Popis projektu

Navrhovaný projekt je zameraný na podporu výskumných a inovačných aktivít novo vzniknutého Priemyselného výskumno-vývojového centra pokročilých gumárenských technológií – ARTeC (Advanced Rubber Technology Centre). Vecný obsah riešenia projektu sa člení na oblasť materiálového výskumu a nanotechnológií a na oblasť informačných a komunikačných technológií. Predmetom riešenia v oblasti materiálového výskumu a nanotechnológií je výskum materiálových charakteristík elastomérnych zmesí vo väzbe na extrúzne procesy v gumárenskom priemysle, simulačné modelovanie a optimalizácia extrúznych procesov v gumárenskom priemysle a aplikácia nanokomponentov a komponentov z obnoviteľných zdrojov v gumárenských zmesiach. Predmetom riešenia v oblasti informačných a komunikačných technológií je virtuálne modelovanie a simulačné analýzy automatizovaných výrobných systémov na prípravu kompletov pätkové lano – jadrová výplň, návrh koncepcie projektovania výrobných a logistických procesov vo výrobe kompletov pätkové lano – jadrová výplň systémom Digital Factory a výskum robotických, automatizačných a kontrolných systémov pre aplikáciu v technologických procesoch prípravy kompletov pätkové lano – jadrová výplň. Na riešení projektu sa podieľajú dva subjekty sektora vysokoškolského výskumu, ktoré budú vykonávať nezávislý výskum orientovaný na materiálovú vedu a informačné a komunikačné technológie a štyri subjekty z podnikateľskej sféry, ktoré budú vykonávať priemyselný výskum hlavne v oblasti výrobných systémov. Cieľom projektu je generovať poznatky, ktoré budú následne využité v predovšetkým v konštrukcii špičkových strojnotechnologických výrobných systémov pre gumárenský priemysel, hlavne pre výrobu automobilových plášťov. Svojim zameraním projekt súvisí s výskumnou špecializáciou RIS3 SK hlavne v časti informačných a komunikačných technológií a materiálového výskumu a nano-technológií a očakávané výsledky riešenia navrhovaného projektu výskumu a vývoja prispejú k napĺňaniu vízie a všetkých strategických cieľov RIS-3, hlavne však strategického cieľa 1 – Prehlbovať integráciu a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví ... a strategického cieľa 2 – Zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti.

Viac
Subjekt
VIPO a. s.
Partneri
Technická univerzita v Košiciach, KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť, Asseco CEIT, a.s., MATADOR Industries, a. s.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever, Dubnica nad Váhom, Žilina, Trenčín, Partizánske
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.08.2017 - 01.07.2021
Celková suma
5,866,245 €
Vlastné zdroje
1,493,792 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 1 – VIPO a.s. : Optimalizácia …
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 2 – VIPO a.s. : Aplikácia nano…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 3 – VIPO a.s. : Modelovanie, s…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 9 – VIPO a.s. : Návrh koncepci…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 4 – CEIT, a.s. : Návrh koncepc…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 6 – Konštrukta – Industry, a.s…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 7 – Konštrukta – Industry, a.s…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 10 – Konštrukta – Industry, a.…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 8 – Matador Industries, a.s. :…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 11 –Matador Industries, a.s. :…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 5 – Technická univerzita v Koš…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
48,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.