Popis projektu

Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ sa zameriava na zvýšenie povedomia a uplatňovania manažérstva kvality vo verejnej správe. Jeho cieľom je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu „Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, ktorá je rozdelená na dve časti. V rámci prvej prebehne implementácia manažérstva kvality v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy (vrátane žiadateľa) a v piatich príspevkových a rozpočtových organizáciách, ktoré sú partnerom národného projektu. Zavádzať sa budú nasledovné nástroje manažérstva kvality, model CAF, model výnimočnosti EFQM a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Pilotne bude implementovaný aj systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a samohodnotiaci nástroj kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v partnerských organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov. V rámci druhej časti bude zriadené CAF centrum, ktoré bude pre organizácie verejnej správy v rámci celého Slovenska poskytovať vzdelávaciu a poradenskú činnosť v oblasti manažérstva kvality. Cieľovú skupinu národného projektu predstavujú okrem partnerov národného projektu aj ostatné organizácie verejnej správy, samosprávne kraje, obce, mestá, organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a pod., ktoré využijú v rámci národného projektu služby novozriadeného CAF centra. Prijímateľmi/užívateľmi služieb verejnej správy, na ktorých bude mať dopad implementácia manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, budú právnické osoby a občania a to prostredníctvom kvalitnejších služieb poskytovaných zamestnancami týchto organizácií.

Viac
Subjekt
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Slovenský metrologický inšpektorát, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Národný inšpektorát práce, Národný bezpečnostný úrad, Slovenská inšpekcia životného prostredia
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.11.2022
Celková suma
6,859,983 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
685,146 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
10.03.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
09.03.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
02.06.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
06.05.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
31.03.2020
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
20.09.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
12.07.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
22.06.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
17.06.2019
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
24.05.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
30.04.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.10.2020
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
31.10.2021
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
11.09.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
09.08.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
10.03.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
09.03.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
02.06.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
06.05.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
31.03.2020
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
20.09.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
12.07.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
22.06.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
17.06.2019
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
24.05.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
30.04.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.10.2020
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
31.10.2021
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
11.09.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
09.08.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Rozvoj manažérstva kvality v organizáci…
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet organizácií, ktoré získali podporu na zavedenie systémov riadenia kvality
Hodnota
35,0 (počet)
Cieľ
35,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia kvality
Hodnota
35,0 (počet)
Cieľ
35,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Hodnota
394,0 (počet)
Cieľ
264,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Hodnota
3504,0 (počet)
Cieľ
1755,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Hodnota
3571,0 (počet)
Cieľ
1950,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nárokovaná výška mzdy_1/2022_RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 1/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_1/2022_MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 1/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_2/2022_RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 2/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_2/2022_MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 2/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_3/2022_RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 3/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_3/2022_MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 3/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_4/2022_RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 4/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_4/2022_MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 4/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_01-04/2022_RR

Paušálna_suma_za_obdobie_01-04/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_01-04/2022_MRR

Paušálna_suma_za_obdobie_01-04/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_11/2021_VRR

ŠVPS SR - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_11/2021_MRR

ŠVPS SR - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_12/2021_VRR

ŠVPS SR - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2022
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_12/2021_MRR

ŠVPS SR - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2022
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_01/2022_VRR

ŠVPS SR - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_01/2022_MRR

ŠVPS SR - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_02/2022_VRR

ŠVPS SR - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_02/2022_MRR

ŠVPS SR - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_03/2022_VRR

ŠVPS SR - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_03/2022_MRR

ŠVPS SR - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_04/2022_VRR

ŠVPS SR - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_04/2022_MRR

ŠVPS SR - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_11/2021-04/2022_VRR

Paušálna_suma_za_obdobie_11/2021-04/2022

Vlastník dokladu
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_11/2021-04/2022_MRR

Paušálna_suma_za_obdobie_11/2021-04/2022

Vlastník dokladu
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nárokovaná výška mzdy_04/2022_RR

SH - personálne výdavky za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_04/2022_MRR

SH - personálne výdavky za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_04/2022_RR

Paušálna_suma_za_obdobie_04/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_04/2022_MRR

