Popis projektu

Primárnym cieľom realizácie projektu  je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy pomocou navrhovaných stavebných zmien a opatrení, výsledkom ktorých bude následné začlenenie budovy  do kategórie ultranízkoenergetické budovy.

Realizáciou projektu sa zabezpečí ekologickejšia prevádzka budovy, úspora nákladov na spotrebovávané energie, zníženie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, hospodárnosť a efektívnosť pri vykurovaní. Ušetrené náklady tak môžu byť použité ma skvalitnenie výučby, pracovného prostredia žiakov a zároveň znížiť stresové zaťaženie žiakov i učiteľov.  Navrhovaným  opatreniami dôjde k zlepšeniu vnútornej klímy prostredia budovy, čo bude mať  pozitívny vplyv na zdravie a vývoj detí.  

Zateplením, modernizáciou vykurovacieho systému, inštaláciou núteného vetrania s rekuperáciou, modernizáciou osvetlenia a montážou tepelných čerpadiel na výrobu teplej vody dôjde k zníženiu celkových nákladov na vykurovanie a prípravu teplej vody, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy. 

Pri návrhu opatrení pri spracovaní projektovej dokumentácie sa vychádzalo z výsledkov východiskového energetického auditu budovy. V tejto fáze prípravy projektu sa kládol dôraz na ukazovateľ ,,Value For Money“, ktorý sa určí pomerom hodnoty  merateľného ukazovateľa , t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ ,,Value for Money“ je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu ,, získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

P0612     Podlahová plocha budov   -   2246,41  m2

P0470     Počet verejných budov      -   1

P0250     Počet opatrení                   -   5

P0706     Zvýšená kapacita výroby energie z obnov. zdrojov   -   0,00651  MW

P0707     Zvýšená kapacita výroby tepla z obnov. zdrojov       -   0,00651  MWt

P0705     Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnov. zdrojov  -   0  Mwe

P0628     Spotreba energie v budove pred realiz. opatrení       -   297,06 MWh/rok

P0627     Spotreba energie v budove po realiz. opatrení          -    62,68  MWh/rok

P0084     Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zar. OZE       -    15,959  MWh/rok 

P0080     Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zar. OZE    -     0    MWh/rok

P0103     Odhadované ročné zníženie emisií CO2                     -   269,5 t.ekviv.CO2

P0701     Zníženie ročnej spotreby primárnej energie                -   87 833,46  kWh/rok 

P0687     Zníženie konečnej spotreby energie                           -   234 380,34  kWh/rok

P0689     Zníženie potreby energie                                            -    309 027,89  kWh/rok 

P0692     Zníženie produkcie emisií PM10                                 -     56,5  kg/rok    

P0694     Zníženie produkcie emisií SO2                                   -     3706,9  kg/rok      

P0691     Zníženie produkcie emisií Nox                                    -     581,8  kg/rok 

Viac
Subjekt
Mestská časť Košice - Šaca
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Šaca
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.01.2021
Celková suma
999,996 €
Vlastné zdroje
50,000 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti maters…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2246,41 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
62,68 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
297,06 (MWh/rok)
Cieľ
297,06 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
234380,34 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
309027,89 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
112210,3 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0315 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0315 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
15,959 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
269,5 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
56,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3706,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
581,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.