Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej škôlky v obci Ľubá. Budova Materskej škôlky, ktorá je predmetom stavebných úprav na zníženie energetickej náročnosti sa nachádza v zóne katastrálneho územia obce Ľubá, parcelné čísla 1010/1 a 101/8. Zníženie energetickej náročnosti materskej škôlky spočíva v zateplení fasády a obnovy strechy, vo výmene výplní otvorov a v rekonštrukcii vykurovacieho systému. Týmito opatreniami sa dosiahne úspora celkovej potreby energie o 187,7 kWh/(m².a), čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu vo výške 77,75 %.
 

Búracie práce na budove budú pozostávať nasledovných častí:
- búranie okapových chodníkov
- búranie jestvujúcich výplní okien, dverí
- demontáž jestvujúcich daždových zvodov
- búranie jestvujúcej rímsy
- búranie komínových telies
- búranie kamennej dlažby na terase
- búranie oce
ľových konštrukcií-prístreškov
- búranie jestvujúcich schodov na terase
- demontáž jestvujúceho rebríka na fasáde
- demontáž jestvujúceho prekrytia terasy


Stavebné úpravy na zvýšenie tepelno izolačných vlastností obvodového muriva a
strechy:
- osadenie nových plastových okien, zasklenených stien a dverí
- opláštenie budovy kontaktným zatep
ľovacím systémom z EPS/EPX
- zateplenie stropu systémom Isover STEPCROSS


Technologické úpravy na zlepšenie energetickej bilancie:
- inštalácia nového plynového kotla, digitálnej regulácie a termo hlavíc
- vybudovanie systému rekuperácie

 

Viac
Subjekt
Obec Ľubá
Miesta realizácie
Ľubá
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.08.2020
Celková suma
339,741 €
Vlastné zdroje
16,987 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti maters…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
25.05.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
25.05.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
-
Cieľ
13,22 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
-
Cieľ
10,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
-
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
-
Cieľ
414,3 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
-
Cieľ
22,252 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
-
Cieľ
83,027 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
-
Cieľ
60775,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
-
Cieľ
85032,092 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
-
Cieľ
68324,1838 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.