Paušálna_suma_za_obdobie_04/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nárokovaná výška mzdy_1/2022_MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_1/2022_RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_2/2022_RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 2/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_2/2022_MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 2/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_3/2022_MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 3/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_3/2022_RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 3/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_4/2022_MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 4/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_4/2022_RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 4/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_1/2022-4/2022_MRR

Paušálna_suma_za_obdobie_1-4/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_1/2022-4/2022_RR

Paušálna_suma_za_obdobie_1-4/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nárokovaná výška mzdy_12/2021_MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_12/2021_RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_8/2021_MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Nárokovaná výška mzdy_8/2021_RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_08-12/2021_RR

Paušálna_suma_za_obdobie_08-12/2021

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_08-12/2021_MRR

Paušálna_suma_za_obdobie_08-12/2021

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_11/2021_MRR

SIŽP - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_11/2021_VRR

SIŽP - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_08/2021-12/2021_VRR

Paušálna_suma_za_obdobie_08/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_08/2021-12/2021_MRR

Paušálna_suma_za_obdobie_08/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚNMS-Tarif_plat_10/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
1,230 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-Tarif_plat_10/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,475 €
Schválené na preplatenie
5,475 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-Osob_príplatok_10/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,180 €
Schválené na preplatenie
2,180 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-Doplatok_k_platu_(PN)_10/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS_VšZP_10/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
607 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-VšZP_10/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-OStatné_ZP_10/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-Ostatné_ZP_10/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-NP_10/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-NP_10/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-PvN_10/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-RF_10/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-RF_10/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-PN_10/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-PN_10/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-PvN_10/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-IP_10/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-IP_10/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-ÚP_10/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-ÚP_10/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-SP_10/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-SP_10/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-Doplatok_k_platu_(PN)_10/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-Ostat_príplatky_10/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-Ostat_príplatky_10/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS-Osob_príplatok_10/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.2 - personálne výdavky za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
490 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚNMS- Paušálna_suma_09-12/2018_RR

ÚNMS - Paušálna_suma_09-12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,019 €
Schválené na preplatenie
3,019 €
Realizácia
-
Názov

ÚNMS- Paušálna_suma_09-12/2018_MRR

ÚNMS - Paušálna_suma_09-12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,438 €
Schválené na preplatenie
13,438 €
Realizácia
-
Názov

ÚNMS-RF_11/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-IP_11/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-VšZP_11/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-Odmeny_11/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,491 €
Schválené na preplatenie
4,491 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-Tarif_plat_11/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,405 €
Schválené na preplatenie
6,405 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-Tarif_plat_11/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,439 €
Schválené na preplatenie
1,439 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-Osob_príplatok_11/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,306 €
Schválené na preplatenie
2,306 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-Osob_príplatok_11/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-Ostat_príplatky_11/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-Ostat_príplatky_11/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-Odmeny_11/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,009 €
Schválené na preplatenie
1,009 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-Doplatok_k_platu_(PN)_11/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-Doplatok_k_platu_(PN)_11/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-VšZP_11/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-Ostatné_ZP_11/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-Ostatné_ZP_11/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-NP_11/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-NP_11/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-SP_11/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
1,870 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-SP_11/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-ÚP_11/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-ÚP_11/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-IP_11/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-PvN_11/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-PvN_11/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-RF_11/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
634 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-PN_11/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-PN_11/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.3- personálne výdavky za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚNMS-Ostatné_ZP_12/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS_Osob_príplatok_12/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-Tarif_plat_12/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,437 €
Schválené na preplatenie
6,437 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-Tarif_plat_12/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,446 €
Schválené na preplatenie
1,446 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS_Osob_príplatok_12/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,186 €
Schválené na preplatenie
2,186 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-Ostat_príplatky_12/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-Ostat_príplatky_12/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-Odmeny_12/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-Odmeny_12/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-Doplatok_k_platu_(PN)_12/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-Doplatok_k_platu_(PN)_12/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-VšZP_12/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-VšZP_12/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-Ostatné_ZP_12/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-NP_12/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-NP_12/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-SP_12/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-SP_12/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-ÚP_12/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-ÚP_12/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-IP_12/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-IP_12/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-PvN_12/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-PvN_12/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-RF_12/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
441 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-RF_12/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-PN_12/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-PN_12/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.4 - personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚNMS-RF_09/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-PvN_09/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-IP_09/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-ÚP_09/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-Ostatné_ZP_09/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-Osob_príplatok_09/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
501 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-Osob_príplatok_09/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,229 €
Schválené na preplatenie
2,229 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS - Tarif_plat_09/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,514 €
Schválené na preplatenie
5,514 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS_Tarif_plat_09/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
1,239 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-Ostat_príplatky_09/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-Ostat_príplatky_09/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-VšZP_09/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
615 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS_VšZP_09/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS_Ostatné_ZP_09/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-NP_09/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-NP_09/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-SP_09/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
1,106 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-SP_09/2018_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-ÚP_09/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-IP_09/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-PvN_09/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚNMS-RF_09/2018_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.1 - personálne výdavky za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Nárokovaná výška mzdy_5/2022_RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 5/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_5/2022_MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 5/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_6/2022_RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 6/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_6/2022_MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 6/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_7/2022_RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 7/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdy_7/2022_MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 7/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_5-7/2022_RR

