Popis projektu

Ciele projektu sú stanovené v súlade s prioritnou osou 6 OP ĽZ: Technická vybavenosť v obciach

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ako aj špecifickým cieľom 6.1.3: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre. Komunitné centrá, boli v rámci OP ĽZ, definované ako potenciálny nástroj, ktorý na lokálnej úrovni dokáže účinne koordinovať rôznorodé intervenčné programy a poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby podľa špecifických potrieb cieľových skupín.

Z týchto dôvodov plánuje obec Slanec, plne využiť potenciál inštitútu komunitného centra a prispieť k zlepšeniu životnej úrovne MRK obyvateľov, všetkých sociálne vylúčených komunít a v konečnom dôsledku aj všetkých obyvateľov obce Slanec.

Najefektívnejším spôsobom, ako toho docieliť je zriadenie priestorov komunitného centra priamo v centre obce, v jej zastavanej časti. Práve sociálne intervencie realizované s dôrazom na zabezpečovanie dostupných komplexných služieb obyvateľom všetkých vekových kategórii sa ukazujú ako jeden z nástrojov na podporu sociálnej inklúzie a na zvyšovanie zamestnateľnosti týchto zraniteľných skupín v dlhodobom meradle.

Preto sme ako primárny cieľ projektu stanovili prispieť k sociálnemu začleňovaniu sociálne vylúčených osôb, zapojiť sa do ekonomického, sociálneho a  kultúrneho života nielen MRK komunity, ale celej spoločnosti a to prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb.

Stanovili sme aj špecifické ciele projektu:

-zlepšenie prístupu členov MRK a všetkých sociálne vylúčených členov komunity k sociálnej infraštruktúre,

-aktivizovanie jednotlivcov a vo finále celú MRK komunitu pri riešení vlastnej situácie (ekonomickej, bytovej, vzťahovej,...) zapojenie sa do diania v obci,

-eliminácia a predchádzanie vzniku sociálno-patologických javov, predovšetkým u mládeže

-zlepšovanie vzdelanostnej úrovne ako aj školskej dochádzky,

-šírenie osvety v oblasti hygieny, zdravotnej starostlivosti, plánovaného rodičovstva, prístupu k prírode a vlastnému okoliu.

Hlavnou aktivitou projektu je zriadenie komunitného centra v obci Slanec a to na prvom poschodí budovy informačného centra, ktoré nie je v súčasnosti využívané. Pôjde o KC s maximálnymi nárokmi na priestory. Po odovzdaní stavby do prevádzky, bude objekt vybavený zariadením nevyhnutným k poskytovaniu sociálnej a komunitnej práce pre 1477 obyvateľov obce, z ktorých je približne 419 členov MRK komunity.

Viac
Subjekt
Obec Slanec
Miesta realizácie
Slanec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.06.2022
Celková suma
181,843 €
Vlastné zdroje
9,092 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prestavba existujúcich objektov na KC
Typ
Podpora prestavby e…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
04.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
17.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
20.03.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
16.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
2,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
6,869 (tony CO2 eq)
Cieľ
6,428 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
41016,26 (kWh/rok)
Cieľ
35110,4 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných komunitných centier
Hodnota
1,0 (komunitné centrum)
Cieľ
1,0 (komunitné centrum)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externé riadenie

Faktúra č. 22018 KPA

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 20210066

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra č. 20180063 AIP projekt

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
5,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2018
Názov

Externý manažment 2

Faktúra č. 22039 KPA

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

Stavebné práce

FA č. 202132 Bauman stavby

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Stavebné práce

FA č. 202132 Bauman stavby

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
AIP projekt, s.r.o.
IČO
50172441
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING
IČO
45565201
Názov
BAUMAN stavby, s.r.o.
IČO
52203204
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.