjektoch verejnej správy vo väzbe na ich ďalšie spracovanie v procese účtovnej konsolidácie za verejnú správu ako celok.

Cieľom projektu je zmapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych činností vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov, ktoré budú vo vybraných inštitúciách verejnej správy aplikované pri implementácii Centrálneho ekonomického systému. Analýza bude posudzovať všetky podstatné aspekty výkonu podporných a administratívnych činností vrátane ich zabezpečovania prostredníctvom informačných systémov tak, aby boli pre návrh unifikovaných a optimalizovaných podporných a administratívnych činností k dispozícii všetky podstatné údaje nevyhnutné na návrh funkčného, uceleného a jednotného systému plne podporujúceho hlavné činnosti inštitúcií.

Aktivity nevyhnutné na dosiahnutie cieľov projektu sú:

  • Zmapovanie a katalogizácia „as is“ stavu výkonu podporných a administratívnych činností vybraných inštitúcií verejnej správy,
  • Analýza obsahu interných riadiacich aktov vybraných inštitúcií verejnej správy,
  • Zmapovanie a katalogizácia „as is“ stavu pokrytia výkonu podporných a administratívnych činností vybraných inštitúcií verejnej správy informačnými systémami, vrátane ich funkcionalít a nastavení,
  • Spracovanie detailných procesných máp podporných a administratívnych činností podľa jednotlivých inštitúcií,
  • Návrh unifikovaných a optimalizovaných podporných a administratívnych procesov vybraných inštitúcií verejnej správy s uvedením zdôvodnených výnimiek a s vyčlenením procesov vhodných na pokrytie Centrálnym ekonomickým systémom a procesov vhodných na automatizáciu,
  • Spracovanie nových detailných procesných máp podporných a administratívnych činností podľa jednotlivých inštitúcií,
  • Návrh úprav legislatívy a metodík s cieľom optimalizácie podporných a administratívnych procesov a znižovania nákladov na ich výkon.

Projekt sa bude zameriavať na podporné a administratívne procesy vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách jednotlivých správcov kapitol štátneho rozpočtu okrem správcu kapitoly SIS a NBÚ. Predsedom samosprávnych krajov bude umožnené zapojiť sa do projektu a nechať posúdiť podporné a administratívne procesy na úradoch a organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

V rámci projektu sa posúdia a navrhnú nové procesy pre agendy účtovnej evidencie, správy a evidencie majetku, materiálového hospodárstva, hotovostných a bezhotovostných finančných operácií, realizácie rozpočtu, personalistiky, miezd, výkazníctva,  kontrolingu a pod. Rozsah projektu bude zahŕňať aj prepojenie týchto agend na administratívne procesy registratúry, obehu dokladov a ich archivácie. Všetky procesy budú posudzované a navrhované v kontexte a vo väzbe na hlavné a riadiace procesy jednotlivých organizácií. Pri návrhu nových procesov sa bude prihliadať na požiadavky takých informačných systémov, ako sú Centrálna evidencia majetku, Centrálny register splatných pohľadávok štátu alebo Centrálny informačný systém štátnej služby.

