Popis projektu

Predkladaný projekt rieši modernizáciu a energetickú optimalizáciu verejnej budovy - obecného úradu v obci Závažná Poruba. Celý objekt je vo vlastníctve obce Závažná Poruba a slúži výlučne na výkon jej samosprávnych funkcií. V súčasnosti je budova obecného úradu v nevyhovujúcom technickom stave, jeho estetická hodnota je negatívna a prevádzka finančne náročná.

Cieľom projektu je preto dosiahnutie nižšej energetickej náročnosti tejto budovy zateplením obvodového plášťa a výmenou otvorových výplní a zateplením strešného plášťa, výmenou zdroja kúrenia a UK.  Tento cieľ projektu bude naplnený realizovaním jednej hlavnej aktivity projektu a dvoch podporných aktivít. Vďaka implementácii projektu bude vlastník a prevádzkovateľ budovy, obec Závažná Poruba, poučený o tom, ako sledovať, merať a viesť evidenciu o spotrebe energie budovy a čo zo zistených údajov vyplýva, pričom z tohto opatrenia nevzniknú obci Závažná Poruba žiadne náklady. V rámci projektu však budú realizované investične náročné opatrenia, na ktorých uskutočnenie by inak obec nemala dostatok vlastných zdrojov – modernizácia osvetlenia, tepelné zaizolovanie obvodového plášťa, strechy, výmena okien a dverí na budove.

Cieľovou skupinou projektu sú občania Závažnej Poruby a primárne obec Závažná Poruba, ktorej v rámci energetických úspor odpadnú náklady na ďalšie výdavky.

Realizáciou projektu budú naplnené povinné merateľné ukazovatele projektu a výsledky – tým hlavným bude dosiahnutie úspory. Zníženie spotreby energie je v súlade s požiadavkami smernice 2010/31/EÚ a smernice 2012/27/EÚ. Okrem tepelno-technického zlepšenia stavu objektu, bude budova obecného úradu estetický zapadať do prostredia obce. Zateplením budovy a výmenou otvorových výplní sa zvýši energetická hospodárnosť budovy s minimálnym dopadom na životné prostredie, a súčasne dôjde aj k zníženiu finančnej náročnosti chodu obecného úradu.

Viac
Subjekt
Obec Závažná Poruba
Miesta realizácie
Závažná Poruba
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.04.2020
Celková suma
536,612 €
Vlastné zdroje
26,831 €
Vyčerpané z projektu
481,267 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A1 Zníženie energetickej náročnosti ver…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
16.05.2017
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
17.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
03.07.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1567,24 (m2)
Cieľ
1567,2 (m2)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,01 (MW)
Cieľ
0,01 (MW)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,01 (MWe)
Cieľ
0,01 (MWe)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
10,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
11,2962 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,5 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
28,9051 (Kg/rok)
Cieľ
34,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
26,7455 (Kg/rok)
Cieľ
33,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
63,0153 (Kg/rok)
Cieľ
77,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
101,786 (MWh/rok)
Cieľ
88,4413 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
228,0853 (MWh/rok)
Cieľ
228,0853 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
126299,302 (kWh/rok)
Cieľ
139644,0816 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
58766,6 (kWh/rok)
Cieľ
117540,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
147303,4602 (kWh/rok)
Cieľ
156021,9375 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

FAKTURA 059/08/19

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FAKTURA 059/08/19

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244,746 €
Schválené na preplatenie
244,746 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

Stavebné práce

FAKTURA 059/08/19

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244,746 €
Schválené na preplatenie
244,746 €
Realizácia
-
Názov

Externý projektový mnažment

FAKTÚRA 201908001

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
4,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý projektový manažment

FAKTÚRA201908001

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
3,520 €
Schválené na preplatenie
3,520 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Externý projektový manažment

FAKTÚRA201908001

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
3,520 €
Schválené na preplatenie
3,520 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA č. 071/09/19

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,134 €
Schválené na preplatenie
79,134 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA č. 071/09/19

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,134 €
Schválené na preplatenie
79,134 €
Realizácia
-
Názov

Externý projektový manažment

FAKTÚRA 201910001

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
2,640 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Externý projektový manažment

FAKTÚRA 201910001

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
2,640 €
Realizácia
-
Názov

FAKTÚRA č.076/10/19 Treos

FAKTÚRA č. 076/10/19 Treos

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,907 €
Schválené na preplatenie
149,907 €
Realizácia
04.01.2020
Názov

FAKTÚRA č.076/10/19 Treos

FAKTÚRA č. 076/10/19 Treos

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,907 €
Schválené na preplatenie
149,907 €
Realizácia
04.01.2020
Názov

FAKTURA_Externy_manažment

EX_manažment_FAK_201911001

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

FAKTURA_Externy_manažment

EX_manažment_FAK_201911001

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Faktúra013/03/20

Faktúra013/03/20

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Faktúra 2020/03/04

Faktúra2020/03/04

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
3,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Vypracovanie dokumentácie

Faktúra 17009

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2017
Názov

Energetický audit

Faktúra číslo: 2017101

Vlastník dokladu
Obec Závažná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2017
Názov IČO
Názov
LeXtom s.r.o.
IČO
50251015
Názov
Parametric Systems SK s. r. o.
IČO
50441981
Názov
TWG, s.r.o.
IČO
36661791
Názov
TREOS s.r.o.
IČO
36398667
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.