Paušálna_suma_za_obdobie_5-7/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_5-7/2022_MRR

Paušálna_suma_za_obdobie_5-7/2022

Vlastník dokladu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_01/2022_VRR

SIŽP - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_01/2022_MRR

SIŽP - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_01/2022-04/2022_VRR

Paušálna suma za obdobie 01/2022-04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna_suma_za_obdobie_01/2022-04/2022_MRR

Paušálna suma za obdobie 01/2022-04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_02/2022_VRR

SIŽP - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_02/2022_MRR

SIŽP - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_03/2022_MRR

SIŽP - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_03/2022_VRR

SIŽP - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_04/2022_VRR

SIŽP - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Nárokovaná_výška_mzdy_04/2022_MRR

SIŽP - Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

ÚNMS-Paušálna_suma_01-02/2019_RR

ÚNMS-Paušálna_suma_za_obdobie_01-02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚNMS-Paušálna_suma_01-02/2019_MRR

ÚNMS-Paušálna_suma_za_obdobie_01-02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚNMS_VšZP_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_Ostat_príplatky_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_Ostat_príplatky_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_RF_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_RF_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_PvN_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_PvN_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_IP_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_IP_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_ÚP_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_ÚP_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_SP_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_Osob_príplatok_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_SP_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_NP_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_NP_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_Ostat_ZP_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_Ostat_ZP_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_VšZP_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_Osob_príplatok_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_Tarif_plat_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_Tarif_plat_01_2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_Odmeny_mimo_prac_pomer_01_2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS_Odmeny_mimo_prac_pomer_01_2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS-RF_02/2019_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-RF_02/2019_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-Na_nemocenské_dávky_(PN)_02/2019-RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-Na_nemocenské_davky_(PN)_02/2019_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-PvN_02/2019_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-PvN_02/2019_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-IP_02/2019_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-IP_02/2019_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-ÚP_02/2019_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-ÚP_02/2019_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-Ostatné_ZP_02/2019_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-NP_02/2019_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-Ostatné_ZP_02/2019_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-SP_02/2019_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-SP_02/2019_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-NP_02/2019_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-VšZP_02/2019_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-VšZP_02/2019_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-Doplatok_k_platu_(PN)_02/2019_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-Doplatok_k_platu_(PN)_02/2019_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-Ostat_príplatky_02/2019_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-Ostat_priplatky_02/2019_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-Osob_príplatok_02/2019_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-Osob_príplatok_02/2019_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-Tarif_plat_02/2019_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS-Tarif_plat_02/2019_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - Odmeny_z_mimo_prac_pomeru_02/2019_RR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - Odmeny_z_mimo_prac_pomeru_02/2019_MRR

ÚNMS-Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV - Paušálna_suma_za_obdobie_01-04/2019_RR

ÚPV - Paušálna_suma_za_obdobie_01-04/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
-
Názov

