Popis projektu

Projekt je koncipovaný tak, aby boli splnené platné požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií, na ich požiarnu bezpečnosť, zároveň však tak, aby bola zachovaná ekonomická efektívnosť navrhovaného riešenia, predovšetkým vzhľadom na vek (stavba bola zrealizovaná cca v roku 1975) a na koncepciu stavby.

Realizáciou projektu sa zabezpečí ekologickejšia prevádzka budov, úspora nákladov na spotrebovávané energie, zníženie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, hospodárnosť a efektívnosť pri vykurovaní.  Navrhovaným  opatreniami dôjde k zlepšeniu vnútornej klímy prostredia budov, čo bude mať  pozitívny vplyv na zdravie osôb.  

Zateplením, modernizáciou vykurovacieho systému, inštaláciou núteného vetrania s rekuperáciou, modernizáciou osvetlenia a montážou tepelných čerpadiel na prípravu teplej vody dôjde k zníženiu celkových nákladov na vykurovanie a prípravu teplej vody, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty predmetných budov. 

Pri návrhu opatrení pri spracovaní projektovej dokumentácie sa vychádzalo z výsledkov východiskového energetického auditu. V tejto fáze prípravy projektu sa kládol dôraz aj na ukazovateľ ,,Value For Money“, ktorý sa určí pomerom hodnoty  merateľného ukazovateľa , t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ ,,Value for Money“ je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu ,, získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

Viac
Subjekt
Obec Pribeník
Miesta realizácie
Pribeník
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.04.2020
Celková suma
544,787 €
Vlastné zdroje
27,239 €
Vyčerpané z projektu
431,841 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti obecne…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
15.06.2017
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
27.04.2020
Názov
Zníženie energetickej náročnosti obecne…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
15.06.2017
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
27.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
22.08.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
21.07.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
114830,0739 (kWh/rok)
Cieľ
128431,7037 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0024 (MWt)
Cieľ
0,0021 (MWt)
Naposledy aktualizované
23.10.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
3,0702 (MWh/rok)
Cieľ
2,7606 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0024 (MW)
Cieľ
0,0021 (MW)
Naposledy aktualizované
23.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.10.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1187,48 (m2)
Cieľ
1187,48 (m2)
Naposledy aktualizované
23.10.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
44,3828 (t ekviv. CO2)
Cieľ
24,65 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
23.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
22,5667 (Kg/rok)
Cieľ
22,261 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
6,1703 (Kg/rok)
Cieľ
4,182 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
268775,871 (kWh/rok)
Cieľ
265077,131 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.10.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
32,1382 (MWh/rok)
Cieľ
22,9735 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
135,9786 (MWh/rok)
Cieľ
135,9786 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
103840,3378 (kWh/rok)
Cieľ
113005,1 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

FA IZOLEX BAU 201901410

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244,059 €
Schválené na preplatenie
244,059 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA IZOLEX BAU 201901410

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244,059 €
Schválené na preplatenie
244,059 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Stavebné práce

FA IZOLEX BAU 2019011110

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Stavebné práce

FA IZOLEX BAU 2019011110

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Stavebné práce

FA IZOLEX BAU 2019011110

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,050 €
Schválené na preplatenie
123,050 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA IZOLEX BAU 2019011110

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,732 €
Schválené na preplatenie
64,732 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 4

FA - externý manažment 4

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Externý manažment 3

FA - externý manažment 3

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Externý manažment 2

FA - externý manažment 2

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Energetický certifikát budovy

FA TERA green s.r.o. - energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Energetický certifikát budovy

FA TERA green s.r.o. - energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Externý manažment 1

FA externý manažment 1

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Energetický audit budovy

FA - energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2017
Názov

Energetický audit budovy

FA - energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2017
Názov

Stavebný dozor

FA - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

Stavebný dozor

FA - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

Stavebné práce

FA IZOLEX BAU 202001101

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov

Stavebné práce

FA IZOLEX BAU 202001101

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov IČO
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Juraj Katocs Ing. KATOCS
IČO
31229212
Názov
IZOLEX BAU s.r.o.
IČO
31721770
Názov
Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
IČO
50812416
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.