Popis projektu

Cieľom projektu je významná obnova účelového zariadenia Prešovskej univerzity v Prešove - Športovej haly, ktorá slúži najmä pre výchovno-vzdelávací proces. V súlade s Vyhláškou č.364/2012 Z.z. ju možno zaradiť do kategórie „Budovy škôl a školských zariadení" a . Projekt na základe výsledkov energetického auditu rieši zníženie energetickej náročnosti budovy realizáciou vybraných opatrení. Cieľom je zateplenie objektu, celková estetizácia stavby ako celku a odstránenie porúch, ktoré sú spôsobené zatekaním cez strechu. Realizáciou opatrení vyplývajúcich z energetického auditu   pri prevádzkovaní objektu. Uvedené ciele projektu sa dosiahnu realizáciou nasledovných opatrení (na základe odporúčaní Energetického auditu, časť 3.1.2-3.1.6):

1. Stavebné konštrukcie (zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena výplňových konštrukcií, rekonštrukcia priebežného svetlíka, hydraulické vyregulovanie a rekuperácia)

2. Plynofikácia a obnova kotolne (Inštalácia novej vykurovacej technológie, inštalácia tepelných čerpadiel, vykurovanie a príprava teplej vody)

3. Rekonštrukcia osvetlenia 

4. Rekonštrukcia klimatizácie

5. Inštalácia fotovoltaického systému.

Predložený projekt je v súlade so schválenou Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Prešovského kraja na roky 2014-2020, kde v  uvedený dokument uvádza: "", resp. v časti "".

S prihliadnutím na uvedené tak  . 

Viac
Subjekt
Prešovská univerzita v Prešove
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2017 - 01.02.2020
Celková suma
1,249,201 €
Vlastné zdroje
62,460 €
Vyčerpané z projektu
1,076,225 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
31.08.2017
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
14.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
09.09.2017
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
08.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,164 (MW)
Cieľ
0,17 (MW)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,154 (MWt)
Cieľ
0,16 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,01 (MWe)
Cieľ
0,01 (MWe)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
168,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
83,4074 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
441,59 (MWh/rok)
Cieľ
441,5927 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
3949,89 (m2)
Cieľ
3943,89 (m2)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
77,6665 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,86 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
29,63 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
70,88 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
696044,9996 (kWh/rok)
Cieľ
658260,7778 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
460559,7159 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
363926,1256 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 20192025-MOVYROB

Faktúra 20192025 -MOVYROB

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,084 €
Schválené na preplatenie
92,084 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Faktúra 20192025-MOVYROB

Faktúra 20192025 -MOVYROB

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,084 €
Schválené na preplatenie
92,084 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 13062019-INKO-Harčarík

Faktúra 13062019-INKO-Harčarík

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
1,094 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Faktúra 13062019-INKO-Harčarík

Faktúra 13062019-INKO-Harčarík

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
1,094 €
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad č .2020002275

Fa 20192025-Movyrob

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
18,417 €
Schválené na preplatenie
18,417 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Faktúra 18072019

Faktúra 18072019

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
622 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Faktúra 18072019

Faktúra 18072019

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
622 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 20192029

Faktúra 20192029 -MOVYROB

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,241 €
Schválené na preplatenie
47,241 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Faktúra 20192029

Faktúra 20192029 -MOVYROB

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,241 €
Schválené na preplatenie
47,241 €
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad č.2020002923

Účtovný doklad č.2020002923

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
9,448 €
Schválené na preplatenie
9,448 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

FA 20082019-Harčarík -INKO

FA 20082019-Harčarík -INKO

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,356 €
Schválené na preplatenie
1,356 €
Realizácia
-
Názov

FA 20082019-Harčarík -INKO

FA 20082019-Harčarík -INKO

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,356 €
Schválené na preplatenie
1,356 €
Realizácia
22.10.2019
Názov

Faktúra 20192034-MOVYROB

Faktúra 20192034-MOVYROB

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,761 €
Schválené na preplatenie
110,761 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 20192034-MOVYROB

Faktúra 20192034-MOVYROB

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,761 €
Schválené na preplatenie
110,761 €
Realizácia
22.10.2019
Názov

Účtovný doklad č.2020003179

Účtovný doklad 2020003179

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
22,152 €
Schválené na preplatenie
22,152 €
Realizácia
26.08.2019
Názov

Faktúra č.22092019-Harčarík-INKO

Faktúra č.22092019-Harčarík-INKO

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
1,816 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.22092019-Harčarík-INKO

Faktúra č.22092019-Harčarík-INKO

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
1,816 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

Faktúra č.20192039 -Movyrob-Ing.Mularčík

Faktúra č.20192039 -Movyrob-Ing.Mularčík

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,506 €
Schválené na preplatenie
149,506 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.20192039 -Movyrob-Ing.Mularčík

Faktúra č.20192039 -Movyrob-Ing.Mularčík

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,506 €
Schválené na preplatenie
149,506 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

Účtovný doklad č.2020003684

Účtovný doklad č.2020003684

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
29,901 €
Schválené na preplatenie
29,901 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Fa č. 2410209 Ing. Marián Harčarík - INKO

Ing. Marián Harčarík -INKO

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,234 €
Schválené na preplatenie
3,234 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Fa č. 2410209 Ing. Marián Harčarík - INKO