ÚPV - Paušálna_suma_za_obdobie_01-04/2019_MRR

ÚPV - Paušálna_suma_za_obdobie_01-04/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,363 €
Schválené na preplatenie
4,363 €
Realizácia
-
Názov

ÚPV -IP_4/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -IP_4/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -ÚP_4/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -ÚP_4/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -SP_4/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
748 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV - NP_4/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV - NP_4/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -Ostatné_ZP_4/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -Ostatné_ZP_4/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -VšZP_4/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -VšZP_4/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -Ostat_príplatky_4/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -Osob_príplatok_4/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -Osob_príplatok_4/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
1,203 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV-Tarif_plat_4/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
767 €
Schválené na preplatenie
767 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV-Tarif_plat_4/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,413 €
Schválené na preplatenie
3,413 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV - Odmeny_z_mimo_prac_pomeru_04/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV - Odmeny_z_mimo_prac_pomeru_04/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
588 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -PvN_4/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -PvN_4/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -RF_4/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -RF_4/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -Ostat_príplatky_4/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -SP_4/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 4 - personálne výdavky za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

ÚPV -PN_3/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -PN_3/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -RF_3/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -PvN_3/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -IP_3/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -ÚP_3/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -ÚP_3/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -SP_3/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
741 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV - NP_3/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -Ostatné_ZP_3/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -Ostatné_ZP_3/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -VšZP_3/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV-Tarif_plat_3/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,196 €
Schválené na preplatenie
3,196 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -Ostat_príplatky_32019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -Ostat_príplatky_32019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -Osob_príplatok_3/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -Osob_príplatok_3/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
1,156 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV - Odmeny_z_mimo_prac_pomeru_03/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV - Odmeny_z_mimo_prac_pomeru_03/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
823 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV-Tarif_plat_3/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -VšZP_3/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV - NP_3/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -SP_3/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -IP_3/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -PvN_3/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -RF_3/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 3 - personálne výdavky za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

ÚPV -IP_2/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -RF_2/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -RF_2/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -PvN_2/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -PvN_2/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -IP_2/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -ÚP_2/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -ÚP_2/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -SP_2/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -SP_2/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -Osob_príplatok_2/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -Osob_príplatok_2/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV-Tarif_plat_2/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV-Tarif_plat_2/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
1,170 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV - Odmeny_z_mimo_prac_pomeru_02/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV - Odmeny_z_mimo_prac_pomeru_02/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV - NP_2/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV - NP_2/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -Ostatné_ZP_2/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -Ostatné_ZP_2/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -VšZP_2/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -VšZP_2/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -Ostat_príplatky_2/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -Ostat_príplatky_2/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 2 - personálne výdavky za obdobie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚPV -RF_1/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -PvN_1/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -IP_1/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -ÚP_1/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -SP_1/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -SP_1/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV - NP_1/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV - NP_1/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -Ostatné_ZP_1/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -Ostatné_ZP_1/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -VšZP_1/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -VšZP_1/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -Ostat_príplatky_1/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -Ostat_príplatky_1/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -Osob_príplatok_1/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -Osob_príplatok_1/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV-Tarif_plat_1/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV-Tarif_plat_1/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
956 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV - Odmeny_z_mimo_prac_pomeru_01/2019_RR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -RF_1/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -PvN_1/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -IP_1/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV -ÚP_1/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚPV - Odmeny_z_mimo_prac_pomeru_01/2019_MRR

ÚPV - Sumarizačný hárok č. 1 - personálne výdavky za obdobie 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
353 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - Ostat_príplatky_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - Osob_príplatok_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - Osob_príplatok_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,781 €
Schválené na preplatenie
2,781 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS-Tarif_plat_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,428 €
Schválené na preplatenie
2,428 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS-Tarif_plat_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,808 €
Schválené na preplatenie
10,808 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - Odmeny_mimo_prac_pomeru_01_2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - RF_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - SP_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - SP_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
2,063 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - NP_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - NP_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - Ostatné_ZP_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - VšZP_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - VšZP_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
1,070 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - Odmeny_mimo_prac_pomeru_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
862 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - PvN_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - ÚP_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - Ostatné_ZP_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - Ostat_príplatky_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - RF_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - PvN_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - IP_01/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - IP_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
429 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - ÚP_01/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 5 - personálne výdavky za obdobie 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚNMS - Paušálna_suma_za_obdobie_01-02/2019_RR

ÚNMS - Paušálna suma za obdobie 01-02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,661 €
Schválené na preplatenie
2,661 €
Realizácia
-
Názov

ÚNMS - Paušálna_suma_za_obdobie_01-02/2019_MRR

ÚNMS - Paušálna suma za obdobie 01-02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,848 €
Schválené na preplatenie
11,848 €
Realizácia
-
Názov

ÚNMS - Doplatok_k_platu(PN)_02/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - Ostat_príplatky_02/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - Ostat_príplatky_02/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - Osob_príplatok_02/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - Osob_príplatok_02/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,975 €
Schválené na preplatenie
3,975 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - RF_02/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - IP_02/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - ÚP_02/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - SP_02/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,744 €
Schválené na preplatenie
2,744 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - Ostatné_ZP_02/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
377 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - VšZP_02/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,301 €
Schválené na preplatenie
1,301 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - Tarif_plat_02/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,477 €
Schválené na preplatenie
12,477 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - PN_02/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - PN_02/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - PvN_02/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - PvN_02/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - ÚP_02/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - NP_02/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - Ostatné_ZP_02/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - Doplatok_k_platu(PN)_02/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - Odmeny_mimo_prac_pomer_02/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - Odmeny_mimo_prac_pomer_02/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - Tarif_plat_02/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,803 €
Schválené na preplatenie
2,803 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - VšZP_02/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - NP_02/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - SP_02/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
616 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - IP_02/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
521 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS - RF_02/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.6 - personálne výdavky za obdobie02/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
931 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚNMS- Paušálna_suma_za_obdobie_03_06_2019_RR

ÚNMS - Paušálna suma za obdobie 03-06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,159 €
Schválené na preplatenie
3,159 €
Realizácia
-
Názov

ÚNMS- Paušálna_suma_za_obdobie_03_06_2019_MRR

ÚNMS - Paušálna suma za obdobie 03-06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,064 €
Schválené na preplatenie
14,064 €
Realizácia
-
Názov

ÚNMS - PN_06/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - RF_06/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - PvN_06/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - IP_06/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - ÚP_06/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - SP_06/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
506 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - NP_06/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - VšZP_06/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - Doplatok_k_príjmu_(PN)_06/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - Ostat_príplatky_06/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - Osob_príplatok_06/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - Tarif_plat_06/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
631 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - ÚP_06/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - Ostatné_ZP_06/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - Tarif_plat_06/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
2,811 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - Osob_príplatok_06/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
770 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - Ostat_príplatky_06/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - Doplatok_k_príjmu_(PN)_06/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - VšZP_06/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - Ostatné_ZP_06/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - NP_06/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - SP_06/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - IP_06/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - PvN_06/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - RF_06/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - PN_06/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 10 - personálne výdavky za obdobie 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚNMS - RF_05/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - RF_05/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - PvN_05/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - PvN_05/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - IP_05/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - IP_05/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - ÚP_05/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - ÚP_05/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - SP_05/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - SP_05/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - NP_05/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - NP_05/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - Ostatné_ZP_05/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - VšZP_05/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - Ostat_príplatky_05/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - Osob_príplatok_05/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - Tarif_plat_05/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
782 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - Tarif_plat_05/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
3,480 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - Osob_príplatok_05/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
1,095 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - Ostat_príplatky_05/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - VšZP_05/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
311 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - Ostatné_ZP_05/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č. 9 - personálne výdavky za obdobie 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚNMS - VšZP_04/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - Ostatné_ZP_04/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - NP_04/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - SP_04/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
588 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - IP_04/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - PvN_04/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - RF_04/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
889 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - PN_04/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - PN_04/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - RF_04/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - PvN_04/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - IP_04/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - ÚP_04/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - SP_04/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,619 €
Schválené na preplatenie
2,619 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - NP_04/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - Ostatné_ZP_04/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
419 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - VšZP_04/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
1,368 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS _ Doplatok_k_príjmu_(PN)_04/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - Ostat_príplatky_04/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - Osob_príplatok_04/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,476 €
Schválené na preplatenie
4,476 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - Tarif_plat_04/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,049 €
Schválené na preplatenie
14,049 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - ÚP_04/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - Tarif_plat_04/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,156 €
Schválené na preplatenie
3,156 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - Osob_príplatok_04/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
1,005 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - Ostat_príplatky_04/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS _ Doplatok_k_príjmu_(PN)_04/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.8 - personálne výdavky za obdobie 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚNMS - PN_03/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - PN_03/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - RF_03/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - PvN_03/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - IP_03/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - ÚP_03/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - ÚP_03/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - SP_03/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,195 €
Schválené na preplatenie
3,195 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - NP_03/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
319 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - Ostatné_ZP_03/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - VšZP_03/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - Doplatok_k_príjmu_(PN)_03/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - Doplatok_k_príjmu_(PN)_03/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - RF_03/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,084 €
Schválené na preplatenie
1,084 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - PvN_03/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - IP_03/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - SP_03/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - NP_03/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - Ostatné_ZP_03/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
529 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - VšZP_03/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,607 €
Schválené na preplatenie
1,607 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS-Ostat_príplatky_03/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS-Osob_príplatok_03/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,820 €
Schválené na preplatenie
4,820 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - Tarif_plat_03/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,835 €
Schválené na preplatenie
13,835 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - Odmeny_03/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - Odmeny_03/2019_MRR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,920 €
Schválené na preplatenie
3,920 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS - Tarif_plat_03/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,108 €
Schválené na preplatenie
3,108 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS-Osob_príplatok_03/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,083 €
Schválené na preplatenie
1,083 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚNMS-Ostat_príplatky_03/2019_RR

ÚNMS - Sumarizačný hárok č.7 - personálne výdavky za obdobie 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ŠÚ - Paušálna_suma_za_obdobie_10-12/2018_a_01-05/2019_RR

ŠÚ - Paušálna_suma_za_obdobie_10-12/2018_a_01-05/2019

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŠÚ - Paušálna_suma_za_obdobie_10-12/2018_a_01-05/2019_MRR

ŠÚ - Paušálna_suma_za_obdobie_10-12/2018_a_01-05/2019

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŠÚ - Paušálna_suma_za_obdobie_10-12/2018_a_01-05/2019_RR

ŠÚ - Paušálna_suma_za_obdobie_10-12/2018_a_01-05/2019

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŠÚ - Paušálna_suma_za_obdobie_10-12/2018_a_01-05/2019_MRR

ŠÚ - Paušálna_suma_za_obdobie_10-12/2018_a_01-05/2019

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŠÚ-Tarif_plat_5/2019_MRR

ŠÚ - Sumarizačný hárok č. 8 - personálne výdavky za obdobie 5/2019

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

ŠÚ-Tarif_plat_5/2019_RR

ŠÚ - Sumarizačný hárok č. 8 - personálne výdavky za obdobie 5/2019

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

ŠÚ -Osob_príplatok_5/2019_MRR

ŠÚ - Sumarizačný hárok č. 8 - personálne výdavky za obdobie 5/2019

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

ŠÚ -Osob_príplatok_5/2019_RR

ŠÚ - Sumarizačný hárok č. 8 - personálne výdavky za obdobie 5/2019

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

ŠÚ -Doplatok_k_platu_PN_5/2019_MRR

ŠÚ - Sumarizačný hárok č. 8 - personálne výdavky za obdobie 5/2019

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

ŠÚ -Doplatok_k_platu_PN_5/2019_RR

ŠÚ - Sumarizačný hárok č. 8 - personálne výdavky za obdobie 5/2019

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

ŠÚ -VšZP_5/2019_MRR

ŠÚ - Sumarizačný hárok č. 8 - personálne výdavky za obdobie 5/2019

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

ŠÚ -VšZP_5/2019_RR

ŠÚ - Sumarizačný hárok č. 8 - personálne výdavky za obdobie 5/2019

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

ŠÚ - NP_5/2019_MRR

ŠÚ - Sumarizačný hárok č. 8 - personálne výdavky za obdobie 5/2019

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia