Popis projektu

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť a prispieť k zlepšeniu vplyvu budovy na životné prostredie súčasne tak k ochrane zdravia ľudí. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok pre zamestnancov Obecného úradu.

Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty obecného úradu.

Realizácia diela bude pozostávať zo štyroch opatrení týkajúcich sa stavebných konštrukcií, modernizácie vykurovacieho systému a systému prípravy teplej vody, modernizácie interiérového osvetlenia a inštalácie systému núteného vetrania so zariadením spätného získavania tepla.

Pri návrhu opatrení sa kládol dôraz na ukazovateľ ,,Valuefor Money“, ktorý sa určí pomerom hodnoty  merateľného ukazovateľa , t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ ,,Valuefor Money“ je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu ,, získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“. Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "  čím dosiahol " mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

P0612     Podlahová plocha budov - 1 055,56 m2

P0470     Počet verejných budov   - 1

P0250     Počet opatrení - 4

P0706     Zvýšená kapacita výroby energie z obnov. zdrojov  - 0 MW

P0707     Zvýšená kapacita výroby tepla z obnov. zdrojov  - 0 MWt               

P0705     Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnov. zdrojov  -  0 Mwe 

P0628     Spotreba energie v budove pred realiz. opatrení  - 102,02 MWh/rok    

P0627     Spotreba energie v budove po realiz. opatrení  - 26,760 MWh/rok     

P0084      Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zar. OZE - 0 MWh/rok        

P0080      Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zar. OZE - 0 MWh/rok        

P0103      Odhadované ročné zníženie emisií CO2 - 16,7111  t.ekviv.CO2  

P0701      Zníženie ročnej spotreby primárnej energie - 67 730,56 kWh/rok        

P0687       Zníženie konečnej spotreby energie - 75 260,154 kWh/rok      

P0689       Zníženie potreby energie - 181 942,76 kWh/rok      

P0692       Zníženie produkcie emisií PM10 - 0,90 kg/rok            

P0694       Zníženie produkcie emisií SO2 - 1,50 kg/rok              

P0691       Zníženie produkcie emisií Nox - 13,80 kg/rok               

Viac
Subjekt
Obec Koškovce
Miesta realizácie
Koškovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.02.2020
Celková suma
269,388 €
Vlastné zdroje
13,469 €
Vyčerpané z projektu
248,687 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
ZATEPLENIE AB OcÚ KOŠKOVCE - zníženie e…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
26.01.2017
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
28.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
17.05.2019
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
20.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
102,017 (MWh/rok)
Cieľ
102,017 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
28,0623 (t ekviv. CO2)
Cieľ
16,711 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
6,3366 (Kg/rok)
Cieľ
1,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
17,6016 (Kg/rok)
Cieľ
14,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
87592,0088 (kWh/rok)
Cieľ
89046,2498 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
183172,094 (kWh/rok)
Cieľ
181905,41 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1055,57 (m2)
Cieľ
1055,57 (m2)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
30,1905 (MWh/rok)
Cieľ
27,69 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
71826,4586 (kWh/rok)
Cieľ
74326,9954 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra_Michal Petrík-Stav-Pet-č.20190009

Výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Faktúra_Michal Petrík-Stav-Pet-č.20190009

Výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Faktúra_Michal Petrík-Stav-Pet-č.20190009

Výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,156 €
Schválené na preplatenie
2,156 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra_Michal Petrík-Stav-Pet-č.20190009

Výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,156 €
Schválené na preplatenie
2,156 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,854 €
Schválené na preplatenie
96,854 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,854 €
Schválené na preplatenie
96,854 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Výkon externého manažmentu

Výkon externého manažmentu

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Výkon externého manažmentu

Výkon externého manažmentu

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Výkon externého manažmentu

Výkon externého manažmentu

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Výkon externého manažmentu

Výkon externého manažmentu

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,185 €
Schválené na preplatenie
2,185 €
Realizácia
-
Názov

Výkon externého manažmentu

Výkon externého manažmentu

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,185 €
Schválené na preplatenie
2,185 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,409 €
Schválené na preplatenie
2,409 €
Realizácia
24.03.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru

Výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,409 €
Schválené na preplatenie
2,409 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,403 €
Schválené na preplatenie
142,403 €
Realizácia
24.03.2020
Názov

Stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,403 €
Schválené na preplatenie
142,403 €
Realizácia
-
Názov

Výkon externého manažmentu

Výkon stavebného manažmentu

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,680 €
Schválené na preplatenie
2,680 €
Realizácia
24.03.2020
Názov

Výkon externého manažmentu

Výkon stavebného manažmentu

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,680 €
Schválené na preplatenie
2,680 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia_ASR

Projektová dokumentácia_ASR

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

Projektová dokumentácia_ASR

Projektová dokumentácia_ASR

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

Projektová dokumentácia_ASR

Projektová dokumentácia_ASR

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

Projektová dokumentácia_Rozpočet

Projektová dokumentácia_Rozpočet

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2017
Názov

Projektová dokumentácia_Rozpočet

Projektová dokumentácia_Rozpočet

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2017
Názov

Projektová dokumentácia_Rozpočet

Projektová dokumentácia_Rozpočet

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2017
Názov

Projektová dokumentácia_PEH

Projektová dokumentácia_PEH

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

Projektová dokumentácia_PEH

Projektová dokumentácia_PEH

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

Projektová dokumentácia_PEH

Projektová dokumentácia_PEH

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

Projektová dokumentácia_RPBS

Projektová dokumentácia_RPBS

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2017
Názov

Projektová dokumentácia_RPBS

Projektová dokumentácia_RPBS

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2017
Názov

Projektová dokumentácia_RPBS

Projektová dokumentácia_RPBS

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2017
Názov

Projektová dokumentácia_Statika

Projektová dokumentácia_Statika

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2017
Názov

Projektová dokumentácia_Statika

Projektová dokumentácia_Statika

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2017
Názov

Projektová dokumentácia_Statika

Projektová dokumentácia_Statika

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2017
Názov

Projektová dokumentácia_Elektro

Projektová dokumentácia_Elektro

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2017
Názov

Projektová dokumentácia_Elektro

Projektová dokumentácia_Elektro

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2017
Názov

Projektová dokumentácia_Elektro

Projektová dokumentácia_Elektro

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2017
Názov

Projektová dokumentácia_ÚKT+VZT

Projektová dokumentácia_ÚVK+VZT

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

Projektová dokumentácia_ÚKT+VZT

Projektová dokumentácia_ÚVK+VZT

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

Projektová dokumentácia_ÚKT+VZT

Projektová dokumentácia_ÚVK+VZT

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Obec Koškovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov IČO
Názov
PLYNMONT Humenné s.r.o.
IČO
36499781
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Michal Petrík-STAV-PET
IČO
40288064
Názov
Centrum prvého kontaktu Michalovce
IČO
31256635
Názov
Ing. Roman Kucko
IČO
14297299
Názov
Ing. Martina Karasová
IČO
47003456
Názov
Ing. Božena Hamaďaková s.r.o.
IČO
44702876
Názov
Ing. Slavomír Demčák
IČO
34900896
Názov
Ing. Ján Káva
IČO
34567861
Názov
UNIprojekt plus, s.r.o.
IČO
50468561
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.