Popis projektu

Hlavná aktivita projektu bude prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl.4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.  Realizovaná významná obnova budovy elokovaného pracoviska CŠPP  sa odrazí v zlepšených tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií, modernizácii vykurovacieho systému a inštalácie rekuperačnej jednotky a v neposlednom rade aj v modernizácii osvetlenia. Navrhované opatrenia prinesú zníženie výdavkov na spotrebovanú energiu, zlepšenie vnútorného prostredia budov a predĺženie úžitkovej hodnoty stavby. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, osvetlenie a stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy elokovaného pracoviska.

Pri návrhu súboru opatrení sa zároveň kládol aj dôraz na ukazovateľ ,,Value for Money“, ktorý sa určí pomerom hodnoty  merateľného ukazovateľa , t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ ,,Value for Money“ je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu ,, získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money" na úrovni , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Určujúcim a referenčným faktorom tohto projektu, sú nasledovné merateľné ukazovatele:

P0612    Podlahová plocha budov              265,02 m2

P0470    Počet verejných budov                    1

P0250    Počet opatrení                                 4

P0706    Zvýšená kapacita výroby energie z obnov. zdrojov         0,009 MW

P0707    Zvýšená kapacita výroby tepla z obnov. zdrojov              0,009 MWt

P0705    Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnov. zdrojov        0 MWe

P0628    Spotreba energie v budove pred realiz. opatrení             45,77 MWh/rok

P0627    Spotreba energie v budove po realiz. opatrení                7,63 MWh/rok

P0084    Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zar. OZE             2,961 MWh/rok

P0080    Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zar. OZE          0 MWh/rok

P0103    Odhadované ročné zníženie emisií CO2                           21,15 t.ekviv.CO 

P0701    Zníženie ročnej spotreby primárnej energie                     19 611,71 kWh/rok 

P0687    Zníženie konečnej spotreby energie                                 38 142,61 kWh/rok

P0689    Zníženie potreby energie                                                    110 660,496 kWh/rok

P0692    Zníženie produkcie emisií PM10                                        1,43 kg/rok

P0694    Zníženie produkcie emisií SO2                                           3,3 kg/rok

P0691    Zníženie produkcie emisií Nox                                           18,83 kg/rok

Viac
Subjekt
Centrum poradenstva a prevencie, Slovenská 69/56, Gelnica
Miesta realizácie
Gelnica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.03.2021
Celková suma
246,668 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
22.09.2017
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
18.03.2021
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
22.09.2017
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
18.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
22.10.2019
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
22.01.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
22.10.2019
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
22.01.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
32391,3208 (kWh/rok)
Cieľ
46083,8123 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0113 (MW)
Cieľ
0,0113 (MW)
Naposledy aktualizované
09.11.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0113 (MWt)
Cieľ
0,0113 (MWt)
Naposledy aktualizované
09.11.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
14,577 (MWh/rok)
Cieľ
14,577 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
9,5237 (MWh/rok)
Cieľ
6,8897 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
7,7925 (t ekviv. CO2)
Cieľ
8,9058 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
3,0806 (Kg/rok)
Cieľ
1,1185 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
8,727 (Kg/rok)
Cieľ
7,6665 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.11.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
265,02 (m2)
Cieľ
265,02 (m2)
Naposledy aktualizované
09.11.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
112527,492 (kWh/rok)
Cieľ
110672,352 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
45,77 (MWh/rok)
Cieľ
45,77 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
36246,35 (kWh/rok)
Cieľ
38880,2929 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Fa č. jj 5/2017 Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2017
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Fa č. FV20201001 Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
120,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. FV20201001 Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
120,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
93,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
93,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Fa č 22/2020

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č 22/2020

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Fa č. 2020069 Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 2020069 Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Fa č. 21001

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 21001

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra EUROBAU č. FV20201208

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Stavebné práce

FA EUROBAU č. FV20201210

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Stavebné práce

FA EUROBAU č. FV20201209

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
4,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov IČO
Názov
EURO-BAU s.r.o.
IČO
46738479
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Ing. Marcel Koncz
IČO
41285905
Názov
Jedináková Jana Ing.
IČO
35541695
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.