Popis projektu

Hlavná aktivita projektu bude prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl.4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.  Realizovaná významná obnova budovy Spojenej školy sa odrazí v zlepšených tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií, modernizácii vykurovacieho systému, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia a inštalácie rekuperačných jednotiek. Navrhované opatrenia prinesú zníženie výdavkov na spotrebovanú energiu, zlepšenie vnútorného prostredia budov a predĺženie úžitkovej hodnoty stavby. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy školy.

Určujúcim a referenčným faktorom tohto projektu, sú nasledovné merateľné ukazovatele:

P0612    Podlahová plocha budov              3 603,679 m2

P0470    Počet verejných budov                    1

P0250    Počet opatrení                                 4

P0706    Zvýšená kapacita výroby energie z obnov. zdrojov         0,00 MW

P0707    Zvýšená kapacita výroby tepla z obnov. zdrojov             0,00 MWt

P0705    Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnov. zdrojov        0,00 MWe

P0628    Spotreba energie v budove pred realiz. opatrení             632,679 MWh/rok

P0627    Spotreba energie v budove po realiz. opatrení                210,366 MWh/rok

P0084    Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zar. OZE             0,00 MWh/rok

P0080    Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zar. OZE          0,00 MWh/rok

P0103    Odhadované ročné zníženie emisií CO2                           360,80 t.ekviv.CO 

P0701    Zníženie ročnej spotreby primárnej energie                      690 492,233 kWh/rok 

P0687    Zníženie konečnej spotreby energie                                  422 313,233 kWh/rok

P0689    Zníženie potreby energie                                                   315 229,70 kWh/rok

P0692    Zníženie produkcie emisií PM10                                        6 kg/rok

P0694    Zníženie produkcie emisií SO2                                          7 kg/rok

P0691    Zníženie produkcie emisií Nox                                            90 kg/rok

Viac
Subjekt
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Vyšné Opátske
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.01.2020
Celková suma
915,842 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
811,978 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
25.05.2017
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
20.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
16.04.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
20.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
109,7051 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
05.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,11 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
90,14 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.08.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
1256,584 (MWh/rok)
Cieľ
1256,584 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
826557,284 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
323605,215 (kWh/rok)
Cieľ
315232,114 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
1084770,361 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
3619,31 (m2)
Cieľ
3603,68 (m2)
Naposledy aktualizované
05.08.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
430,0267 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Energetický audit

EA LOVIS s.r.o. FV171041

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,340 €
Schválené na preplatenie
5,340 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

Projektová dokumentácia

PD Ján Kunec_2017013

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,950 €
Schválené na preplatenie
9,950 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Stavebné práce

FA BETPRES 010190198

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328,484 €
Schválené na preplatenie
328,484 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Stavebné práce

FA BETPRES 010190198

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328,484 €
Schválené na preplatenie
328,484 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér-externé riadenie

FA KPA 19043

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,871 €
Schválené na preplatenie
4,871 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Projektový manažér-externé riadenie

FA KPA 19043

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,871 €
Schválené na preplatenie
4,871 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

FA GESTIÓN 20190018

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,300 €
Schválené na preplatenie
6,300 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Stavebný dozor

FA GESTIÓN 20190018

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,300 €
Schválené na preplatenie
6,300 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

FA GESTIÓN 20190021

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,440 €
Schválené na preplatenie
3,440 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

FA GESTIÓN 20190021

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,440 €
Schválené na preplatenie
3,440 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Stavebné práce

FA BETPRES 010190228

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179,111 €
Schválené na preplatenie
179,111 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA BETPRES 010190228

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179,111 €
Schválené na preplatenie
179,111 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Energetický certifikát budovy

FA Winks 20191204

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
-
Názov

Energetický certifikát budovy

FA Winks 20191204

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
20.03.2020
Názov

Projektový manažér-externé riadenie

FA KPA 20002

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,940 €
Schválené na preplatenie
5,940 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér-externé riadenie

FA KPA 20002

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,940 €
Schválené na preplatenie
5,940 €
Realizácia
20.03.2020
Názov

Stavebný dozor

FA GESTIÓN 20190025

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,578 €
Schválené na preplatenie
6,578 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

FA GESTIÓN 20190025

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,578 €
Schválené na preplatenie
6,578 €
Realizácia
26.03.2020
Názov

Stavebné práce

FA BETPRES 010190285

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,644 €
Schválené na preplatenie
260,644 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA BETPRES 010190285

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,644 €
Schválené na preplatenie
260,644 €
Realizácia
26.03.2020
Názov

Projektový manažér externé riadenie

FA KPA 20015

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér externé riadenie

FA KPA 20015

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

Stavebné práce

FA BETPRES 010190285

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA Betpres 010190313

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA Betpres 010190313

Vlastník dokladu
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov IČO
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
BETPRES, s.r.o
IČO
31684343
Názov
LOVIS s.r.o.
IČO
46328980
Názov
Gestión, s. r. o.
IČO
44237197
Názov
Ing. arch. Ján Kunec
IČO
33873992
Názov
Winks s. r. o.
IČO
45243956
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.