Popis projektu

Hlavná aktivita projektu ,,“ bude prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl.4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.  Realizovaná významná obnova budovy CŠPP sa odrazí v zlepšených tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií, modernizácii vykurovacieho systému, inštalácie rekuperačnej jednotky a v neposlednom rade aj v modernizácii osvetlenia. Navrhované opatrenia zohľadnené v projektovej dokumentácii vychádzali z výsledkov energetického auditu spracovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v r. 2015. Jednotlivé opatrenia ako celok prinesú po ich zrealizovaní zníženie výdavkov na spotrebovanú energiu, zlepšenie vnútorného prostredia budov a predĺženie úžitkovej hodnoty stavby. Zateplením obvodového plášťa budovy a ďalšími opatreniami dôjde ku zníženiu celkových nákladov na vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie a stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy. Pri spracovaní projektovej dokumentácie bol zohľadnený aj časový horizont, ktorý ubehol od spracovania energetického auditu po obdobie spracovávania projektovej dokumentácie.

Určujúcim a referenčným faktorom tohto projektu, sú nasledovné merateľné ukazovatele:

P0612    Podlahová plocha budov   737,69   m2

P0470    Počet verejných budov         1

P0250    Počet opatrení                      4

P0706    Zvýšená kapacita výroby energie z obnov. Zdrojov     0 MW

P0707    Zvýšená kapacita výroby tepla z obnov. Zdrojov  

              0 MWt

P0705    Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnov. Zdrojov   0 Mwe

P0628     Spotreba energie v budove pred realiz. Opatrení 

               94,46 MWh/rok

P0627     Spotreba energie v budove po realiz. Opatrení

               25,61 MWh/rok

P0084      Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zar. OZE

                0 MWh/rok

P0080      Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zar.

                 OZE 0 MWh/rok

P0103      Odhadované ročné zníženie emisií   50,90

                 CO2t.ekviv.CO2

P0701       Zníženie ročnej spotreby primárnej energie   

                  29 188,05  kWh/rok

P0687       Zníženie konečnej spotreby energie 68 848,85 

                  kWh/rok

P0689       Zníženie potreby energie   80688,1073 kWh/rok

P0692       Zníženie produkcie emisií PM10 13,14 kg/rok

P0694       Zníženie produkcie emisií SO2  691 kg/rok

P0691       Zníženie produkcie emisií Nox   123 kg/rok

Viac
Subjekt
Centrum poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2017 - 01.04.2020
Celková suma
293,552 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
12,961 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
14.12.2017
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
29.04.2020
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
14.12.2017
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
29.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
95673,1023 (kWh/rok)
Cieľ
77135,1264 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
46,3607 (t ekviv. CO2)
Cieľ
22,1 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
53,1237 (Kg/rok)
Cieľ
50,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
64,6099 (Kg/rok)
Cieľ
61,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
94,4623 (MWh/rok)
Cieľ
94,4623 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
737,69 (m2)
Cieľ
737,69 (m2)
Naposledy aktualizované
24.11.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
26,6489 (MWh/rok)
Cieľ
25,1221 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
67813,3516 (kWh/rok)
Cieľ
69340,2272 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
78859,848 (kWh/rok)
Cieľ
80630,304 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra projektová dokumentácia

Faktúra - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,961 €
Schválené na preplatenie
12,961 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Fa č. 20027 KPA

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 20027 KPA

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

Fa č. 20026 KPA

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 20026 KPA

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

Fa č. 2020021 ECB

Energetický certifikát

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 2020021 ECB

Energetický certifikát

Vlastník dokladu
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov IČO
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
SIMA plus Krompachy, s.r.o.
IČO
47426136
Názov
DVJ Company s. r. o.
IČO
43913644
Názov
Jedináková Jana Ing.
IČO
35541695
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.