Popis projektu

    Mimoriadne závažnou výzvou Slovenska v súčasnosti bude riešenie sociálnej exklúzie občanov rómskeho etnika. Podstatnou otázkou tohto procesu bude zvyšovanie rómskej vzdelanosti, na ktorej je postavené ich ďalšie začlenenie do bežného života a hlavne ich začlenenie do ekonomicky aktívnej časti obyvateľstva. Nekvalifikovaní ľudia pôsobia na našu ekonomiku po všetkých stránkach  negatívne a ich ekonomická záťaž sa postupne stáva neúnosnou.
     Predkladaný projekt je jednou z ciest, ktorá má čiastočne túto nepriaznivú situáciu Rómov  zlepšiť. Samozrejme ide len o riešenie problému na miestnej úrovni. Hlavnou aktivitou obce v oblasti riešenia sociálnej exklúzie občanov z miestnej rómskej komunity (ďalej len MRK) je výstavba nového komunitného centra (ďalej len KC) obce. Táto inštitúcia bude slúžiť nie len  ako vzdelávacia pre potreby MRK, ale aj ako vyčlenený priestor pre užitočné trávenie voľných chvíľ formou zábavy resp. voľnočasovej záujmovej činnosti. V dispozičnom riešení objektu sú navrhnuté miestnosti, ktoré budú slúžiť ako školiace priestory a budú vybavené príslušnou audiovizuálnou technikou a PCs internetom. V ďalšej miestnosti bude kancelária komunitných pracovníkov, ktorí budú zároveň aj celý objekt spravovať. Na nich bude ležať celá ťarcha spojená s organizovaním činnosti KC. Budú poskytovať aj sociálne poradenstvo príp. pomáhať miestnym Rómom pri vybavovaní úradných záležitostí.
    Projekt je vypracovaný v rámci Prioritnej osi 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a je v súlade so Špecifickým cieľom 6.1.3: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre - podpora výstavby nových KC V rámci novej infraštruktúry budú ciele projektu v súlade aj s globálnym cieľom OP ĽZ: „Podporiť rozvoj ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce na zlepšenie ich sociálnej situácie“.

Viac
Subjekt
Obec Očová
Miesta realizácie
Očová
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.06.2023
Celková suma
322,405 €
Vlastné zdroje
16,120 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba KC
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
0,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných komunitných centier
Hodnota
0,0 (komunitné centrum)
Cieľ
1,0 (komunitné centrum)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.