Ing. Marián Harčarík -INKO

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,234 €
Schválené na preplatenie
3,234 €
Realizácia
-
Názov

Fa č. 20192041 Movyrob

FA č. 20192041 Movyrob

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,771 €
Schválené na preplatenie
260,771 €
Realizácia
-
Názov

Fa č. 20192041 Movyrob

FA č. 20192041 Movyrob

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,771 €
Schválené na preplatenie
260,771 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Účtovný doklad č.2020004316

Účtovný doklad č.2020004316

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
52,154 €
Schválené na preplatenie
52,154 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Fa - Ing. Marián Harčarík - INKO

Ing. Marián Harčarík - INKO

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,077 €
Schválené na preplatenie
2,077 €
Realizácia
07.02.2020
Názov

Fa - Ing. Marián Harčarík - INKO

Ing. Marián Harčarík - INKO

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,077 €
Schválené na preplatenie
2,077 €
Realizácia
-
Názov

FA - MOVYROB

MOVYROB

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,106 €
Schválené na preplatenie
155,106 €
Realizácia
07.02.2020
Názov

FA - MOVYROB

MOVYROB

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,106 €
Schválené na preplatenie
155,106 €
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad č.2020005203 k FA 20192047

Účtovný doklad č.2020005203 k FA 20192047

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
31,021 €
Schválené na preplatenie
31,021 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

FA č.01012020 -Harčarík -INKO

FA č.01012020 -Harčarík -INKO

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,431 €
Schválené na preplatenie
1,431 €
Realizácia
-
Názov

FA č.01012020 -Harčarík -INKO

FA č.01012020 -Harčarík -INKO

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,431 €
Schválené na preplatenie
1,431 €
Realizácia
16.03.2020
Názov

Faktúra č. 20192056 - MOVYROB

FA 20192056 -Movyrob

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,693 €
Schválené na preplatenie
71,693 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20192056 - MOVYROB

FA 20192056 -Movyrob

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,693 €
Schválené na preplatenie
71,693 €
Realizácia
16.03.2020
Názov

UD 2020005897 k FA č. 20192056

Účtovný doklad k FA 2019105828

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
14,339 €
Schválené na preplatenie
14,339 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

FA 06022020-Harčarík

FA 06022020-Harčarík

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

FA 06022020-Harčarík

FA 06022020-Harčarík

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 20202002 -Movyrob s.r.o

FA č.20202002-MOVYROB s.r.o

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

FA 20202002 -Movyrob s.r.o

FA č.20202002-MOVYROB s.r.o

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad 2020000352

Účtovný doklad 2020000352

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
12,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

FA č.20202003 -Movyrob s.ro

FA č.20202003- Movyrob s.ro

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

UD 2020000353 k Fa č.20202003

UD 2020000353 k Fa č.20202003

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
9,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

FA 20200004-LICEA s.r.o

FA 20200004-LICEA s.r.o

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Fa Bittner č.1020173803

Fa Bittner č.1020173803

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2017
Názov

Zaúčtovanie mzdy 09/2017-Projektový manažér -Adamišin

Zaúčtovanie mzdy 09/2017-Projektový manažér-Adamišin

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2017
Názov

Zaúčtovanie mzdy 10/2017 projektový manažér -Adamišin

Zaúčtovanie mzdy 10/2017 projektový manažér -Adamišin

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Zaúčtovanie mzdy 06/2019 projektový manažér -Adamišin

Zaúčtovanie mzdy 06/2019 projektový manažér -Adamišin

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Zaúčtovanie mzdy 02/2018 projektový manažér-Adamišin

Zaúčtovanie mzdy 02/2018 projektový manažér -Adamišin

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2017
Názov

Zaúčtovanie mzdy 11/2017 projektový manažér -Adamišin

Zaúčtovanie mzdy 11/2017 projektový manažér -Adamišin

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Zaúčtovanie mzdy 07/2019 projektový manažér -Adamišin

Zaúčtovanie mzdy 07/2019 projektový manažér -Adamišin

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Zaúčtovanie mzdy 09/2019 projektový manažér -Adamišin

Zaúčtovanie mzdy 09/2019 projektový manažér -Adamišin

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Zaúčtovanie mzdy 10/2019 projektový manažér -Adamišin

Zaúčtovanie mzdy 10/2019 projektový manažér -Adamišin

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Zaúčtovanie mzdy 11/2019 projektový manažér -Adamišin

Zaúčtovanie mzdy 11/2019 projektový manažér -Adamišin

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Zaúčtovanie mzdy 1/2020 projektový manažér - Adamišin

Zaúčtovanie mzdy 1/2020 projektový manažér -Adamišin

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Zaúčtovanie mzdy 2/2020 projektový manažér-Adamišin

Zaúčtovanie mzdy 2/2020 projektový manažér -Adamišin

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Zaúčtovanie mzdy 3/2020 -projektový manažér-Adamišin

Zaúčtovanie mzdy 3/2020 projektový manažér -Adamišin

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
878,341 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ostatné
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Prešovská univerzita v Prešove
IČO
17070775
Názov
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
IČO
10739254
Názov
LicEA s.r.o.
IČO
50022571
Názov
Bittner print s.r.o.
IČO
35736534
Názov
Ing. Marián Harčarík - INKO
IČO
22906711
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.