Z výsledkov projektu bude zrejmé, ktoré podporné a administratívne procesy a v akom rozsahu budú optimalizované a unifikované a ktoré procesy a agendy budú pokryté Centrálnym ekonomickým systémom. Zároveň sa stanový rozsah organizácií, pre ktoré bude hospodárne a efektívne zapojenie do Centrálneho ekonomického systému.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2018 - 01.10.2020
Celková suma
4,486,862 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,285,728 €
Nezrovnalosti
4,074 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Návrh úprav legislatívy a metodík s cie…
Typ
Zjednodušenie admin…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Spracovanie nových detailných procesnýc…
Typ
Zjednodušenie admin…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
01.10.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Návrh unifikovaných a optimalizovaných …
Typ
Zjednodušenie admin…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Spracovanie detailných procesných máp p…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Zmapovanie a katalogizácia „AS-IS“ stav…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza obsahu interných riadiacich akt…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
01.04.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Zmapovanie a katalogizácia „AS-IS“ stav…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
16.04.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Návrh úprav legislatívy a metodík s cie…
Typ
Zjednodušenie admin…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Spracovanie nových detailných procesnýc…
Typ
Zjednodušenie admin…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
01.10.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Návrh unifikovaných a optimalizovaných …
Typ
Zjednodušenie admin…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Spracovanie detailných procesných máp p…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Zmapovanie a katalogizácia „AS-IS“ stav…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza obsahu interných riadiacich akt…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
01.04.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Zmapovanie a katalogizácia „AS-IS“ stav…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
16.04.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
16.04.2018
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
16.04.2018
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet analyzovaných informačných systémov subjektov VS
Hodnota
1434,0 (počet)
Cieľ
800,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet zanalyzovaných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení
Hodnota
80,0 (počet)
Cieľ
80,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet zmapovaných a katalogizovaných podporných a administratívnych procesov
Hodnota
120,0 (počet)
Cieľ
120,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Admin 625004 Na invalidné poistenie - RR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 625001 Na nemocenské poistenie - RR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 625001 Na nemocenské poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - MRR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,215 €
Schválené na preplatenie
2,215 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - RR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 612001 Osobný príplatok - MRR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
1,199 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 612001 Osobný príplatok - RR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 616 Doplatok k platu a ďalší plat - MRR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 616 Doplatok k platu a ďalší plat - RR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní- MRR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - RR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 625002 Na starobné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 625002 Na starobné poistenie - RR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 625003 Na úrazové poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 625003 Na úrazové poistenie - RR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 625004 Na invalidné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 625005 Na poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 625005 Na poistenie v nezamestnanosti - RR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MRR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 642015 Na nemocenské dávky - MRR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 642015 Na nemocenské dávky - RR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Admin 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RR

Sumarizačný hárok Admin za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
1,165 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 612001 Osobný príplatok - MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
1,666 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 612001 Osobný príplatok - RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 - 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 - 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 625001 Na nemocenské poistenie - MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 625002 Na starobné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
995 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 625002 Na starobné poistenie - RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A 1 625003 Na úrazové poistenie - MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A 1 625004 Na invalidné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A 1 625004 Na invalidné poistenie - RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti - RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,186 €
Schválené na preplatenie
5,186 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A 1 625003 Na úrazové poistenie- RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 625001 Na nemocenské poistenie - RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 04,05/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

A1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
1,057 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 612001 osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
1,181 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 612001 osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
447 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 625001 - Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 625002 - Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
853 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 625003 - Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 625003 - Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 625004 - Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 625004 - Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 625001 - Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 625002 - Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

A1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok aktivita 1 za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,707 €
Schválené na preplatenie
4,707 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,191 €
Schválené na preplatenie
3,191 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
717 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 612001 Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
222 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 625001 Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 625001 Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 625002 Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 625003 Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 625003 Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 625004 Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 625004 Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 625005 Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 625005 Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 625002 Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
468 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok riadiaci personál za 06/2018- Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Riadiaci personál 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 625001 Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 625002 Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 625002 Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 625003 Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 625005 Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 642015 Na nemocenské dávky MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 642015 Na nemocenské dávky RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 625003 Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 625004 Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 625004 Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 612001 Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 616 Doplatok k platu a ďalší plat MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 625001 Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 625005 Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 616 Doplatok k platu a ďalší plat RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,465 €
Schválené na preplatenie
2,465 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
558 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 612001 Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
501 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Aktivita 1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,405 €
Schválené na preplatenie
5,405 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Aktivita 1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,214 €
Schválené na preplatenie
1,214 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
826 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 625001 Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 625001 Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 625002 Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 625003 Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 625003 Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 625004 Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 625004 Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

