Popis projektu

Projekt s názvom bude prioritne zameraný na zníženie energetickej náročnosti budov v obci Svätý Peter a to konkrétne budova mimoškolskej starostlivosti základnej školy č.1 a budova mimoškolskej starostlivosti základnej školy č. 2. Cieľ projektu je kladený najmä na kombináciu zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií s modernizáciou  vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody a s inými opatreniami na úsporu energie v budove, ktoré sú navrhované na zníženie potreby energie na úroveň nízkoenergetických budov. Dôraz  bude  kladený  najmä  na  to,  aby  sa  jednotlivé  navrhované  opatrenia  navzájom dopĺňali  s  cieľom, dosiahnuť  optimálne  využitie  potenciálu  úspor  energie.

Cieľom projektu je zabezpečenie a zrealizovanie zateplenie obvodových stien budov, výmeny strešných krytín a výmeny otvorových konštrukcií. V neposlednom rade bude na daných budovách zabezpečený aj bezbariérový prístup ako súčasť energetickej efektívnosti.

Nakoľko predmetom projektu budú dve verejné budovy, na ktorých je nevyhnutné zabezpečenie energetickej úspornosti, a zároveň každá z budov má samostatne vypracovaný energetický audit ako východiskový dokument, projekt bude rozdelený na dve hlavné aktivity a podpornú aktivitu. Každá budova bude mať svoju hlavnú (samostatnú) aktivitu.

Projekt nie je prioritne zameraný na žiadnu zo znevýhodnených skupín.

Miestom realizácie projektu je stavebný pozemok, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Svätý Peter, p.č. 6/38, 6/7 (budova mimoškolskej starostlivosti základnej školy č.1) a p.č. 6/57, 6/15  (budova mimoškolskej starostlivosti základnej školy č.2) k. ú. Svätý Peter.

Uvedené opatrenia na zníženie spotreby energie realizovaných na verejných budovách sú priamo efektívne naviazané na ukazovatele projektu, ktoré budú vykazované počas realizácie a taktiež aj po ukončení realizácie projektu

Viac
Subjekt
Obec Svätý Peter
Miesta realizácie
Svätý Peter
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.05.2021
Celková suma
459,735 €
Vlastné zdroje
22,987 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
14.03.2017
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
20.05.2021
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
13.03.2017
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
29.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
22.02.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
05.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1636,58 (m2)
Cieľ
1628,41 (m2)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
50,6669 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0023 (MW)
Cieľ
0,0023 (MW)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0023 (MWt)
Cieľ
0,0023 (MWt)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
148602,6524 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
176,6667 (MWh/rok)
Cieľ
176,6667 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,3415 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
46,05 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,206 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
43,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
125999,8 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
346218,1655 (kWh/rok)
Cieľ
373024,316 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA 2020149_DARTON

FA 2020149_DARTON_budova č. 2

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 2020149_DARTON_budova č. 2

FA 2020149_DARTON_budova č. 2

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 2020149_DARTON

FA 2020149_DARTON_budova č. 2

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

FA 2020149_DARTON_budova č. 1

FA 2020149_DARTON_budova č. 1

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 2020149_DARTON_budova č. 1

FA 2020149_DARTON_budova č. 1

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 2020149_DARTON_budova č. 1

FA 2020149_DARTON_budova č. 1

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

FA 112021

KUBING

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 112021

KUBING

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 112021

KUBING

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 112021

KUBING

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 2021029

DARTON

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 2021029

DARTON

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 2021023

DARTON

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 2021023

DARTON

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 2021041_DARTON

DARTON

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2021
Názov

FA 2020149

FA 2020149_DARTON

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

FA 2020149

FA 2020149_DARTON

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

212021

KUBING

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2021
Názov

212021

KUBING

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2021
Názov

201701

INNOVATIO - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2017
Názov

2021045

DARTON

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2021
Názov

2021101

ITERGY

Vlastník dokladu
Obec Svätý Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Svätý Peter

Suma celkom
1,500 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
DARTON s.r.o.
IČO
44820551
Názov
Kubing s.r.o.
IČO
36733482
Názov
Itergy s.r.o.
IČO
36737283
Názov
INNOVATION s.r.o.
IČO
47549301
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.