Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného  úradu s kultúrnym domom v obci Chocholná-Velčice, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce na parcele č. 1/1. Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného  úradu s kultúrnym domom v obci spočíva v zateplení obvodového a strešného plášťa, vo výmene výplní otvorov na fasáde, výmena existujúcich kotlov za kondenzačné kotle a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmenu zdrojov svetla a z hľadiska bezpečnosti aj modernizáciu elektroinštalácie − na základe nevyhnutnej min. 50 % úspory energie je navrhnutá rekuperácia spoločenskej sály.
 Navrhované úpravy vyplývajú z nízko nákladového vyhodnotenia energetického auditu spracovaného A-audit, s.r.o. Ing. Karol Skočík, Partizánska č.56,  911 01 Trenčín. 
Týmito opatreniami sa dosiahne úspora celkovej potreby energie o 250,52 kWh/(m².a), čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu vo výške 89,38 %.
Obnova obálky budovy sa navrhuje realizovať v rozsahu:
- zateplenie obvodového plášťa,
- obnova strechy,
- výmena okien a dverí.
Opatrenia na zníženie spotreby energie boli rozdelené do nasledovných aktivít:
Navrhovaným variantom úspory energie sa mení:
 vnútorná elektroinštalácia,
 vykurovanie hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 výmena kotlov,
 plynoinštalácia. 

Viac
Subjekt
Obec Chocholná-Velčice
Miesta realizácie
Chocholná-Velčice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.06.2020
Celková suma
356,082 €
Vlastné zdroje
17,804 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
18.05.2017
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
29.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
39,3 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
29,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.07.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1186,86 (m2)
Cieľ
1186,86 (m2)
Naposledy aktualizované
15.07.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
32,3191 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
212,6713 (MWh/rok)
Cieľ
212,6713 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
180352,2418 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
441605,0442 (kWh/rok)
Cieľ
428846,2992 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
206163,9032 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.07.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce na diele

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chocholná-Velčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chocholná-Velčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

vypracovanie Projektu stavby

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chocholná-Velčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2017
Názov

vypracovanie energetického auditu

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chocholná-Velčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

vypracovanie energetického auditu

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chocholná-Velčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

stavebné práce v zmysle ZoD

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chocholná-Velčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

stavebné práce v zmysle ZoD

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chocholná-Velčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Vypracovanie projektu stavby

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chocholná-Velčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2017
Názov IČO
Názov
a-audit, s.r.o.
IČO
50184601
Názov
STAWAL SK s. r. o.
IČO
46776109
Názov
Ing. arch. Miloslav Varga - PROJEKCIA
IČO
37509292
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.