A1 625002 Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 07/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Riadiaci personál 625002 Na starobné poistenie - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 625004 Na invalidné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 625003 Na úrazové poistenie - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 625003 Na úrazové poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 625002 Na starobné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 625001 Na nemocenské poistenie - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 625001 Na nemocenské poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 625004 Na invalidné poistenie - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 625005 Na poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
2,304 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Radiaci personál 612001 Osobný príplatok - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
358 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
517 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 625005 Na poistenie v nezamestnanosti - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Riadiaci personál 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 625001 Na nemocenské poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 625002 Na starobné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
897 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 625002 Na starobné poistenie - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 625003 Na úrazové poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 625003 Na úrazové poistenie - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 625004 Na invalidné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 625004 Na invalidné poistenie - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,235 €
Schválené na preplatenie
5,235 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A 1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
1,176 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
502 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 625001 Na nemocenské poistenie - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
950 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

A1 612001 Osobný príplatok - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 08/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625002 Na starobné poistenie RP - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625003 Na úrazové poistenie RP- RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625004 Na invalidné poistenie RP - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625004 Na invalidné poistenie RP - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti RP - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti RP - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity RP - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625001 Na nemocenské poistenie RP - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625003 Na úrazové poistenie RP - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity RP - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
301 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RP MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,469 €
Schválené na preplatenie
5,469 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok RP MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
863 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok RP RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RP - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RP RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
1,229 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RP - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RP - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
405 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RP - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625001 Na nemocenské poistenie RP - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625002 Na starobné poistenie RP - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
886 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625002 Na starobné poistenie A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
2,125 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne A1- MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
1,219 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
467 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,745 €
Schválené na preplatenie
12,745 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity A1- RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625004 Na invalidné poistenie A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625004 Na invalidné poistenie A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
455 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625003 Na úrazové poistenie A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625003 Na úrazové poistenie A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625002 Na starobné poistenie A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625001 Na nemocenské poistenie A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625001 Na nemocenské poistenie A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,079 €
Schválené na preplatenie
2,079 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,863 €
Schválené na preplatenie
2,863 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 09/2018 a 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

A1 631001 Tuzemské MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 - náhrady pri pracovnej ceste za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

A1 631001 Tuzemské RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 - náhrady pri pracovnej ceste za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

RP 631001 Tuzemské MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál - náhrady pri pracovnej ceste za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

RP 631001 Tuzemské RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál - náhrady pri pracovnej ceste za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

RP 625004 Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 625005 Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 625005 Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 625004 Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 625003 Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,506 €
Schválené na preplatenie
3,506 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
553 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 612001 Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 625001 Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 625001 Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 625002 Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 625002 Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 625003 Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 612001 Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,630 €
Schválené na preplatenie
6,630 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,489 €
Schválené na preplatenie
1,489 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
1,078 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 616 Doplatok k platu a ďalší plat MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 616 Doplatok k platu a ďalší plat RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 625002 Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
1,101 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 625002 Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 625003 Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 625003 Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 625004 Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 625004 Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 642015 Na nemocenské dávky MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

A1 642015 Na nemocenské dávky RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 11/2018 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RP 631001 Tuzemské RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál náhrady pri pracovnej ceste za 1/2019 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2019
Názov

RP 631001 Tuzemské MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál náhrady pri pracovnej ceste za 1/2019 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2019
Názov

A1 631001 Tuzemské RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 - náhrady pri pracovnej ceste za 1/2019 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2019
Názov

A1 631001 Tuzemské MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 - náhrady pri pracovnej ceste za 1/2019 - Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2019
Názov

RP 612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 625005 Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 625005 Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 625004 Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 625004 Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 625003 Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 625003 Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 625002 Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 625002 Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 625001 Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 625001 Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 612001 Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

RP 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625004 Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625004 Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625003 Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625003 Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625002 Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625002 Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625001 Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625001 Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 612001 Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

611 A1 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 personálne výdavky za 12/2018 - 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 631001 Tuzemské A1- RR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste A1 za 02/2019_Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

A1 631001 Tuzemské A1 - MRR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste A1 za 02/2019_Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

