Popis projektu

Cieľom projektu ,, je znížiť energetickú náročnosť a prispieť k zlepšeniu vplyvu budovy na životné prostredie a súčasne tak k ochrane zdravia ľudí. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok pre zamestnancov Školiaceho strediska.  Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty strediska.

Realizácia diela bude pozostávať z piatich  opatrení týkajúcich sa stavebných konštrukcií, modernizácie vykurovacieho systému, modernizácie prípravy teplej vody, inštalácie systému núteného vetrania so zariadením spätného získavania tepla a modernizácie interiérového osvetlenia .

Pri návrhu opatrení sa kládol dôraz na ukazovateľ ,,Value for Money“, ktorý sa určí pomerom hodnoty  merateľného ukazovateľa , t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ ,,Value for Money“ je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu ,, získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money" , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

P0612     Podlahová plocha budov   -   902,87  m2

P0470     Počet verejných budov      -   1

P0250     Počet opatrení                   -   5

P0706     Zvýšená kapacita výroby energie z obnov. zdrojov   -   0,00279  MW

P0707     Zvýšená kapacita výroby tepla z obnov. zdrojov       -   0,00279  MWt

P0705     Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnov. zdrojov  -   0  Mwe

P0628     Spotreba energie v budove pred realiz. opatrení     -   92,21 MWh/rok

P0627     Spotreba energie v budove po realiz. opatrení        -   11,64  MWh/rok

P0084     Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zar. OZE     -    3,378  MWh/rok 

P0080     Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zar. OZE   -     0    MWh/rok

P0103     Odhadované ročné zníženie emisií CO2                   -   80,38 t.ekviv.CO2

P0701     Zníženie ročnej spotreby primárnej energie              -   62 490,18  kWh/rok 

P0687     Zníženie konečnej spotreby energie                         -    80 568,76  kWh/rok

P0689     Zníženie potreby energie                                          -    415 137,7  kWh/rok 

P0692     Zníženie produkcie emisií PM10                               -    4,73  kg/rok    

P0694     Zníženie produkcie emisií SO2                                 -     9 kg/rok      

P0691     Zníženie produkcie emisií Nox                                   -     68,14  kg/rok 

Viac
Subjekt
Mesto Strážske
Miesta realizácie
Strážske
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2017 - 01.09.2020
Celková suma
443,513 €
Vlastné zdroje
22,176 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti Školia…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
23.08.2017
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
30.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
03.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0029 (MW)
Cieľ
0,0029 (MW)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
52697,4299 (kWh/rok)
Cieľ
55824,2902 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0029 (MWt)
Cieľ
0,0029 (MWt)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
3,7152 (MWh/rok)
Cieľ
3,7152 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
16,6811 (t ekviv. CO2)
Cieľ
18,3429 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
3,1966 (Kg/rok)
Cieľ
1,3589 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
15,4174 (Kg/rok)
Cieľ
14,8834 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
902,87 (m2)
Cieľ
902,87 (m2)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
9,3826 (MWh/rok)
Cieľ
7,2835 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
55,6763 (MWh/rok)
Cieľ
55,6763 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
46293,7073 (kWh/rok)
Cieľ
48392,8344 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
419813,642 (kWh/rok)
Cieľ
415118,718 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA č. 200006

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 200006

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Fa č. 200010

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 200010

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Fa č 200015

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č 200015

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Fa č 200013 Stavoconzult

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č 200013 Stavoconzult

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č 20051 Kpa EM

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Fa č 20042

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Fa 2020053 ECB

Energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Fa č 20200050 SD

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Fa č 2017067 Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2017
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.