Popis projektu

Budova, ktorá je predmetom realizácie projektu na zlepšenie energetickej efektívnosti je školská budova  CZŠ sv. Juraja vo vlastníctve mesta Trebišov a nachádza sa na ulici Gorkého 55 v Trebišove. Cieľom projektu je realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie v budove. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu- , ktorá je vo vecnom súlade s typom hlavnej aktivity - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Projekt rieši stavebné úpravy a realizáciu úsporných energetických opatrení k dosiahnutiu úspor energií na objekte SO 01.01  CZŠ sv. Juraja - hlavný stavebný objekt, ktorý pozostáva z budovy školy, budovy telocvične a bazéna a spojovacej chodby. Zámerom investora je zníženie energetickej náročnosti objektu. Z tohto titulu je nutné zatepliť obvodový plášť, strechu, vymeniť  výplne otvorov, rekonštruovať vykurovací systém a systém ohrevu TÚV, rekonštruovať osvetlenie, príp. realizovať ostatné energetické opatrenia. Z hľadiska tepelnotechnického sa realizáciou projektu dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu.

Predmetom hlavnej aktivity bude realizácia týchto energetických opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

1. rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu

2. rekonštrukcia a modernizácia vykurovania

3. rekonštrukcia a modernizácia prípravy teplej vody

4. rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia

Realizáciou projektu, ktorého výsledky budú užívať obyvatelia mesta v počte 23 521 obyvateľov budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

P0080 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE MWh/rok 0,00

P0084 Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE MWh/rok 184,34

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov t ekviv. CO2 0,166

P0250 Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove počet 4

P0470 Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie počet 1

P0612 Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek m2  8385,68

P0627 Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok 583,70

P0628 Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok 1 367,46

P0687 Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách kWh/rok 783 760,00

P0689 Zníženie potreby energie vo verejných budovách kWh/rok 748 759,00

P0691 Zníženie produkcie emisií NOx kg/rok 362,14

P0692 Zníženie produkcie emisií PM10 kg/rok 65,91

P0694 Zníženie produkcie emisií SO2 kg/rok 329,55

P0701 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách kWh/rok 639,77

P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov MWe 0,00

P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov MW 0,03

P0707 Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov MWt 0,03

Viac
Subjekt
Mesto Trebišov
Miesta realizácie
Trebišov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.10.2020
Celková suma
1,075,134 €
Vlastné zdroje
53,757 €
Vyčerpané z projektu
722,975 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
16.03.2017
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
23.10.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
16.01.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
23.10.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
54,1987 (t ekviv. CO2)
Cieľ
61,84 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
03.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
1241178,689 (kWh/rok)
Cieľ
1262547,68 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
288,8464 (Kg/rok)
Cieľ
329,55 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
317,4083 (Kg/rok)
Cieľ
362,14 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.09.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
8399,03 (m2)
Cieľ
8385,68 (m2)
Naposledy aktualizované
03.09.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
327,2284 (MWh/rok)
Cieľ
216,5752 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
713,945 (MWh/rok)
Cieľ
713,945 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
386716,56 (kWh/rok)
Cieľ
497369,7909 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
404586,7015 (kWh/rok)
Cieľ
548939,6303 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,931 €
Schválené na preplatenie
138,931 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,931 €
Schválené na preplatenie
138,931 €
Realizácia
-
Názov

úhrada DPH

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
27,786 €
Schválené na preplatenie
27,786 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Mzda PM_09/2019

účtovný doklad 09/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda PM_09/2019

účtovný doklad 09/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda PM_08/2019

účtovný doklad 08/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzda PM_08/2019

účtovný doklad 08/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzda PM_07/2019

účtovný doklad 07/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2019
Názov

Mzda PM_07/2019

účtovný doklad 07/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
14.08.2019
Názov

mzda PM_06/2019

účtovný doklad 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzda PM_06/2019

účtovný doklad 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzda PM_05/2019

účtovný doklad 05/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzda PM_05/2019

účtovný doklad 05/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzda PM_04/2019

účtovný doklad 04/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Mzda PM_04/2019

účtovný doklad 04/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

mzda PM_03/2019

účtovný doklad 03/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

mzda PM_03/2019

účtovný doklad 03/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

mzda_02/19

účtovný doklad 02/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2019
Názov

mzda_02/19

účtovný doklad 02/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

mzda PM 01/19

účtovný doklad 01/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2019
Názov

mzda PM 01/19

účtovný doklad 01/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
783 €
Schválené na preplatenie
783 €
Realizácia
14.02.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,775 €
Schválené na preplatenie
155,628 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,628 €
Schválené na preplatenie
155,628 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

účtovný doklad

účtovný doklad

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
31,155 €
Schválené na preplatenie
31,126 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor do 12/2019

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozor do 12/2019

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,673 €
Schválené na preplatenie
9,673 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce do 12/2019

Faktúra do 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Stavebné práce do 12/2019

Faktúra do 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209,254 €
Schválené na preplatenie
209,010 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za Energetický audit

Faktúra za Energetický audit

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,788 €
Schválené na preplatenie
1,788 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Faktúra za projektovú dokumentáciu

Faktúra za projektovú dokumentáciu

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,670 €
Schválené na preplatenie
11,670 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

účtovný doklad

účtovný doklad

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
41,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,181 €
Schválené na preplatenie
126,181 €
Realizácia
-
Názov

4451

účtovný doklad

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
25,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
30,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Faktúra

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Energetický certifikát

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Energetický certifikát

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor zš. Gorkého

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Stavebný dozor zš. Gorkého

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
10,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

ÚD_10/2019

ÚD_10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

ÚD_11/2019

ÚD_11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

ÚD_12/2019

ÚD_12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

ÚD_1/2020

ÚD_1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

ÚD_2/2020

ÚD_2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

ÚD_3/2020

ÚD_3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

ÚD_4/2020

ÚD_4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

ÚD_5/2020

ÚD_5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

ÚD_6/2020

ÚD_6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

ÚD_7/2020

ÚD_7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

ÚD_8/2020

ÚD_8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Trebišov
Dodávateľ
Mesto Trebišov
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov IČO
Názov
Mesto Trebišov
IČO
00331996
Názov
Delphia s.r.o.
IČO
44505736
Názov
STAVIMAT s.r.o.
IČO
43953859
Názov
REALINVEST, spol. s.r.o. Trebišov
IČO
36171298
Názov
Ing. arch. František Matia
IČO
22908757
Názov
DELWAY s.r.o.
IČO
47993669
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.