Popis projektu

Predkladaný projekt je prvou etapou komplexného riešenia energetickej efektívnosti školského areálu Trenčín - Zámostie, ktorého súčasťou je SOŠ stavebná E. Belluša, Stredná umelecká škola, Školský internát a kotolňa. V tejto etape bude riešená energeticky najnáročnejšia budova SOŠ stavebnej vrátane bazéna. Zámerom projektu je vybudovanie komplexu budov s nízkou až pasívnou spotrebou energie s vlastným energetickým klastrom na báze fotovoltaiky a solárnej energie. Budova SOŠ stavebnej prejde hĺbkovou energetickou obnovou, čím sa výrazne zníži spotreba na všetkých odberných miestach energií, zníži sa produkcia emisií a odpadov. Inovatívne riešenia budú zároveň slúžiť ako názorné ukážky pre žiakov školy, čím sa výrazne zvýši kvalita vyučovania. Projekt sa zameriava na všetky aspekty spotreby energií vo verejnej budove prevádzkovanej ako školské zariadenie nielen z hľadiska úspory, ale aj s ohľadom na potrebu zabezpečenia hygienických podmienok výučby v smere zabezpečenia dostatočného prísunu kyslíka bez tepelných strát, zabezpečenia dostatočnej intenzity osvetlenia bez nadmernej spotreby elektriny.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.08.2018
Celková suma
2,104,998 €
Vlastné zdroje
105,250 €
Vyčerpané z projektu
2,077,062 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
stavebné práce
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
23.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2018
Skutočný koniec
23.08.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
21,08 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
49,87 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
291,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
8514,2 (m2)
Cieľ
8514,2 (m2)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
274,343 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
995,682 (MWh/rok)
Cieľ
995,682 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
721339,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
2083827,0 (kWh/rok)
Cieľ
1271851,196 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
1158658,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1705 (MW)
Cieľ
0,1687 (MW)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,139 (MWt)
Cieľ
0,139 (MWt)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0315 (MWe)
Cieľ
0,0297 (MWe)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
68,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
28,873 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
199,51 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
28.09.2018
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Montáž

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

P3 Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm (ref.výrobok KPP)

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výsek pre škatule

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2hr.do 150 mm, -0,00400t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 450 mm, -0,04900t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500tt

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stropov - železobetónových -0,00311t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stropov - železobetónových -0,00175t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov - železobetónových -0,00118t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybúranie otvoru v murive tehl, plochy do 0, 09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vyvesenie dreveného dverného krídla so suti nad 2 m2, -0,02700t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100mm, plochy do 4 m2 -2,20000t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Búranie podkladov z plynosilikátu a oórobetónu do 150mm - 0,07500t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výsek drážky do betónu 3x4 cm

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
9,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Montáž

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístrojová škatuľa KP-68

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Montáž

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plastový žľab 180x60mm, vrátane uchytenia a zakrytovania

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Montáž

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kábel CYKY-J 3x2,5

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kábel CYKY-O 3x1,5

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Montáž

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kábel CYKY-J 3x1,5

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Protipož. izol systém EI45-Orstech 65H hr.40mm

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 315,35%

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 280,25%

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 250,40%

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 200,45%

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 125,20%

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 100.30%

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 500,40%

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 450,25%

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 355,30%

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
1,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 315,25%

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 250,40%

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
1,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 200,30%

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 160,30%

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 125,30%

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 100,40%

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OK3 Oceľová konštrukcia podchytávania stropov, vr.kotvenia

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
6,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr.100 mm

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

P1 Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm (ref.výrobok KPP)

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

P6 Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm (ref.výrobok KPP)

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

P2 Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm (ref.výrobok KPP)

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

P7 Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm (ref.výrobok KPP)

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

P4 Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm (ref.výrobok KPP)

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

P5 Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm (ref.výrobok KPP)

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Murivo výplňové (m3) z tehál plných vápennopieskových na maltu cementovú (240x115x71)

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 375 mm, na MVC a maltu (referenčný výrobok YTONG 375x249x599)

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálievka kotevných platní zálievkovou hmotou (ref.výrobok PCI Vusokret)

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek nad rš 600 do 1300 mm,

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

K5,6,10 Oplechovanie múrov, atík z poplastovaného plechu rš.600 mm, K14- nadpis budovy s nerezového plechu

Stavebné práce Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
3,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra AVA-stav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
697,472 €
Schválené na preplatenie
697,472 €
Realizácia
30.06.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra AVA-stav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
697,472 €
Schválené na preplatenie
697,472 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 201800259 AVA-stav

Faktúra AVA-stav 201800259

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
411,150 €
Schválené na preplatenie
411,150 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Faktúra č. 201800259 AVA-stav

Faktúra AVA-stav 201800259

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
411,150 €
Schválené na preplatenie
411,150 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 201800314 AVA-stav

Faktúra AVA-stav 201800314

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
509,772 €
Schválené na preplatenie
509,772 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Faktúra č. 201800314 AVA-stav

Faktúra AVA-stav 201800314

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
509,772 €
Schválené na preplatenie
509,772 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra AVA-stav 201800459

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
356,250 €
Schválené na preplatenie
356,250 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra AVA-stav 201800459

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
356,250 €
Schválené na preplatenie
356,250 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra AVA-stav 201800695

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
73,714 €
Schválené na preplatenie
73,714 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra AVA-stav 201701373

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
28,705 €
Schválené na preplatenie
28,705 €
Realizácia
26.02.2018
Názov IČO
Názov
AVA-stav, s.r.o.
IČO
43989268
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.