Popis projektu

Hlavná aktivita projektu bude prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl.4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.  Realizovaná významná obnova budovy materskej školy sa odrazí v zlepšených tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií, modernizácii vykurovacieho systému,  osvetlenia, systémov regulovania a využívania OZE. Navrhované opatrenia prinesú zníženie výdavkov na spotrebovanú energiu, zlepšenie vnútorného prostredia budov a predĺženie úžitkovej hodnoty stavby.

Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty obecnej budovy.

Pri návrhu súboru opatrení sa zároveň kládol aj dôraz na ukazovateľ ,,Value for Money“, ktorý sa určí pomerom hodnoty  merateľného ukazovateľa , t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ ,,Value for Money“ je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu ,, získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money" na úrovni , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Určujúcim a referenčným faktorom tohto projektu, sú nasledovné merateľné ukazovatele:

P0612                   Podlahová plocha budov                                                                             1572,58 m2

P0470                   Počet verejných budovpočet                                                                        1

P0250                   Počet opatrenípočet                                                                                      5

P0706                   Zvýšená kapacita výroby energie z obnov. Zdrojov                                  0,00472 MW

P0707                   Zvýšená kapacita výroby tepla z obnov. Zdrojov                                       0,00472MWt

P0705                   Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnov. Zdrojov                                 0 Mwe

P0628                  Spotreba energie v budove pred realiz. Opatrení                                     242,25 MWh/rok

P0627                  Spotreba energie v budove po realiz. Opatrení                                         53,50 MWh/rok

P0084                  Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zar. OZE                                       17,481 MWh/rok

P0080                  Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zar. OZE                                    0 MWh/rok

P0103                  Odhadované ročné zníženie emisií CO2                                                    79,37 t.ekviv.CO2

P0701                  Zníženie ročnej spotreby primárnej energie                                              81 497,76 kWh/rok

P0687                  Zníženie konečnej spotreby energie                                                           188 752,97 kWh/rok

P0689                  Zníženie potreby energie                                                                                537 837,87 kWh/rok

P0692                 Zníženie produkcie emisií PM10                                                                    17,67 kg/rok

P0694                 Zníženie produkcie emisií SO2                                                                      76,22 kg/rok

P0691                 Zníženie produkcie emisií Nox                                                                        131,93 kg/rok

Viac
Subjekt
Obec Trstené pri Hornáde
Miesta realizácie
Trstené pri Hornáde
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2017 - 01.02.2021
Celková suma
536,437 €
Vlastné zdroje
26,822 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Znižovanie energetickej náročnosti budo…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
28.02.2017
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
22.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
29.10.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
22.02.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
240864,0092 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0038 (MW)
Cieľ
0,0038 (MW)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0038 (MWt)
Cieľ
0,0038 (MWt)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,9536 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
41,2848 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,3514 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
31,8598 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1572,57 (m2)
Cieľ
1572,58 (m2)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
31,8624 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
242,25 (MWh/rok)
Cieľ
242,25 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
210389,3051 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
532363,7232 (kWh/rok)
Cieľ
537883,479 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
197,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
197,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
244,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
244,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
37,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
37,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Publicita

Publicita

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
WILLCOM s.r.o.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Projektová dokumentácia

projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2017
Názov

Publicita

Publicita

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
WILLCOM s.r.o.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov IČO
Názov
EURO-BAU s.r.o.
IČO
46738479
Názov
WILLCOM s.r.o.
IČO
36593087
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Ing. Marcel Koncz
IČO
41285905
Názov
Ing. Marta Tomková - T.D. LINE
IČO
32481837
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.