RP 625005 Na poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 625003 Na úrazové poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 625002 Na starobné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,237 €
Schválené na preplatenie
1,237 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 616 Doplatok k platu a ďalší plat - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 616 Doplatok k platu a ďalší plat - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 612001 Osobný príplatok - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RP - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,495 €
Schválené na preplatenie
1,495 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 612001 Osobný príplatok RP -MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,184 €
Schválené na preplatenie
2,184 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
363 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 625001 Na nemocenské poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 625001 Na nemocenské poistenie - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 625002 Na starobné poistenie - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 625003 Na úrazové poistenie- RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 625004 Na invalidné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 625004 Na invalidné poistenie- RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 625005 Na poistenie v nezamestnanosti - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RP - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,654 €
Schválené na preplatenie
6,654 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál 1.2-31.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 625004 Na invalidné poistenie A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 625002 Na starobné poistenie A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
790 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 625001 Na nemocenské poistenie A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 625001 Na nemocenské poistenie A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 612001 Osobný príplatok A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
843 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,753 €
Schválené na preplatenie
3,753 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 612001 Osobný príplatok A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,726 €
Schválené na preplatenie
1,726 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 625002 Na starobné poistenie A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 625003 Na úrazové poistenie A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 625003 Na úrazové poistenie A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 625004 Na invalidné poistenie A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A1 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity A1 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RP 631001 Tuzemské RP - RR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste RP 02/2019_Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

RP 631001 Tuzemské RP - MRR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste RP 02/2019_Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

A5 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad A5 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,697 €
Schválené na preplatenie
5,697 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne A5 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
507 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní A5 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní A5 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 625001 Na nemocenské poistenie A5 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 625001 Na nemocenské poistenie A5 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 625002 Na starobné poistenie A5 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
1,166 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 625002 Na starobné poistenie A5 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 625003 Na úrazové poistenie A5 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 625005 Na poistenie v nezamestnanosti A5 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 625005 Na poistenie v nezamestnanosti A5 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity A5 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
396 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity A5 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 625004 Na invalidné poistenie A5 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 625004 Na invalidné poistenie A5 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 625003 Na úrazové poistenie A5 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne A5 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov A5 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov A5 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 612001 Osobný príplatok A5 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
547 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 612001 Osobný príplatok A5 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
2,434 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A5 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad A5 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
1,280 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity A4 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity A4 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 625005 Na poistenie v nezamestnanosti A4 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 625002 Na starobné poistenie A4 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 625001 Na nemocenské poistenie A4 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov A4 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad A4- MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
1,225 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad A4 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 612001 Osobný príplatok A4 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
583 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 612001 Osobný príplatok A4 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov A4 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne A4 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne A4 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní A4 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní A4 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 625001 Na nemocenské poistenie A4 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 625002 Na starobné poistenie A4 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 625003 Na úrazové poistenie A4 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 625003 Na úrazové poistenie A4 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 625004 Na invalidné poistenie A4 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 625004 Na invalidné poistenie A4 - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

A4 625005 Na poistenie v nezamestnanosti A4 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 2/2019 a 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

MRR Faktúra za služby_Vypracovanie metodiky zberu a vyhodnocovania údajov pre dotazníkové prieskumy_311190071

FA_311190071:Vypracovanie metodiky zberu a vyhodnocovania údajov

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
114,798 €
Schválené na preplatenie
114,798 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

RR Faktúra za služby_Vypracovanie metodiky zberu a vyhodnocovania údajov pre dotazníkové prieskumy_311190071

FA_311190071:Vypracovanie metodiky zberu a vyhodnocovania údajov

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
25,786 €
Schválené na preplatenie
25,786 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

637005 Špeciálne služby RR

FA_3111900800

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
37,077 €
Schválené na preplatenie
37,077 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

637005 Špeciálne služby MRR

FA_3111900800

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
165,067 €
Schválené na preplatenie
165,067 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

FA_311190091_A2 MRR č. položky rozpočtu 4.4.1.

FA_311190091

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
33,229 €
Schválené na preplatenie
33,229 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

FA_311190091_A2 RR č. položky rozpočtu 4.4.1.

FA_311190091

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
7,464 €
Schválené na preplatenie
7,464 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

FA_311190091_A3 MRR č. položky rozpočtu 5.4.1.

FA_311190091

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
18,647 €
Schválené na preplatenie
18,647 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

FA_311190091_A3 RR č. položky rozpočtu 5.4.1.

FA_311190091

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
4,189 €
Schválené na preplatenie
4,189 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

FA_311190091_A4 MRR č. položky rozpočtu 6.4.1.

FA_311190091

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
172,443 €
Schválené na preplatenie
172,443 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

FA_311190091_A4 RR č. položky rozpočtu 6.4.1.

FA_311190091

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
38,734 €
Schválené na preplatenie
38,734 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

FA_311190091_A5 MRR č. položky rozpočtu 7.4.2.

FA_311190091

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
33,414 €
Schválené na preplatenie
33,414 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

FA_311190091_A5 RR č. položky rozpočtu 7.4.2.

FA_311190091

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
7,506 €
Schválené na preplatenie
7,506 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

FA_311190091_A1 položka 3.4.2. MRR

FA_311190091

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
77,651 €
Schválené na preplatenie
77,651 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

FA_311190091_A1 položka 3.4.2. RR

FA_311190091

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
17,442 €
Schválené na preplatenie
17,442 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

FA_311190091 A1 položka 3.4.3. MRR

FA_311190091

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
14,191 €
Schválené na preplatenie
14,191 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

FA_311190091 A1 položka 3.4.3. RR

FA_311190091

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
3,188 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625004 Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,784 €
Schválené na preplatenie
3,784 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625004 Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625003 Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625002 Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625001 Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612001 Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
850 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,665 €
Schválené na preplatenie
1,665 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
334 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625001 Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625002 Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
782 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625003 Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 04 a 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,621 €
Schválené na preplatenie
1,621 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625004 Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625003 Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625002 Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625001 Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov RR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612001 Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
364 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
661 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625001 Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625002 Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625003 Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625004 Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 2 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625001 Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612001 Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,453 €
Schválené na preplatenie
1,453 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625004 Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625003 Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625002 Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625001 Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
741 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,298 €
Schválené na preplatenie
3,298 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625002 Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
686 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625003 Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625004 Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 4 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625004 Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625004 Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625002 Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625001 Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov RR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612001 Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
972 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
386 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625001 Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625002 Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625003 Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625003 Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 3 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625004 Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625004 Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625003 Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625003 Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625002 Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625002 Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
433 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625001 Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612001 Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,186 €
Schválené na preplatenie
2,186 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
851 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625001 Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 5 za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,651 €
Schválené na preplatenie
6,651 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625004 Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625003 Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625002 Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625001 Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612001 Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,494 €
Schválené na preplatenie
1,494 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,526 €
Schválené na preplatenie
3,526 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
426 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625001 Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625002 Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
1,425 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625003 Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625004 Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok Riadiaci personál za 4/2019 a 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

631001 Tuzemské RR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste A1 za 04/2019_Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

631001 Tuzemské MRR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste A1 za 04/2019_Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

631001 Tuzemské RR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste A1 za 05/2019_Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

631001 Tuzemské MRR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste A1 za 05/2019_Mapovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

631001 Tuzemské RR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste RP za 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

631001 Tuzemské MRR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste RP za 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

A1 625002 Na starobné poistenie - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 12/2018 až 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
532 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625002 Na starobné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 12/2018 až 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,369 €
Schválené na preplatenie
2,369 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625001 Na nemocenské poistenie - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 12/2018 až 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625001 Na nemocenské poistenie - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 12/2018 až 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 12/2018 až 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 12/2018 až 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
678 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 12/2018 až 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 12/2018 až 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
1,014 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 12/2018 až 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 12/2018 až 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
449 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 612001 Osobný príplatok - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 12/2018 až 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
740 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 612001 Osobný príplatok - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 12/2018 až 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,295 €
Schválené na preplatenie
3,295 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - RR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 12/2018 až 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,883 €
Schválené na preplatenie
2,883 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity A1 - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 12/2018 až 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
804 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

A1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumarizačný hárok Aktivita 1 za 12/2018 až 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €