Popis projektu

Predkladaný projekt rieši modernizáciu a energetickú optimalizáciu polyfunkčnej budovy v obci Liptovský Peter. Celý objekt je vo vlastníctve obce Liptovský Peter a slúži nielen na výkon jej samosprávnych funkcií, ale i na množstvo iných aktivít, ktoré prispievajú ku kultúrnemu a sociálnemu rastu miestneho obyvateľstva. V súčasnosti je daná budova v nevyhovujúcom technickom stave, jej estetická hodnota nespĺňa určité štandardy a náklady na jej prevádzku sú finančne náročné.

Cieľom projektu je preto dosiahnutie nižšej energetickej náročnosti tejto budovy zateplením obvodového plášťa, výmenou vonkajších otvorových konštrukcií, vybudovaním bezbariérového vstupu do budovy s novým schodiskom, úpravou okapového chodníka a spevnených plôch pred vstupmi do budovy, výmenou klampiarskych konštrukcií a strešnej krytiny. Tento cieľ projektu bude naplnený realizovaním jednej hlavnej úlohy projektu a dvoch podporných. Vďaka implementácii projektu bude vlastník a prevádzkovateľ budovy, obec Liptovský Peter, poučený o tom, ako sledovať, merať a viesť evidenciu o spotrebe energie budov a čo zo zistených údajov vyplýva, pričom z tohto opatrenia nevzniknú obci Liptovský Peter žiadne náklady. V rámci projektu však budú realizované investične náročné opatrenia, na ktorých uskutočnenie by inak obec nemala dostatok vlastných zdrojov – tepelné zaizolovanie obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny, výmena okien a dverí na spomínanej budove.

Cieľovou skupinou projektu sú občania Liptovského Petra a primárne obec Liptovský Peter, ktorej v rámci energetických úspor odpadnú náklady na ďalšie výdavky.

Realizáciou projektu budú naplnené povinné merateľné ukazovatele projektu a výsledky – tým hlavným bude dosiahnutie úspory. Zníženie spotreby energie je v súlade s požiadavkami smernice 2010/31/EÚ a smernice 2012/27/EÚ. Okrem tepelno-technického zlepšenia stavu objektov, bude polyfunkčná budova estetický zapadať do prostredia obce. Zateplením budovy a výmenou otvorových výplní sa zvýši energetická hospodárnosť budovy s minimálnym dopadom na životné prostredie, a súčasne dôjde aj k zníženiu finančnej náročnosti chodu polyfunkčnej budovy.

Viac
Subjekt
Obec Liptovský Peter
Miesta realizácie
Liptovský Peter
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.05.2020
Celková suma
343,161 €
Vlastné zdroje
17,158 €
Vyčerpané z projektu
292,926 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A1 Zníženie energetickej náročnosti ver…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
29.05.2017
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
28.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
17.07.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
12,2 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,2 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
216,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
324,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
35853,3198 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
98453,7 (kWh/rok)
Cieľ
254953,8 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
97353,4261 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
625,5 (m2)
Cieľ
625,5 (m2)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
7,38 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
43,2333 (MWh/rok)
Cieľ
43,2333 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra_201908002

Účtovný doklad_EX_Manažment

Vlastník dokladu
Obec Liptovský Peter
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra_201908002

Účtovný doklad_EX_Manažment

Vlastník dokladu
Obec Liptovský Peter
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

Faktúra201910002

Účtovný doklad_EX_manažment

Vlastník dokladu
Obec Liptovský Peter
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra201910002

Účtovný doklad_EX_manažment

Vlastník dokladu
Obec Liptovský Peter
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

Faktúra_201909004

Účtovný doklad_EX_manažment

Vlastník dokladu
Obec Liptovský Peter
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra_201909004

Účtovný doklad_EX_manažment

Vlastník dokladu
Obec Liptovský Peter
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

Faktúra077/10/19

Účtovný doklad_stavebné_práce

Vlastník dokladu
Obec Liptovský Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193,131 €
Schválené na preplatenie
193,131 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra077/10/19

Účtovný doklad_stavebné_práce

Vlastník dokladu
Obec Liptovský Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193,131 €
Schválené na preplatenie
193,131 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

Fáktúra 009/03/20

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovský Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,795 €
Schválené na preplatenie
94,795 €
Realizácia
-
Názov

FAKTURA 2020/03/03

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovský Peter
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
2,120 €
Schválené na preplatenie
2,120 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

FAKTÚRA č. 015/04/20

Vlastník dokladu
Obec Liptovský Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Energetický audit

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovský Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovský Peter
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Liptovský Peter

Suma celkom
1,212 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
LeXtom s.r.o.
IČO
50251015
Názov
Parametric Systems SK s. r. o.
IČO
50441981
Názov
TWG, s.r.o.
IČO
36661791
Názov
TREOS s.r.o.
IČO
36398667
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.