Výskumno-vývojové centrum pre zvyšovanie dlhodobej strategickej udržateľnosti a efektivity vodných energetických zdrojov

ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.

Popis projektu

Predmetom projektu je výskum a vývoj progresívnych riešení pre zvyšovanie efektivity vodných elektrární (VE) na základe analýzy prúdenia a dynamických procesov v systéme VE a možností eliminácie ich dopadov na systém prostredníctvom materiálového výskumu, čím reaguje na aktuálne naliehavé požiadavky prevádzkovateľov a investorov VE.
Pri posudzovaní VE ako komplexného systému je rozhodujúcim ukazovateľom celková efektivita systému, na ktorej sa podieľajú 3 základné faktory – účinnosť, spoľahlivosť, životnosť. Na týchto faktoroch je založené riešenie projektu, realizované v 3 výskumných témach: 
T1) Výskum dynamických procesov v stavebných a turbínových častiach VE, 
T2) Technické merania a analýza dynamických signálov – výskum metód a prostriedkov, 
T3) Zvyšovanie materiálovej odolnosti voči kavitačnému a mechanickému opotrebeniu. 
V T1 je skúmané prúdenie a dynamické deje v stavebných a turbínových častiach VE. Predmetom výskumu sú príčiny a zdroje vzniku a prenos dynamických dejov v systéme VE. T2 je zameraná na skúmanie mechanizmov prenosu a dôsledkov týchto dejov v konštrukcii turbínových častí VE a ich spätnú väzbu na systém. V T3 je realizovaný výskum progresívnych materiálov a technológií pre zvýšenie odolnosti kritických častí hydraulického traktu turbíny voči lokálnemu kavitačnému opotrebeniu a tesnených ložiskových uložení regulačných prvkov turbíny voči mechanickému opotrebeniu. 
Systémovým prístupom k riešeniu a multidisciplinárnym charakterom riešenia vytvára projekt základňu pre trvalo udržateľný výskum, vývoj a inovácie v tejto oblasti. Cieľom projektu je vytvorenie výskumno-vývojového centra (VVC) so sídlom v Dubnici nad Váhom. V rámci VVC budú na výskume spolupracovať 2 podniky a 3 výskumné inštitúcie. Do riešenia budú zapojení domáci aj zahraniční výskumní pracovníci, vrátane medzinárodne uznávaných špičkových odborníkov, výskumníkov navrátivších na Slovensko a doktorandov. Vytvorená riadiaca štruktúra projektu zabezpečí medzinárodnú kvalitu výskumného tímu, medzinárodnú spoluprácu a disemináciu výsledkov. Strategickým cieľom projektu je vybudovanie efektívnej a udržateľnej spolupráce výskumných inštitúcií s priemyslom s výhľadom vytvorenia excelentného centra výskumu a inovácií v oblasti vodnej energetiky.

Viac
Subjekt
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Výskumný ústav zváračský, TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., Prešov
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Prešov, Dubnica nad Váhom, Trenčín
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.07.2017 - 01.06.2023
Celková suma
8,046,187 €
Vlastné zdroje
1,292,695 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výskumná aktivita č. 1 (priemyselný výs…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Výskumná aktivita č. 2 (priemyselný výs…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Výskumná aktivita č. 4 nepodnikateľskéh…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Výskumná aktivita č. 5 nepodnikateľskéh…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Výskumná aktivita č. 3 nepodnikateľskéh…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
150,000 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
4,3 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
0,075 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
1,7 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
16,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

finančný manažér-Polčicová

ZDV/1/VUZ/1-14 Obratová predvaha - mzdy VUZ - júl 2017

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
1,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

asistent projektového manažéra-Hanúsková

ZDV/1/VUZ/1-14 Obratová predvaha - mzdy VUZ - júl 2017

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

technický a iný pomocný pracovník-VUZ 1/2-Mihalovič

ZDV/1/VUZ/1-14 Obratová predvaha - mzdy VUZ - júl 2017

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

technický a iný pomocný pracovník-VUZ 1/1-Mráz Ján

ZDV/1/VUZ/1-14 Obratová predvaha - mzdy VUZ - júl 2017

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

technický a iný pomocný pracovník VUZ-Bilka

ZDV/1/VUZ/1-14 Obratová predvaha - mzdy VUZ - júl 2017

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

vedecko-výskumný pracovník-VUZ 1/1-Čapičík

ZDV/1/VUZ/1-14 Obratová predvaha - mzdy VUZ - júl 2017

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

vedecko-výskumný pracovník VUZ 1-Václav

ZDV/1/VUZ/1-14 Obratová predvaha - mzdy VUZ - júl 2017

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

kľúčový vedecko-výskumný pracovník VUZ 1/6-Blažíček

ZDV/1/VUZ/1-14 Obratová predvaha - mzdy VUZ - júl 2017

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
1,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

kľúčový vedecko-výskumný pracovník VUZ 1/4-Dankovič

ZDV/1/VUZ/1-14 Obratová predvaha - mzdy VUZ - júl 2017

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

kľúčový vedecko-výskumný pracovník VUZ 1/3-Pelech

ZDV/1/VUZ/1-14 Obratová predvaha - mzdy VUZ - júl 2017

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

kľúčový vedecko-výskumný pracovník VUZ 1/2-Klamo

ZDV/1/VUZ/1-14 Obratová predvaha - mzdy VUZ - júl 2017

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

kľúčový vedecko-výskumný pracovník VUZ 1/1-Brziak

ZDV/1/VUZ/1-14 Obratová predvaha - mzdy VUZ - júl 2017

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov IČO
Názov
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
IČO
36299782
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.